sesiapa Yang Telah Mati Tanpa Imam, Maka Beliau Telah Mati Sebagai Seorang Jahiliah

                          
       Daripada  ‘Umar bin Yazid, daripada Abu al-Hasan yang pertama a.s berkata: Aku telah mendengarnya berkata:  Sesiapa yang telah mati tanpa imam, maka beliau telah mati  sebagai seorang jahiliah; imam hidup yang beliau mengetahuinya. Maka aku berkata: Aku tidak mendengar bapa anda menyebutnya, iaitu imam yang hidup. Beliau berkata: Demi Allah, Rasulullah s.a.w telah bersabda sedemikian. Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang telah mati, tanpa mentaati imam hidup yang zahir, maka beliau mati sebagai seorang jahiliah(man mata wa-laisa la-hu imam yasma‘u la-hu wa yuti‘u mata maitatan jahiliyyatan)[1].
       Daripada Abu Jarud berkata: Aku telah mendengar Abu Abdullah a.s berkata: Sesiapa yang telah mati, tanpa mentaati imam hidup yang zahir, maka beliau mati sebagai seorang jahiliah[2]. Beliau berkata: Aku berkata: Imam yang hidup, aku telah menjadikan diriku tebusan anda?  Beliau berkata: Imam yang hidup (imam hayyun).
       Daripada Daud al-Raqiy daripada hamba yang soleh(Khidir a.s)  berkata: Sesungguhnya hujah tidak berdiri bagi Allah ke atas makhluk-Nya melainkan dengan imam hidup yang dikenali[3].


[1] Al-Majlisi,  Bihar al-Anwar,  vii,  20
[2] Ibid
[3] Al-Kulaini, al-Kafi,  I , 177
(DIKUTIP DARI AL IKHTISAS)

kaum syi’ah imamiyah diampuni sebelum memohon ampun

kaum syi’ah imamiyah  diampuni sebelum memohon ampun

      Sahal bin Ziad  al-Adami telah memberitahu aku berkata: Urwah bin Yahya telah memberitahu aku daripada Abu Sa‘id al-Madai’ni berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah a.s: Apakah pengertian firman Allah a.w di dalam Surah al-Qasas (28):46 “Dan tiadalah kamu berada berhampiran gunung Tur, ketika kami menyeru(musa)? Beliau a.s berkata: Kitab untuk kami, Allah telah menulisnya wahai Abu Sa‘id, pada satu daun (kertas) sebelum Dia mencipta makhluk dua ribu tahun ada bersamanya di Arasy atau di bawah Arasy-Nya tertulis di dalamnya: Wahai syi‘ah Ali Muhammad! Aku telah memberi kepada kamu sebelum kamu memohon kepada-Ku (Ya syi‘ata Ali Muhammad, a‘taitu-kum qabla an tas’aluni). Aku telah mengampuni untuk kamu sebelum kamu memohon ampun daripada-Ku (wa ghafartu la-kum qabla an tastaghfiruni). Siapa yang telah mendatangi-Ku di kalangan kamu dengan wilayah ali Muhammad, maka Aku akan menempatkannya di syurga-Ku dengan rahmat-Ku (man atani min-kum bi-wilayati ali Muhammad askantu-hu jannati bi-rahmati)[1]

[1] Ibid,  119
(DIKUTIP DARI AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID)
.

BAHAGIAN KEEMPAT AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID

 

Pujian terhadap Syi’ah, kisah lapan keping roti, Amir al-Mukminin a.s bersama Iblis, Kias, dialog Mukmin al-Taq dengan Abu Hanifah tentang talak, riwayat sahabat kami dan orang lain, Hadis Mubahalah dan lain-lain.

 

Hadis Abu Basir Daripada Abu Abdullah A.S Tentang Pujian Terhadap Syi’ah Imamiah

Muhammad bin al-Hasan bin Ahmad bin al-Walid daripada al-Hasan bin Mattil daripada Ibrahim bin Ishaq al-Nahawandiy daripada Muhammad bin Sulaiman al-Dailami daripada Abu Sulaim al-Dailami daripada Abu Basir berkata: Aku datang kepada Abu Abdullah a.s selepas aku menjadi tua. Beliau a.s. bertanya kepadaku tentang al-Nafs (diri). Beliau a.s. berkata: Wahai Abu Muhammad! Apakah itu al-Nafs? Aku berkata kepadanya: Umur aku telah tua, tulang aku telah reput, dan ajal aku telah hampir sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku akan jadi pada akhirat.

Beliau a.s. berkata: Wahai Abu Muhammad! Anda mengucapkan kata-kata seperti ini? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda bagaimana aku tidak berkata sedemikian? Beliau a.s. berakta: Tidakkah anda mengetahui bahawa Allah memuliakan pemuda-pemuda (al-Syabab) daripada kamu dan malu kepada orang-orang tua (al-Kuhul)? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, bagaimana Dia memuliakan pemuda-pemuda di kalangan kita dan Dia malu kepada orang-orang tua? Beliau a.s. berkata: Dia memuliakan pemuda-pemuda daripada kamu supaya Dia tidak menyeksa mereka dan Dia malu kepada orang-orang tua daripada kamu supaya Dia tidak menghisabkan mereka. Adakah aku telah menggembirakan anda? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku, kerana kami telah melakukan perkara yang buruk, belakang kami telah pecah, hati kami telah mati, penguasa-penguasa telah menghalalkan darah kami di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama mereka.

Beliau a.s. berkata: al-Rafidhah?  Aku berkata: Ya. Beliau a.s. berkata: Bukan mereka yang telah menamakan kamu dengannya, malah Allah yang telah menamakan kamu dengan nama tersebut. Tidakkah kamu mengetahui bahawa bersama Fir’aun adalah tujuh puluh lelaki daripada Bani Israel yang beragama dengan agamanya. Ketika ternyata bagi mereka kesesatan Fir’aun dan hidayat Musa, maka mereka Rafadhu (menolak) Fir’aun.

Kemudian mereka menyertai Musa dan berada di dalam kem Musa dan dikenali sebagai  yang kuat beribadat dan berijtihad. Mereka telah menolak Fir’aun. Maka Allah telah mewahyukan kepada Musa supaya menetapkan nama ini untuk mereka di dalam Taurat. Sesungguhnya aku telah menggunakan nama mereka, kemudian Allah menyimpan nama ini sehingga Dia  menamakan kamu dengannya, kerana kamu telah menolak (Rafadhattum) Fir’aun, Haman dan tentera-tentera mereka berdua. Kamu telah mengikut Muhammad dan keluarga Muhammad, wahai Abu Muhammad! Adakah aku telah menggembirakan anda?

Abu Basir berkata:  Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Manusia telah berpecah kepada beberapa golongan dan syi’ah, tetapi kamu telah menjadi syi’ah Ahlu l-Bait Nabimu. Maka kamu telah berpegang kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kamu memilih apa yang telah dipilihkan oleh Allah.

Kamu mencintai mereka yang telah dicintai oleh Allah, kamu telah kehendaki mereka yang telah dikehendaki oleh Allah, maka terimalah berita gembira ini. Demi Tuhan, sesungguhnya kamu dirahmati Allah (al-Marhumun), Dia menerima amalan baik kamu dan menolak amalan jahat kamu. Siapa yang tidak berjumpa dengan Allah seperti kamu, maka Allah tidak akan menerima amalan baiknya  dan tidak memaafkan kejahatannya. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya meluruhkan dosa-dosa daripada belakang syi’ah kami sebagaimana angin meluruhkan daun daripada pohon pada masa luruhnya sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Syura (42):5 “para malaikat bertasbih  dan memuji Tuhan mereka dan memohon ampun bagi orang-orang yang ada di bumi” Istighfaru-hum (permohonan ampun) para malaikat adalah untuk kamu bukan untuk alam ini. Adakah aku telah menggembirakan kamu wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku? Beliau a.s berkata: Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Ahzab (33):23 “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur,dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu,dan mereka sedikit pun tidak mengubah(janjinya)”

Demi Allah, sesungguhnya Dia tidak maksudkan selain daripada kamu, kerana kamu telah menyempurnakan perjanjian kamu (mithaqa-kum) tentang wilayah kami dan kamu tidak menukarkan kami dengan orang selain daripada kami. Jika kamu berbuat sedemikian, nescaya Allah akan menghina kamu sebagaimana Dia telah menghina orang lain selain daripada kamu di dalam kitab-Nya Surah al-A’raf (7):102 “Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasiq” Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku? Beliau a.s berkata: Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Zukhruf (43): 67 “Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa” Makhluk, demi Tuhan, besok menjadi musuh selain daripada kami dan syi’ah kami. Allah tidak maksudkan dengan al-Muttaqin selain daripada kami dan selain daripada syi’ah kami. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Nisa’ (4):69 “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama  dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah iaitu para nabi , para siddiqin,orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”

Muhammad s.a.w adalah al-Nabiyyin, kami adalah al-Siddiqin dan al-Syuhada’, dan kamu adalah al-Salihun. Kamu dinamakan dengan al-Salihin sebagaimana Allah telah menamakan kamu. Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan selain daripada kamu. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda. Beliau a.s berkata: Allah telah mengumpulkan kami, wali kami dan musuh kami di dalam satu ayat di dalam kitab-Nya Surah al-Zumar (39):9 “Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya  Surah al-Sad (38):62 “Dan (orang-orang derhaka) berkata: Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu(di dunia) kami anggap sebagai orang-orang jahat” Kamu yang akan dicari di neraka manakala di syurga, demi Tuhan, kamu dihormati. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut dan melindungi  kamu daripada syaitan yang dilaknati di dalam kitab-Nya Surah al-Hijr (15): 42 dan Surah al-Isra'(17):65 “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka”

Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan selain daripada kita dan selain daripada syi’ah kita (ma’anna ghaira-na wa ghaira syi’ati-na). Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya, maka Dia telah mewajibkan keampunan untuk kamu. Dia berfirman dalam Surah al-Zumar (39):53 ” Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya”

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, bukan begitu yang kita membacanya, sesungguhnya kita membacanya  Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya”

Beliau a.s berkata: Wahai Abu Muhammad! Jika Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, maka siapakah yang diseksanya? Demi Tuhan, Dia tidak maksudkannya selain daripada kita dan selain daripada syi’ah kita. Ianya secara khusus untuk kami dan kamu. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Demi Tuhan, Dia tidak mengecualikan seorang di kalangan para wasi dan pengikut mereka selain daripada Amir al-Mukminin a.s, dan syi’ahnya.  Allah berfirman di dalam Surah al-Dukhan  (44) :41-2 “Iaitu hari seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan dapat pertolongan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”

Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan dengan “rahmat”  selain daripada Amir al-Mukminin a.s dan syi’ahnya. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda,tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Ali bin al-Husain a.s berkata: Tidak di atas fitrah Islam selain daripada kita dan selain daripada syi’ah kita. Sementara orang lain adalah terlepas daripadanya (fitrah Islam). Adakah aku telah meyakinkan anda wahai Abu Muhammad?

 

Hukuman Ajaib Amir al-Mukminin A.S Tentang Lapan Keping Roti

 

Abu Ahmad daripada seorang lelaki daripada Abu Abdullah atau Abu Ja’far a.s berkata: Dua orang lelaki berkumpul untuk  makan. Salah seorangnya mempunyai tiga keping roti sementara seorang lagi mempunyai lima keping roti.

Beliau a.s. berkata: Seorang lelaki datang dan memberi salam kepda mereka berdua. Mereka berdua berkata: Wa  alaika al-Salam, dijemput makan bersama. Lalu lelaki itu duduk dan makan bersama mereka berdua. Apabila selesai makan, dia berdiri dan memberi lapan dirham kepada mereka berdua  sambil berkata: Ini adalah sebagai ganti kepada kamu berdua terhadap apa yang  aku telah makan daripada makanan kamu berdua. Beliau a.s. berkata: Mereka berdua bertengkar mengenai bayaran itu. Lelaki yang mempunyai tiga keping roti berkata: Separuh adalah untuk aku dan separuh adalah untuk anda. Lelaki yang mempunyai lima keping roti pula berkata: Untuk aku lima dirham dengan kadar lima keping roti aku dan untuk anda tiga dirham dengan kadar tiga keping roti anda. Masalah mereka tidak selesai dan terus bertengkar sehingga mereka berjumpa dengan Amir al-Mukminin a.s dan memberitahunya mengenainya. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya perkara yang kamu berdua bertengkar ini adalah sedikit nilainya, justeru itu, kamu berdua tidak patut membawanya ke pengadilan.

Kemudian Ali a.s berjumpa dengan lelaki yang mempunyai tiga keping roti sambil berkata: Aku fikir sahabat anda  telah mencadangkan untuk memberi kepada anda tiga dirham, kerana rotinya adalah lebih banyak daripada roti anda, maka redailah cadangannya. Dia berkata: Tidak, demi Tuhan, wahai Amir al-Mukminin, aku tidak reda melainkan dengan berlalunya pengadilan. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya jika pengadilan dilakukan, maka anda berhak satu dirham. Lantaran itu, ambillah satu dirham dan berilah kepadanya tujuh dirham. Dia berkata: Subhana l-Lah! Wahai Amir al-Mukminin! dia telah mencadangkan kepada aku tiga dirham, maka aku enggan. Bagaimana aku akan mengambil satu dirham sahaja? Beliau a.s berkata: Beliau telah mencadangkan kepada anda tiga dirham adalah untuk perdamaian, tetapi anda telah bersumpah bahawa anda tidak reda melainkan dilakukan pengadilan.

Jika pengadilan dilakukan, anda berhak satu dirham. Dia  berkata: Berikan penjelasan kepada aku? Beliau a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa tiga yang anda miliki itu adalah sama dengan sembilan dibahagikan dengan tiga. Dia berkata: Ya. Beliau a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa limanya itu adalah menyamai lima belas dibahagikan dengan tiga? Dia berkata: Ya. Jadi semuanya adalah dua puluh empat dibahagikan dengan tiga. Engkau telah memakan lapan, tetamu telah memakan lapan dan sahabat anda telah memakan lapan. Maka tinggallah daripada sembilan anda itu satu dan telah dimakan oleh tetamu. Dan tinggal  daripada lima belasnya adalah tujuh, maka ia telah dimakan oleh tetamu, lantaran itu, dengan tujuhnya,  ia mendapat tujuh dan anda dengan satu anda yang telah dimakan oleh tetamu maka anda mendapat satu .

 

Hadis Amir al-Mukminin A.S Bersama Iblis

 

Al-Qasim bin Muhammad al-Hamdani berkata: Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Kufi telah memberitahu aku berkata: Abu al-Husain Yahya bin Muhammad al-Farisi telah memberitahu kami daripada bapanya daripada Abu Abdullah daripada bapanya  a.s daripada Amir al-Mukminin a.s berkata: Pada suatu hari aku keluar ke luar Kufah dan di hadapan ku adalah Qanbar. Aku berkata kepadanya: Wahai Qanbar! Adakah anda melihat  apa yang aku lihat? Beliau berkata: Allah telah memberi cahaya kepada anda  wahai Amir al-Mukminin sementara mata aku tidak dapat melihatnya. Beliau a.s. berkata: Wahai sahabat kami, adakah kamu melihat apa yang aku lihat? Mereka berkata: Tidak, sesungguhnya Allah telah memberi cahaya kepada anda wahai Amir al-Mukminin sementara mata kami tidak dapat melihatnya. Beliau a.s. berkata: Demi Yang telah membelah biji-bijian dan melepaskan jiwa, kamu akan melihatnya sebagaimana aku melihatnya dan kamu akan mendengar suaranya sebagaimana aku mendengarnya.

Kami telah menunggu beberapa ketika, kemudian seorang tua berpendirian tegap, mempunyai dua mata yang agak panjang ternampak di hadapan kami. Dia berkata: Salam ke atas anda wahai Amir al-Mukminin dan rahmat Allah  dan berkat-Nya. Beliau a.s. berkata: Dari manakah anda datang wahai yang terkutuk? Dia berkata: Daripada manusia. Beliau a.s. berkata: Dan ke manakah anda tuju? Dia berkata: Manusia.  Beliau a.s. berkata: Sejahat-jahat orang tua adalah anda. Dia berkata: Kenapakah anda berkata sedemikian wahai Amir al-Mukminin? Demi Tuhan, aku akan memberitahu anda satu hadis mengenai aku daripada Tuhan, tidak ada di antara kita orang yang ketiga. Beliau a.s. berkata: Wahai yang dilaknati tentang anda daripada Tuhan, tidak ada di antara anda berdua orang yang ketiga?

Dia berkata: Ya, sesungguhnya aku turun  disebabkan kesalahan aku di langit ke empat. Aku telah menyeru Tuhanku: Aku tidak menjangka Engkau telah menciptakan makhluk yang lebih celaka daripada aku? Maka Allah telah berkata: Ya, sesungguhnya Aku telah menciptakan makhluk yang lebih celaka daripada anda, maka pergilah kepada Malik, ia akan memperlihatkannya kepada anda, aku datang kepada Malik dan berkata: Salam ke atas anda dan berkata: Anda perlihatkan kepada aku orang yang paling celaka. Malik bersama aku pergi ke neraka, maka Malik telah mengangkat tingkat pertama. Maka api berwarna hitam keluar.

Aku menyangka ia telah memakan aku dan memakan Malik tetapi Malik berkata kepadanya: Bertenanglah, maka ia menjadi tenang. Kemudian beliau pergi bersama aku ke tingkat kedua, maka api  yang lebih hitam dan panas keluar daripadanya. Malik berkata kepadanya: Padam,  maka ia padam sehingga Malik pergi bersama-sama aku ke tingkat tujuh. Setiap api yang keluar daripada tingkat-tingkat tersebut adalah lebih panas daripada yang pertama. Api keluar, maka aku menyangka sesungguhnya ia telah memakan aku dan memakan Malik, serta semua makhluk Allah. Aku telah meletakkan tangan aku ke atas mata aku sambil berkata: Perintahkan ia supaya padam, maka ia berkata: Sesungguhnya anda tidak akan dipadamkan sehingga waktu yang ditetapkan.

Malik memerintahnya, maka ia padam. Aku melihat dua orang lelaki. Di atas tengkuk mereka berdua terdapat rantai daripada api (fa-raiatu rajulaini fi a’naqi-hima salasila al-Niran mua’aliqaini bi-ha ila fauq) tergantung dengannya ke atas dan di atas kepala mereka berdua. Satu kumpulan yang mempunyai tukul daripada api bersama mereka berdua (maqami’ al-Niran). Kumpulan itu memukul mereka berdua dengan tukul itu. Aku berkata kepada Malik: Siapakah dua lelaki ini?  Malik berkata: Tidakkah anda telah membaca di tiang ‘Arasy dan anda sebelum ini telah membacanya; sebelum Allah menciptakan dunia dua ribu tahun “tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, aku telah memperkuatkannya dan menolongnya dengan Ali”.  Malik berkata: Dua lelaki ini adalah daripada musuh-musuh mereka atau orang-orang yang menzalimi  mereka (Hadha ni min a’da’i ulaika au zalimi-him) .

 

Bab Kias

 

Mu’alla bin Muhammad bin Ja’far daripada sebahagian sahabat kita telah meriwayatkannya secara marfu’  kepada Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya orang yang pertama  menggunakan kias adalah Iblis. Dia berkata: Engkau telah menciptakan aku daripada api dan Engkau telah menciptanya daripada tanah. Jika Iblis mengetahui ciptaan Allah pada Adam, nescaya dia tidak akan bermegah ke atasnya. Kemudian beliau berkata: Sesungguhnya Allah a.w telah mencipta malaikat daripada cahaya, Jin daripada api, sebahagia Jin daripada angin dan sebahagiannya daripada air. Dia telah mencipta Adam daripada tanah.

Kemudian Dia telah mengadunkan pada Adam cahaya (al-Nur), api, angin dan air. Maka dengan cahaya Adam dapat melihat, memikir dan memahami. Dengan api Adam dapat makan dan minum jika tidak ada api di tali perut, maka ia tidak akan melumatkan makanan. Jika tidak ada angin di dalam perut manusia yang  menyalakan api di dalam tali perut, nescaya ia tidak menyala. Jika tidak ada air di dalam perut manusia memadamkan kepanasan tali perut, nescaya api akan membakar perut manusia.  Justeru itu, Allah telah menghimpunkan pada Adam lima sifat (termasuk tanah). Sementara Iblis memiliki satu sifat sahaja. Dengannya dia telah bermegah ke atas Adam .

 

Dialog Mukmin al-Taq Bersama Abu Hanifah Tentang Talak

Ya’qub bin Yazid al-Baghdadi daripada Muhammad bin Abu Umair berkata: Abu Hanifah telah berkata kepada Abu Ja’far Mukmin al-Taq: Apakah pendapat anda tentang talak tiga? Mukmin al-Taq berkata: Adakah di atas dasar menyalahi kita dan sunnah?  Abu Hanifah berkata: Ya. Mukmin al-Taq berkata: Ianya tidak boleh (la yajuzu). Abu Hanifah berkata: Kenapa tidak boleh? Mukmin al-Taq berkata: Kerana pernikahan adalah akad yang dilakukan berdasar ketaatan. Justeru itu, ia tidak dibolehkan dengan maksiat. Jika tidak boleh pernikahan dilakukan di pihak maksiat. Maka talak juga tidak boleh dilakukan di pihak maksiat. Jika membolehkan ianya berlaku dengan maksiat, bererti menghina Allah a.w tentang apa yang diperintahkannya dan menghina Rasul-Nya tentang apa yang telah disunatkannya, kerana melakukan perkara yang menyalahi kedua-duanya, tidak ada erti bagi kedua-duanya, kerana  ternyata di dalam kata-kata kami: Siapa yang menyalahi kedua-duanya, maka ia dikembalikan kepada kedua-duanya di dalam keadaan hina (man syazza   ‘an-huma rudda ilai-hima wa huwa saghirun) .

Abu Hanifah berkata: Para ulama telah  mengharuskannya. Mukmin al-Taq berkata: Sejahat-jahat ulama adalah ulama yang telah membolehkan bagi hamba beramal dengan  maksiat dan mengamalkan sunnah syaitan di dalam agama Allah. Tidak ada yang lebih alim daripada kitab dan sunnah, kenapa kamu membolehkan bagi hamba Allah menghimpunkan apa yang telah dipisahkan Allah tentang talak tiga pada satu masa sedangkan kamu tidak membolehkan baginya menghimpunkan apa yang telah dipisahkan oleh Allah tentang solat yang lima? Pada membolehkan sedemikian, adalah suatu pembekuan terhadap kitab Allah dan merosakkan sunnah. Allah telah berfirman di dalam Surah al-Talaq (65):1 “Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”

Justeru itu, orang yang melanggar hukum-hukum Allah adalah dengan memisahkannya.

Apakah pendapat anda, wahai Abu Hanifah, tentang seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya menurut sunnah syaitan? Adakah harus baginya talak tersebut?

Abu Hanifah berkata: Dia telah menyalahi sunnah dan isterinya tercerai secara ba’in, dan dia telah menderhaka  Tuhannya.

Mukmin al-Taq berkata: Ia sebagaimana kami telah katakan bahawa apabila dia telah menyalahi sunnah Allah, maka dia telah beramal dengan sunnah syaitan, siapa yang berjalan di atas sunnahnya (syaitan), maka dia adalah di atas agamanya dan tidak ada bahagiannya lagi di dalam agama Allah.

Abu Hanifah berkata: Ini ‘Umar bin al-Khattab. Dia adalah imam muslimin yang terbaik berkata: Sesungguhnya Allah s.w.t telah menjadikan bagi kamu talak berperingkat-peringkat, tetapi kamu telah meminta ia dipercepatkannya, maka kami telah membolehkannya untuk kamu menurut apa yang kamu kehendaki .

Mukmin al-Taq berkata: Sesungguhnya  ‘Umar tidak mengetahui hukum-hukum agama. Abu Hanifah berkata: Bagaimana begitu? Mukmin al-Taq berkata: Apa yang aku katakan mengenainya, janganlah anda mengingkarinya. Adapun pertamanya ‘Umar berkata: Seorang lelaki di dalam junub tidak boleh mengerjakan solat sehingga dia mendapati air sekalipun setahun. Sedangkan umat menyalahi  pendapatnya.

Abu Kaif al ‘Aidi datang kepadanya dan berkata: Wahai Amir al-Mukminin! Aku telah menghilangkan diri, kemudian aku telah kembali, tetapi aku dapati isteri aku telah berkahwin? Umar berkata: Jika dia (suaminya) telah melakukan persetubuhan dengannya, maka dia lebih berhak dengannya. Dan jika dia belum melakukan persetubuhan dengannya, maka anda adalah lebih berhak dengannya. Ini adalah hukum yang dia tidak ketahui sedangkan umat menyalahinya.

Umar juga memberi hukuman tentang seorang lelaki yang telah menghilang diri daripada keluarganya (ghaba) selama empat tahun. Dalam hal ini dia mengatakan isterinya itu boleh berkahwin jika dia mahu, sedangkan umat menyalahinya dan berpegang bahawa isterinya itu tidak boleh berkahwin selama-lamanya sehingga terbukti suaminya telah mati atau telah menjadi kafir atau telah menceraikannya.

Umar juga telah membunuh tujuh orang daripada penduduk Yaman dengan seorang lelaki dan berkata: Jika penduduk San’a’ tidak diambil kira, nescaya aku membunuh mereka semua dengannya sedangkan umat menyalahinya.

Dibawa kepada ‘Umar seorang perempuan yang hamil. Pembawa telah memberi penyaksian bahawa perempuan itu telah melakukan zina. Umar memerintahkan supaya ia direjam. Ali a.s berkata: Jika anda ada jalan ke atasnya, maka apakah jalan anda ke atas kandungannya? Umar berkata: Jika tidak ada Ali, nescaya binasalah ‘Umar.

Seorang perempuan gila  telah berzina dan dibawa kepada Umar. Dia memerintahkan supaya perempuan gila itu direjam. Ali a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa al-Qalam (taklif) diangkat daripadanya sehingga ia sembuh. Maka ‘Umar berkata: Jika tidak ada Ali, nescaya binasalah  ‘Umar.

Umar tidak mengetahui al-Kalalah, maka dia bertanya Nabi s.a.w tentangnya. Baginda s.a.w. telah memberitahunya, tetapi ‘Umar tidak  memahaminya. Selepas itu Umar memerintah anak perempuannya bertanya Nabi s.a.w mengenai al-Kalalah. Lalu  anaknya bertanyakan kepada Rasulullah s.a.w.   Baginda s.a.w. berkata: Bapa anda telah memerintah anda supaya bertanya aku? Dia menjawab: Ya. Baginda s.a.w. berkata: Bapa anda tidak akan memahaminya sehingga dia mati. Justeru itu, siapa yang tidak mengetahui al-Kalalah, maka bagaimana dia mengetahui hukum-hukum agama?

Riwayat Sahabat Kami dan Orang Lain

 

Diriwayatkan daripada Abu Abdullah a.s berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak seorang pun Ahlu l-Bait memasuki syurga melainkan mereka semua memasukinya. Ditanya: Bagaimana boleh terjadi begitu? Baginda s.a.w. bersabda: Beliau akan memberi syafaat kepada mereka, dan mereka pula boleh memberi syafaat kepada orang lain sehingga tinggal seorang khadam. Maka baginda s.a.w. berkata: Wahai Tuhanku! Khadimahku, dia telah melindungi aku daripada kepanasan dan kesejukan, lalu baginda s.a.w. memberi syafaat kepadanya .

Diriwayatkan daripada al-Sadiq a.s berkata: Tidak ada Ahlu l-Bait melainkan terdapat pada mereka seorang yang cerdik (najib) dan yang paling cerdik adalah daripada Ahlu Bait Nabi s.a.w.

Diriwayatkan bahawa bagi orang-orang munafik mereka mempunyai empat alamat: Keras hati, keras mata, berterusan di atas dosa dan tamak kepada dunia .

Sahal bin Ziad  al-Adami telah memberitahu aku berkata: Urwah bin Yahya telah memberitahu aku daripada Abu Sa’id al-Madai’ni berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah a.s: Apakah pengertian firman Allah a.w di dalam Surah al-Qasas (28):46 “Dan tiadalah kamu berada berhampiran gunung Tur, ketika kami menyeru(musa)” ? Beliau a.s berkata: Kitab untuk kami, Allah telah menulisnya wahai Abu Sa’id, pada satu daun (kertas) sebelum Dia mencipta makhluk dua ribu tahun ada bersamanya di Arasy atau di bawah Arasy-Nya tertulis di dalamnya: Wahai syi’ah Ali Muhammad! Aku telah memberi kepada kamu sebelum kamu memohon kepada-Ku (Ya syi’ata Ali Muhammad, a’taitu-kum qabla an tas’aluni). Aku telah mengampuni untuk kamu sebelum kamu memohon ampun daripada-Ku (wa ghafartu la-kum qabla an tastaghfiruni). Siapa yang telah mendatangi-Ku di kalangan kamu dengan wilayah ali Muhammad, maka Aku akan menempatkannya di syurga-Ku dengan rahmat-Ku (man atani min-kum bi-wilayati ali Muhammad askantu-hu jannati bi-rahmati)”

Muhammad bin Ja’far bin Abu Syakir telah memberitahuku daripada mereka yang telah memberitahunya daripada beberapa lelaki daripada Abu Abdullah a.s berkata: Allah akan membalas kebaikan (al-Ma’ruf) seseorang apabila dia tidak memulakannya dengan masalah, tetapi apabila saudara anda datang kepada anda kerana  satu hajat, hampir dia melihat darahnya pada mukanya dalam keadaan bahaya, sedangkan dia masih ragu untuk memenuhi atau enggan. Maka demi Tuhan, demi Tuhan, jika dia keluarkan  kesemua yang  dia miliki untuk saudaranya itu selepas berlalu keperluannya, nescaya dia tidak dapat membalas (keaiban)nya .

Hadis Mubahalah

 

Bismillaahi r-Rahmani r-Rahim

 

Abu Bakr bin Muhammad bin Ibrahim al-‘Allaf al-Hamdani di Hamadan telah memberitahu aku berkata: Abdullah bin Ja’far bin Muhammad bin Ja’far bin Musa bin Syazan al-Bazzaz telah memberitahu kami dengan katanya: Abu Abdullah al-Husain bin Muhammad bin Sa’id al-Bazzaz yang dikenali dengan Ibn al-Matbaqi, dan Ja’far al-Daqqaq telah memberitahu kami, mereka berdua berkata: Abu al-Hasan Muhammad bin al-Faidh bin Fayyadh al-Dimasyqi di Dimsyiq telah memberitahu kami dengan katanya: Ibrahim bin Abdullah anak saudara lelaki Abd al-Razzaq telah memberitahu kami, berkata: Abd al-Razzaq bin Hammam al-San’ani telah memberitahu kami, berkata: Mu’ammar bin Rasyid telah memberitahu kami, berkata: Muhammad bin al-Munkadir telah memberitahu kami daripada bapanya daripada datuknya berkata:  Al-Sayyid dan al-‘Aqib adalah dua orang paderi Najran  berserta rombongannya yang terdiri tujuh puluh orang telah datang mengunjungi Nabi s.a.w.  Aku telah berada bersama mereka dan di kalangan kami diadakan pengajaran Injil secara ringkas, iaitu pengajaran Injil oleh pengeluar dana mereka. Tiba-tiba seekor baghal betina terjatuh, maka paderi itu berkata: Terjatuhlah orang yang kami mendatanginya dari jauh (Rasulullah s.a.w). Lantas sahabatnya bernama al-‘Aqib berkata: Andalah yang terjatuh dan terbalik. Paderi itu berkata: Kenapakah begitu?

Al-‘Aqib berkata: Kerana anda telah menjatuhkan Nabi al-Ummiy Ahmad. Paderi berkata: Bagaimana anda mengetahuinya?  Al-‘Aqib berkata: Tidakkah anda membaca daripada al-Miftah al-Rabi’ daripada wahyu kepada al-Masih: Katakanlah kepada Bani Israel: Alangkah jahilnya kamu!. Kamu melahirkan diri kami dengan hiasan dunia di sisi ahlinya dan ahli kamu. Sedangkan di dalam hati kamu di sisi aku seperti bangkai yang busuk. Wahai Bani Israel! Berimanlah dengan Rasul-Ku al-Ummiy, ia akan lahir pada akhir zaman. Mukanya seperti bulan penuh purnama, mempunyai  seekor unta betina merah dihiasi dengan cahaya, mempunyai maruah yang baik dan pakaian yang kasar. Dia adalah penghulu kepada orang-orang terdahulu di sisi-Ku, orang terakhir yang paling mulia, akan menurut sunnah-Ku, akan memasuki syurga-Ku, pejuang dan di tangannya kaum musyrikin kerana-Ku, bergembiralah dengan berita tersebut. Wahai Bani Israel! Perintahlah Bani Israel supaya menolong dan membantunya.

Isa berkata: Quddus, quddus. Siapakah hamba yang soleh ini? Hati aku telah mencintainya sekalipun mata aku tidak pernah melihatnya? Dia berkata: Beliau adalah daripada anda dan anda adalah daripadanya, beliau adalah ipar anda daripada ibu anda, sedikit anak, berkahwin ramai, tinggal di Makkah iaitu tempat asas yang telah diletakkan Ibrahim. Keturunannya daripada zuriat yang diberkati (Mubarakah) iaitu madu ibu anda di syurga. Beliau mempunyai beberapa keadaan; matanya tidur, tetapi hatinya jaga. Beliau memakan hadiah, tetapi tidak memakan sedekah. Beliau mempunyai kolam (haudh) di pinggir Zamzam sehingga ke tempat jatuhnya matahari.

Padanya dua minuman daripada jenis Rahiq dan Tasnim. Padanya  piala-piala yang banyak seperti bilangan  bintang di langit. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu adalah kerana Aku telah melebihkannya ke atas semua rasul. Perbuatannya menepati perkataannya secara rahsia atau terang-terangan. Alangkah bagusnya untuk dirinya. Alangkah bagusnya untuk umatnya yang menghidupkan  agamanya dan mati di atas sunnahnya dan bersama-sama Ahlu l-Baitnya. Mereka cenderung dalam keadaan beriman, tenang dan diberkati. Pada musim kemarau dan kesusahan beliau menyeru-Ku, maka langit menurunkan hujan dengan lebat sehingga  dilihat kesan keberkatannya. Aku akan memberkati apa yang dilakukannya. Beliau berkata: Ilahi, namakannya. Dia berkata: Ya. Namanya Ahmad iaitu Muhammad rasul-Ku  kepada semua makhluk, yang paling hampir kedudukannya dengan-Ku, yang paling banyak mendapat syafaat-Ku. Beliau tidak memerintah melainkan apa yang Aku suka dan beliau melarang apa yang Aku benci.

Sahabat al-‘Aqib berkata kepadanya: Kenapa anda mengemukakan kepada kami orang yang sebegini sifatnya?  Al-‘Aqib berkata: Kita akan menyaksikan keadaannya, kita melihat akan bukti-buktinya. Jika ia  benar sebagaimana yang dikatakan (yakun huwa huwa), kita akan menolongnya dengan perdamaian. Kita  meneguhnya dengan harta-harta kita daripada penganut-penganut agama kita di dalam keadaan beliau tidak menyedari rancangan kita. Jika beliau  seorang pendusta, maka pendustaannya ke atas Allah sudah cukup bagi kita. Paderi berkata: Kenapa apabila anda melihat tanda-tandanya anda tidak mengikutinya?

Beliau berkata: Tidakkah anda lihat bagaimana mereka menghormati kita, melayani kita dan membenarkan  kita membina gereja-gereja serta meninggikan suara kita di dalamnya dan bagaimana jiwa boleh menerima agama yang menyamakan yang mulia dengan yang hina. Apabila mereka datang ke Madinah, para sahabat Rasulullah s.a.w melihat mereka dan berkata: Kami belum pernah melihat rombongan Arab yang lebih cantik daripada mereka, yang mempunyai perasaan, dan pakaian di atas mereka. Rasulullah s.a.w pada masa itu telah berada jauh dari Masjid, maka aku telah menghadiri solat rombongan itu. Mereka  berdiri dan mengerjakan solat di Masjid Rasulullah s.a.w ke arah timur. Beberapa lelaki di kalangan sahabat Rasulullah  s.a.w  memahamkan mereka dengan menghalang mereka. Rasulullah s.a.w datang sambil bersabda: Tinggalkan mereka dan apabila mereka menyelesaikan solat, mereka duduk di sisi Rasululah s.a.w. dan mengadakan dialog dengannya.

Mereka berkata: Wahai Abu al-Qasim! Berhujahlah dengan kami tentang Isa? Baginda s.a.w bersabda: Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya serta kalimat-Nya yang telah dicampakkan kepada Maryam dan roh daripada-Nya. Seorang daripada mereka berkata: Isa adalah anak lelaki-Nya dan orang yang kedua daripada dua. Sementara yang lain pula berkata: Isa adalah yang ketiga daripada tiga: Bapa, ibu dan roh al-Qudus. Kami telah mendengarnya di dalam al-Qur’an yang telah diturunkan kepada anda iaitu ayat: Kami telah melakukannya, kami telah menjadikannya dan kami telah menciptakannya.

Jika Ia adalah Satu, nescaya Dia akan berkata: Aku telah mencipta (khalaq-tu), aku telah menjadikannya (ja’al-tu) dan aku telah melakukannya (fa’al-tu). Pada saat itu Nabi s.a.w telahpun menerima wahyu yang diturunkan kepadanya pada permulaan Surah Ali Imran sehingga enam puluh ayat. Di antaranya Surah Ali Imran (3):61″Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, maka katakanlah (kepadanya) Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak-kamu,wanita kami dan wanita kamu, diri kami dan diri kamu,kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”

Rasulullah s.a.w telah menceritakan kepada mereka tentang kisah ini dan membaca ke atas mereka al-Qur’an, sebahagian mereka berkata kepada yang lain: Demi Tuhan, ia telah datang kepada kamu dengan lebih jelas daripada cerita sahabat kamu.

Rasulullah s.a.w berkata kepada mereka: Sesungguhnya Allah a.w telah memerintahkan  aku supaya bermubahalah dengan kamu. Mereka berkata: Jika begitu, besok kami bermubahalah dengan kamu. Mereka berkata: Sehingga kita menunggu dengan apakah beliau bermubahalah besok. Adakah dengan pengikut-pengikutnya yang biasa atau dengan keluarganya daripada ahli  Safwah dan Taharah? Kerana mereka adalah tunjang para nabi dan rujukan mereka. Setelah tiba keesokan harinya, Nabi s.a.w berjalan di waktu pagi di kanannya Ali, di kirinya al-Hasan dan al-Husain, dan di belakang mereka adalah Fatimah a.s. Di atas mereka kain Najran sementara di atas bahu Rasulullah s.a.w kain kasar yang sederhana tebal.

Maka baginda s.a.w.  memerintah supaya berhenti di antara dua pohon, kemudian baginda s.a.w. membersihkan  tempat di antara keduanya. Baginda s.a.w. meletakkan kain (al-Kisa’)  di atas kedua-dua pohon tersebut dan memasukkan ahli keluarganya di bawah kain tersebut. Kemudian baginda s.a.w. memasukkan bahunya di sebelah kiri bersama-sama mereka  di bawah kain berpegang kepada panahnya, mengangkat tangan kanannya ke langit untuk bermubahalah. Orang ramai melihat dengan tekun. Warna al-Sayyid dan al-‘Aqib berubah menjadi kuning, fikiran mereka berdua hampir terbantut. Seorang daripada mereka berdua berkata kepada sahabatnya: Adakah kita akan bermubahalah dengannya?

Beliau berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa tidak ada satu kaum pun yang bermubahalah dengan seorang nabi kecuali yang muda mereka akan membesar dan yang tua mereka akan tinggal. Aku fikir anda tidak akan mampu menghadapi bahayanya. Justeru itu, berilah kepadanya harta dan senjata yang beliau kehendaki, kerana beliau adalah seorang ahli peperangan. Katakan kepadanya: Adakah dengan mereka itu anda bermubahalah dengan kami supaya beliau (Nabi s.a.w) tidak terfikir bahawa kami telah mengetahui kelebihannya dan kelebihan Ahlu l-Baitnya pada awal-awal lagi.

Apabila Nabi s.a.w mengangkat tangannya ke langit untuk bermubahalah, seorang daripada mereka berdua berkata: Rahbaniyyah yang mana satu ini?! Jika lelaki itu membuka mulutnya untuk bermubahalah, nescaya kami tidak akan kembali kepada kelurga  dan harta kami. Mereka berdua berkata: Wahai Abu al-Qasim! Adakah dengan mereka itu anda akan bermubahalah  kami? Baginda s.a.w. berkata: Ya, mereka itu adalah orang yang paling terkemuka di atas muka bumi ini selepas aku di sisi Allah s.w.t, dan yang paling hampir kepada-Nya. Kedua-dua paderi itu menjadi cemas dan berkata kepadanya: Wahai Abu al-Qasim! Kami akan memberi kepada anda seribu pedang, seribu baju besi dan seribu perisai daripada kulit.  Seribu dinar setiap tahun dengan syarat baju besi, pedang dan perisai di sisi anda diberi pinjam sehingga kaum kami datang selepas kami, maka kami akan memberitahu mereka tentang pendapat kami sama ada menerima Islam, jizyah atau memberi barang-barang yang dijanjikan (al-Muqata’ah) setiap tahun.

Nabi s.a.w berkata: Aku telah menerima perkara tersebut daripada kamu berdua. Demi Yang telah mengutus aku dengan kekeramatan, jika kamu bermubahalah dengan aku dan dengan mereka di bawah kain, nescaya Allah akan membakar kamu dengan api dan mereka di sekelilingnya lebih cepat dari kelipan mata. Maka Jibrail turun ke atasnya dan berkata: Wahai Muhammad, Allah memberi salam kepadamu dan berfirman: Demi kekuatan-Ku, Kemuliaan-Ku dan ketinggian tempat-Ku, jika penghuni langit dan penghuni bumi bermubahalah dengan mereka di bawah kain (al-Kisa’), nescaya langit akan runtuh dan bumi akan terputus-putus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat berdiri di atasnya lagi. Maka Nabi s.a.w. mengangkat tangannya sehingga dapat dilihat keputihan ketiaknya. Baginda s.a.w. bersabda: Bagi mereka yang telah menzalimi kamu akan hak kamu dan tidak mengambil berat tentang upah yang telah difardukannya oleh Allah pada kamu, maka laknat Allah mengikuti mereka sehingga hari Kiamat.

Peringatan Ummu Salmah R.A Terhadap ‘Aisyah

 

Muhammad bin Ali bin Syazan telah memberitahu aku dan berkata: Ahmad bin Yahya al-Nahwi Abu al-Abbas Tha’lab memberitahu kami berkata: Ahmad bin Sahal Abu Abd al-Rahman memberitahu kami berkata: Yahya bin Muhammad bin Ishaq bin Musa memberitahu kami berkata: Ahmad bin Qutaibah Abu Bakr telah memberitahu kami daripada Abd al-Hakim al-Qutaibi daripada Abu Kisah dan Yazid bin Ruman mereka berdua berkata:  Ketika ‘Aisyah berkumpul untuk keluar ke Basrah, maka Ummu Salmah r.a  datang kepadanya dari Makkah. ‘Aisyah berkata kepadanya: Wahai Anak perempuan Abu Umayyah! Anda adalah Ummahat al-Mukminat yang tertua. Rasulullah s.a.w telah makan dan minum di rumah anda. Baginda s.a.w. telah memberi bahagian kami di rumah anda, wahyu telah turun di rumah anda.

Ummu Salmah r.a berkata: Wahai anak perempuan Abu Bakr! Adakah dengan darah Uthman anda tuntut? Sedangkan anda adalah orang yang paling kuat menentangnya dan telah melepaskan diri anda daripadanya atau pemerintahan Ali bin Abu Talib yang anda tentang sedangkan orang-orang muhajirin dan ansar telah mengikutinya? Sesungguhnya anda adalah penyandar atau pintu  di antara Rasulullah s.a.w dan umatnya, dinding contoh di atas kehormatannya. Al-Qur’an dikumpulkan ekoran anda. Justeru itu, janganlah bermegah dengannya. Bawa bertenang kedudukan anda. Janganlah mensia-siakannya. Allah adalah di belakang umat ini. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah mengetahui  kedudukan anda jika baginda s.a.w. mahu membuat perjanjian dengan anda, nescaya baginda s.a.w. telah melakukannya.

Sesungguhnya  Rasulullah s.a.w telah  melarang anda dari merayau-rayau di seluruh negeri. Sesungguhnya tiang Islam tidak boleh dibaiki oleh  wanita jika ia pecah. Kepujian seorang wanita adalah apabila dia tidak banyak bercakap dan merendahkan penglihatannya. Aku bukanlah  orang yang berkata jika Rasulullah s.a.w membentangkan kepada anda sebahagian padang pasir, anda akan segera menjelajah dari kawasan berpaya ke kawasan yang lain. Sesungguhnya Allah melihat perjalanan dan pergerakan anda.

Dan kepada Rasulullah s.a.w  anda akan datang pada hari Kiamat. Sesungguhnya anda telah menghadapi kegelapannya dan anda telah meninggalkan janjinya. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika aku berjalan dengan perjalanan anda ini, kemudian ada orang berkata kepada aku: Masuklah syurga Firdaus, nescaya aku menjadi malu berjumpa dengan Muhammad s.a.w dalam keadaan mengoyakkan  hijab yang dilakukan Ali. Jadikan rumah anda sebagai benteng, kubur anda dirahsiakan sehingga anda menemuinya, kerana itu adalah baik.

Kemudian Ummu Salmah berkata: Jika aku mengingatkan anda lima perkara  tentang kelebihan Ali a.s daripada Rasulullah s.a.w, nescaya anda akan mematuk aku seperti seekor ular yang bisa. Adakah anda masih ingat ketika Rasulullah s.a.w membuat undian di antara isteri-isterinya (yaqra’ baina nisa’i-hi)  apabila baginda s.a.w. ingin musafir, maka bahagian aku dan bahagian anda telah keluar di kala itu kita bersamanya. Baginda s.a.w. pada masa itu sedang turun dari Qudaid dan bersamanya Ali a.s bercakap-cakap dengannya. Lantas anda telah pergi untuk menyerangnya.

Aku berkata kepada anda: Rasulullah s.a.w bersama sepupunya. Kemungkinan baginda s.a.w. memerlukannya tetapi anda  menderhaka aku dan kembali dalam keadaan menangis. Maka aku pun bertanya kepada anda, lalu anda berkata: Anda telah menyerangnya (Ali a.s) dan anda berkata kepadanya: Wahai Ali! Aku berhak bersama Rasulullah s.a.w satu hari daripada sembilan hari. Sesungguhnya anda telah menyibukkannya daripada aku. Anda juga telah memberitahu aku bahawa Rasulullah s.a.w  telah berkata kepada anda: Anda memarahinya (Ali). Tiada seorang pun daripada keluarga aku dan umat aku yang memarahi Ali melainkan terkeluar imannya? Aisyah menjawab: Ya.

Pada hari Rasulullah s.a.w mahu musafir, aku telah menyediakan makanan untuknya, maka baginda s.a.w. bersabda kepada aku: Seorang di kalangan isteri-isteri aku akan menjadi pemilik unta betina dan akan disalak oleh anjing-anjing di Hau’ab. Maka aku mengangkat tangan aku dari menyediakan makanannya dan aku berkata: Aku memohon perlindungan Allah supaya ia tidak berlaku kepada aku. Maka baginda s.a.w. bersabda: Demi Tuhan, salah seorang daripada kamu berdua akan melakukannya, bertakwalah kepada Allah wahai Humaira’ supaya anda tidak melakukannya. Adakah anda masih mengingatinya wahai ‘Aisyah?  Aisyah menjawab: Ya.

Pada hari kita bersiar-siar di hadapan  Rasulullah s.a.w, anda telah memakai pakaian aku dan aku telah memakai pakaian anda. Maka Rasulullah s.a.w datang, lalu duduk di sisi anda dan bersabda: Adakah anda menyangka wahai Humaira’ bahawa aku tidak mengenali anda? Sesungguhnya umat aku akan menghadapi anda pada suatu hari yang pahit atau pada hari yang  berdarah. Adakah anda masih mengingatinya wahai  ‘Aisyah?

Pada hari aku dan anda berserta Rasulullah s.a.w, tiba-tiba datang bapa anda dan sahabatnya meminta izin. Maka aku pun memasuki bilik aku. Kemudian mereka berdua berkata: Wahai Rasulullah! Kami tidak mengetahui kadar kedudukan anda tentang kami, adalah lebih baik,jika anda jadikan untuk kami seorang yang boleh kami mendatanginya selepas anda (fa-lau ja’al-ta lana insanan na’ti-hi ba’da-ka). Baginda s.a.w. bersabda: Sesungguhnya aku mengenali kedudukannya dan aku mengetahui tempatnya, jika aku memberitahu kamu mengenainya, nescaya kamu akan berpecah sebagaimana berpecahnya Bani Israel daripada Isa bin Maryam (Lau akhbartu-kum bi-hi la-tafarraqt-um  ‘an-hu ka-ma tafarraqat Bani Israel). Apabila mereka berdua keluar, maka aku dan anda keluar kepadanya dan anda berdukacita ke atasnya sambil berkata: Siapakah yang anda akan melantiknya untuk mereka? Baginda s.a.w. bersabda: Tukang kasut(khasif al-Na’al). Ali bin Abu Talib  membaiki kasut Rasulullah s.a.w apabila ia rosak, membasuh kainnya apabila ia kotor. Maka aku berkata: Aku tidak melihat melainkan Ali, maka baginda s.a.w bersabda: Beliaulah orangnya, adakah anda masih mengingatinya wahai ‘Aisyah?   Aisyah menjawab: Ya.

Pada hari Rasulullah s.a.w mengumpulkan kita di rumah Maimunah dan bersabda: Wahai isteri-isteri aku! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah seorang pun daripada kamu musafir. Adakah anda masih mengingatinya wahai ‘Aisyah?  Aisyah menjawab: Ya.

Kemudian aku pun keluar dan utusannya juga keluar dan menyeru kepada orang ramai: Siapa yang ingin keluar, maka hendaklah dia keluar kerana Umm al-Mukminin akan keluar. Lantas Abdullah bin al-Zubair memasukinya dan membisikkan pada telinganya  dan hatinya yang belum membuat keputusan. Utusannya keluar dan menyeru: Siapa yang ingin berjalan, maka hendaklah beliau berjalan, kerana Ummu al-Mukminin akan keluar. Apabila ‘Aisyah menyesal, maka Ummu Salmah mengeluarkan bait-bait syair berikut:

 

Jika seorang yang berpegang masih tergelincir

Maka ‘Aisyah adalah seorang daripada mereka

Berapa tahun sahaja dia meninggalkan Rasulullah

Membaca ayat-ayat al-Qur’an dan mengkajinya

Kadang-kadang Allah mencabut akal manusia

Sehingga dengannya ia menghukum ke atas manusia

Allah merahmati Ummu al-Mukminin sesungguhnya

Dia telah bertukar dari keriuhan kepada ketenangan

 

Ali A.S  Menghantar  Sa’sa’ah bin Sauhan Kepada Khawarij

Muhammad bin Ali telah memberitahu kami berkata: Muhammad bin al-Hasan telah memberitahu kami berkata: Al-‘Akliy al-Hirmari telah memberitahu aku daripada Salih bin Aswad bin San’an al-Ghanawi berkata: Masma’ bin Abdullah al-Basri telah memberitahu aku daripada seorang lelaki berkata: Ali bin Abu Talib a.s mengutus Sa’sa’ah bin Sauhan kepada Khawarij. Mereka berkata kepadanya: Bagaimana pendapat anda sekiranya Ali bersama kami di tempat kami. Adakah anda akan bersamanya?  Sa’sa’ah menjawab: Ya. Mereka berkata: Jika begitu keadaannya, maka anda bertaklid kepada Ali sebagai agama anda? Kembalilah anda, kerana anda tidak ada agama.  Sa’sa’ah berkata kepada mereka: Celakalah anda! Tidakkah aku bertaklid kepada orang yang bertaklid kepada Allah, Ali sentiasa benar di dalam menjalankan urusan Allah.

Tidakkah Rasulullah s.a.w telah mengemukakannya di dalam peperangan sehingga beliau dapat mengalahkan musuh, memadamkan api peperangan dengan tegas dan berjuang kerana zat Allah s.w.t. Itulah gambaran Rasulullah s.a.w dan muslimin terhadapnya. Di manakah kamu akan pergi? Siapakah yang kamu mahu? Dari bulan yang terang, lampu yang cerah, jalan Allah yang lurus? Allah akan membunuh kamu di mana kamu berada. Adakah pada al-Siddiq al-Akbar dan al-Gharadh al-Aqsa (Ali a.s) kamu lontarkan? Akal kamu telah pudar ingatannya,  muka kamu manjadi hudoh, kamu telah menaiki bukit yang kecil dan menjauhkan  tempat yang mengandungi air. Adakah kamu menyasarkan Amir al-Mukminin dan wasi Rasulullah s.a.w? Kamu akan mendapat kerugian yang besar dan ia lebih jauh lagi bagi orang-orang  kafir yang zalim. Syaitanlah yang telah memesongkan kamu daripada petunjuk. Penentangan kamu telah membutakan  kamu daripada hujah yang terang.

Abdullah bin Wahab al-Rasibi berkata kepadanya: Kamu telah bercakap wahai anak lelaki Sauhan seperti suara seekor unta yang tersesak nafasnya. Beritahukan sahabat anda bahawa kami akan memeranginya di atas dasar hukum Allah dan al-Qur’an. Kemudian Abdullah bin Wahab telah  mengeluarkan beberapa bait syair. Al-‘Akli al-Hirmariy berkata: Aku tidak mengetahui sama ada bait-bait itu kepunyaannya atau pun tidak:

 

Kami memerangi kamu bagi  melaksanakan kebenaran

Kami menentang kamu demi mencapai kemenangan

Jika kamu mencari hukum Allah,kami berpihak kepada

kamu

Apabila kami mendapati kebenaran, keamanan dan

keamanan

Jika tidak, al-Masyrafiyyah  akan  berada

Di tangan  lelaki  yang  beragama dan  berilmu

 

Sa’sa’ah berkata: Wahai saudara Rasib! Seolah-olah aku sedang melihat kepada anda berlumuran dengan darah anda dan burung akan singgah di atas anggota anda. Seruan anda tidak dijawab kerana Imam yang mendapat hidayah menguasai anda.

Al-Rasibi berkata:

Singa akan diketahui apabila kita bertarung

Peranannya ke atasnya atau ke atas kami

Beritahu sahabat anda bahawa kami tidak mengundur diri daripadanya atau dia mengakui kekafirannya kepada Allah atau Dia mengampunkan daripada dosanya. Sesungguhnya Allah menerima taubat, kuat balasan-Nya, mengampuni taubat. Apabila dia melakukan semua ini maka kami akan mempertimbangkannya.

Sa’sa’ah berkata: ” Di waktu pagi mereka memuji berjalan di waktu malam”. Kemudian Sa’sa’ah kembali kepada Ali a.s dan memberitahunya apa yang telah berlaku di antaranya dengan goongan Khawarij.  Ali a.s berkata:

Dua  utusan aku mahu berhenti   Kemudian  Mereka  memegang

tangan dengan tangan bersama   mengambil  bahagian  untuk aku

 

Kecelakaan bagi mereka wahai Ibn Sauhan! Sesungguhnya aku telah dijanjikan untuk mereka dan akulah sahabat mereka. Aku tidak berbohong dan tidak dibohongi. Sesungguhnya  hari peperangan akan berlaku di antara mukminin dan penderhaka. Alangkah jauhnya mereka daripada Roh Allah! Kemudian beliau a.s berkata:

Apabila kuda berjalan  pada pemuda dan terdedah

Kebengisan dia tidak meminta selain dari  tikaman

Pemuda hanya  bertemu lawannya berdepan

Apabila   ia   gementar  menakutkan  pengecut

 

Kemudian beliau a.s. mengangkat kepalanya dan dua tangannya ke langit dan berkata: Wahai Tuhanku, saksikanlah (beliau a.s. ulangi sebanyak tiga kali) Sesungguhnya keuzuran telah diberikan kepada mereka yang telah diberi peringatan. Dengan Engkau aku pohon pertolongan, kepada Engkau aku merayu, di atas Engkau aku bertawakal. Kepada Engkau kami menolak pembunuhan mereka, mereka terus angkuh di dalam kebatilan, Allah hanya menerima kebenaran. Kemudian beliau a.s. memberi isyarat kepada para sahabatnya dan berkata: Bersiaplah untuk menghadapi musuh kamu. Sesungguhnya kamu akan mengalahkan mereka dengan izin Allah. Kemudian beliau a.s. membaca akhir Surah Ali Imran.

             

Tulisan Tangan Abd al-Muttalib

 

Muhammad bin Ali telah memberitahu kami berkata: Muhammad bin al-Hasan telah memberitahu kami berkata: Abd al-Rahman anak saudara lelaki al-Asma’i telah memberitahu kami daripada bapa saudaranya (‘ammu-hu) berkata: Sebahagian sahabat kami telah memberitahuku daripada Abd al-Rahman bin al-Khalid bin Abu al-Hasan Jumhur, hamba al-Mansur berkata: Sebahagian daripada anak lelaki Sulaiman bin Ali telah mengeluarkan kepada aku satu surat dengan khat Abd al-Muttalib iaitu seakan-akan khat perempuan: Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku (ini) adalah peringatan tentang hak Abd al-Muttalib bin Hasyim daripada ahli Makkah ke atas polan bin polan al-Humairi daripada ahli Zul San’a’. Di atasnya seribu dirham perak yang baik mengikut timbangan yang baru. Apabila beliau berdoa dengannya, maka Allah akan menerima doanya. Allah telah menyaksikannya dan dua malaikat-Nya .

Hadis Rasulullah S.A.W Tentang Anggur

Abu al-Hasan Ali  bin Zanjawaih al-Dainuwari telah memberitahu kami berkata: Abu Uthman Sa’id bin Ziad telah memberitahu kami di Qaryah Ram berkata: Abu Ziad bin Qaid telah memberitahuku daripada bapanya Qaid bin Ziad daripada datuknya Ziad bin Abu Hindun daripada Abu Hindun al-Dari berkata: Rasulullah s.a.w  telah  dihadiahkan dengan satu talam  hidangan yang ditutup. Lalu baginda s.a.w. membukanya dan bersabda: Makanlah kamu semua dengan nama Allah, sebaik-baik makanan adalah anggur, kerana ia menguatkan saraf, menghilangkan rasa sakit, memadamkan kemarahan, meredai Tuhan, menghilangkan kahak, menyedapkan bauan nafas dan melicinkan kulit”  .

Ali bin Zanjawaih telah memberitahu kami berkata: Salmah bin Musayyab telah memberitahu kami berkata: Abd al-Razak telah memberitahu kami daripada Mu’ammar daripada Ibn Tawus daripada bapanya daripada Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: Siapa yang bersumpah (halafa) dan berkata: Insya’ Allah, maka dia telah mengecualikannya (istathna). Dan bersabda:

 

Wahai gharib yang berjalan di antara bukit-bukit

Wahai bukit-bukit temanlah al-Gharib

Wahai gharib daripada ahlinya dan malam-malam

Allah akan mengembalikan anda dalam keadaan

Selamat wahai gharib!

 

Surat Muhammad bin Abu Bakr Kepada Mu’awiyah

 

Daripada Muhammad bin Abu Bakr r.a. kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyan: Salam ke atas ahli taat kepada Allah daripada ahli wilayat Allah.

Amma ba’du. Adapun kemudian daripada itu bahawa sesungguhnya Allah dengan segala ketinggian, kebesaran dan kekuasaan-Nya telah mencipta makhluk-Nya tanpa sia-sia, tanpa kelemahan kepada kekuatan-Nya, tanpa memerlukannya tetapi Dia telah menciptakan mereka sebagai hamba. Kemudian Dia telah mencipta di kalangan mereka yang bodoh terdapat yang cerdik dan yang celaka terdapat yang bahagia. Kemudian Dia  memilih Muhammad s.a.w sebagai Rasul di atas keilmuan-Nya. Orang yang pertama yang menyahuti seruan Muhammad s.a.w. serta membenarkannya, beriman dan  menerima Islam adalah saudaranya yang juga sepupunya iaitu Ali bin Abu Talib. Ali telah membenarkannya dalam keghaiban yang masih tersembunyi. Baginda s.a.w telah mencintai Ali dberbanding dengan semua sahabat yang lain, menjaganya, menyamakan dirinya dengannya dalam setiap ketakutan.

Memerangi mereka yang memeranginya, berdamai dengan mereka yang berdamai dengannya (Ali). Beliau s.a.w  sentiasa menjaga dirinya di masa ketakutan, kelaparan dan kesusahan sehingga Allah memenangkan hujahnya. Sesungguhnya aku melihat anda, wahai orang yang sesat, menjemukannya (Ali). Anda adalah tetap anda  dan beliau adalah tetap beliau. Orang yang terkemuka pada setiap masa, orang yang pertama Islam, paling benar niatnya, orang yang paling mulia zuriatnya, orang yang paling baik isterinya, orang yang paling baik persaudaraannya, sepupunya, wasinya, pilihannya, saudaranya yang menggadaikan dirinya di dalam peperangan Mu’tah. Bapa saudaranya (‘ammu-hu) penghulu para syahid dalam peperangan Uhud dan bapanya seakan-akan muka Rasulullah s.a.w.

Anda adalah al-La’in  (terkutuk) anak lelaki al-La’in. Anda dan bapa anda sentiasa menzalimi  Rasulullah s.a.w, berusaha memadamkan cahaya-nya, berkumpul menentangnya secara umum, menghasut kabilah-kabilah menentangnya, membelanjakan harta bagi menentangnya.  Bapa anda telah mati di dalam keadaan sedemikain dan anda  mengikutinya di dalam penentangan. Perkara yang menjadi saksi  ke atas anda adalah perbuatan anda sendiri di mana saki baki golongan al-Ahzab, kepala-kepala munafik, ahli perpecahan dan penentangan terhadap Rasulullah s.a.w dan Ahlu l-Baitnya berlindung kepada anda. Mereka yang menjadi saksi kepada Ali bin Abu Talib a.s adalah penolong-penolongnya yang bersama-samanya. Kelebihan mereka telah disebut di dalam al-Qur’an. Allah telah memuji ke atas mereka yang terdiri di kalangan muhajirin dan ansar, maka mereka adalah bersama-samanya dengan beberapa pasukan tentera di sekelilingnya mengangkat pedang-pedang mereka, mengalirkan darah mereka tanpanya, mereka melihat kebenaran di dalam mengikutinya dan kecelakaan di dalam menyalahinya. Bagaimana anda, neraka untuk anda. Bgaimana anda menyamai diri anda dengan Ali.

Sedangkan Ali adalah saudara Rasulullah, wasinya, bapa kepada anak-anaknya. Orang yang pertama  menjadi  pengikutnya, orang paling terakhir membuat perjanjian dengannya, beliau s.a.w telah memberitahu  kepadanya  rahsianya dan berkongsi di dalam urusannya sedangkan anda  adalah musuhnya dan anak lelaki musuhnya. Oleh itu, bergembiralah sekejap-apa yang anda mampu- dengan kebatilan anda, dan  ‘Umru bin al-‘As membantu anda di dalam kesesatan anda. Ajal anda seolah-olah telah berakhir, dan penipuan anda telah lemah. Kemudian anda meminta penjelasan daripada orang yang akan mendapat kedudukan yang tinggi. Dan ketahuilah bahawa anda sedang menipu Tuhan anda(tukayidu rabba-ka), anda telah menyelamatkan ‘”tipudaya-Nya” pada diri anda, anda telah berputus asa daripada roh-Nya, Dia sedang menunggu anda, anda di dalam kesangsian daripada-Nya, Allah, Rasul-Nya, dan keluarganya tidak memerlukan anda. Salam kepada mereka yang mengikut petunjuk.

Muhammad bin Abu Bakr telah menulis beberapa bait syair kepada Mu’awiyah seperti berikut:

 

Mu’awi  nafsu ku tidak  akan membawa ku

Kepada anda,aku tidak menyembunyikan

Perkara   yang  aku  tidak  iklankan

Dan aku juga tidak terbawa kepada anda apabila

Aku menyaksikan pecahan anak panah dan tidak takut

Di dalam peperangan

Anda menyelesaikan peperangan secara pengecut

Sebagai angan-angan pengecut dan anak pengecut

Aku kira anda salah satu daripada tiga anda telah

Melihatnya dengan mata anda atau perkara yang

anda tidak melihatnya

Anda menunggang peperangan selepas keamanan

Dengan angkuh

Sesungguhnya kuku bintang  telah berdarah dan

Hujung pedang terpatah

Api yang terkeluar daripada dua tapak tangan

Menyembunyikan nyala api

Kejahilan dikemukakan kepada anda oleh tukang

Tenung

Sentuhan anda kepada kunci kuda liar membawa

anda kepada sarang burung merpati

Anda menentang kerana maruah akan ahlinya

Di dada anda terdapat penyakit yang tersembunyi

 

Apabila Mu’awiyah membaca surat Muhammad, maka beliau terus menjawabnya:

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, daripada Mu’awiyah bin Abu Sufyan kepada Muhammad bin Abu Bakr yang menghina bapanya. Amma ba’d, adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya surat anda telah sampai kepada aku. Anda telah menyebut tentang kekuasaan Allah dan pemilihan Rasul-Nya serta percakapan yang anda ciptakannya. Pendapat anda adalah lemah dan  mengenai bapa anda adalah keras. Anda telah menyebut kelebihan Ali bin Abu Talib, pemeluk agama Islam yang terawal, kerabat Rasulullah s.a.w yang terdekat, pertolongannya untuknya dan temannya pada setiap ketakutan.

Hujah anda ke atasku dan penghinaan anda terhadap ku adalah dengan kelebihan orang lain bukan kelebihan anda sendiri. Justeru itu aku memuji Allah kerana memalingkan kelebihan tersebut daripada anda dan telah menjadikannya untuk orang lain. Sesungguhnya kami dan bapa anda telah bersama kami pada masa hidup Nabi s.a.w. Kami melihat hak Ali bin Abu Talib adalah untuk kami dan kelebihannya adalah  terserlah ke atas kami sehingga Allah memilih Nabi-Nya dan menyempurnakan janji-Nya.

Kemudian Allah mematikan Nabi-Nya. Orang pertama yang  menentang Ali adalah bapa anda dan faruqnya (‘Umar). Mereka berdua telah menentang Ali di dalam urusannya. Lantaran itu mereka berdua bersatu, kemudian mereka berdua  memaksa Ali supaya memberi baiah kepadanya. Tetapi Ali sengaja melambat-lambatkannya dan memberi sebab kelambatannya kepada mereka berdua. Mereka berdua  memahami kesedihannya. Kemudian dia  memberi baiah kepada mereka berdua dan memberi salam. Mereka berdua tidak berkongsi dengannya di dalam urusan mereka berdua. Tidak juga memberitahu rahsia mereka berdua kepada Ali sehinggalah mereka berdua mati. Kemudian datang orang ketiga selepas mereka berdua  ‘Uthman bin  ‘Affan yang mengikut jejak langkah mereka berdua. Namun anda dan sahabat anda telah menghina Uthman sehingga ahli maksiat tamak kepadanya. Kemudian kamu berdua telah melahirkan permusuhan ke atasnya sehingga kamu berdua mencapai tujuannya.

Berwaspadalah wahai Anak lelaki Abu Bakr. Kiaslah jengkal anda dengan telunjuk anda. Bagaimana anda menentang mereka yang mempunyai cita-cita sebesar gunung tetapi tidak sepenat bapa anda yang telah menyediakan tempat untuknya. Jika kami benar di dalam perkara ini, maka bapa anda adalah orang pertamanya, kami hanya pengikutnya. Jika ianya zalim, maka bapa anda adalah orang yang pertama yang mengasaskan binaannya. Kami hanya telah mengikutinya. Jika bapa anda tidak melakukannya pada awal lagi, nescaya kami tidak menentang Ali dan kami telah menyerahkan  diri kami kepadanya. Walau bagaimanapun hinalah bapa anda sebanyak mana yang anda mahu atau membiarkannya sahaja. Salam kepada mereka yang telah bertaubat dan kembali daripada kesesatannya.

 

Pengertian Pakaian Indah, Pakaian Takwa dan Orang-Orang Yang berjihad Untuk Kami

 

Diriwayatkan daripada Zaid bin Ali bahawa beliau berkata tentang firman-Nya Surah al-A’raf (6):26 “Pakaian indah dan pakaian takwa” Pedang (al-Saif).

Diriwayatkan daripada Abu Ja’far Muhammad bin Ali a.s tentang firman-Nya  di dalam Surah al-Ankabut (29):69 “Dan orang-orang yang berjihad  (jahadu fi-na) untuk kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang berbuat baik” Beliau a.s berkata: Ayat ini diturunkan pada kami Ahlu l-Bait.

Kathir al-Nuwa dan Zaid bin Ali bin al-Husain A.S

 

Diriwayatkan daripada Abu Mu’ammar berkata: Kathir bin al-Nuwa datang, lalu beliau memberi baiah kepada Zaid bin Ali, kemudian beliau menarik balik baiahnya dan berkata:

 

Bagi peperangan kaum yang dijadikan untuk mereka

Bagi perniagaan dan sultan ada beberapa kaum

Ali A.S Lebih Baik Daripada Mereka Berdua

 

Diriwayatkan daripada Hakam bin Jubair berkata: Aku telah berkata kepada Abu Ja’far bin Muhammad bin Ali a.s: Sesungguhnya Sya’bi meriwayatkan di sisi kami di Kufah bahwa Ali berkata: Sebaik umat ini selepas Nabi-Nya ialah Abu Bakr dan ‘Umar. Maka beliau berkata: Lelaki tersebut melebihkan ke atas dirinya orang yang tidak sepertinya kerana mencintainya dan memuliakannya. Kemudian aku datang berjumpa dengan Ali bin al-Husain a.s memberitahunya tentang perkara tersebut. Beliau a.s. telah memukul paha aku dan berkata: Beliau a.s. (Ali) adalah lebih baik daripada mereka berdua.

 

Zuhair bin Mu’awiyah dan Makhul

 

Diriwayatkan daripada Ahmad bin Muhammad bin Isa daripada Abdullah bin Muhammad bin ‘Umar bin Ali bin Abu Talib a.s berkata: Aku telah berkata kepada Abu Nu’aim al-Fadhl bin al-Dakin: Zuhair bin Mu’awiyah bin Khadij bin al-Rahil telah menjaga pos kawalan Zaid bin Ali?  Beliau berkata: Ya, beliau adalah lebih jahat daripada itu, datuknya yang bernama al-Rahil adalah di kalangan mereka yang telah membunuh al-Husain a.s .

Diriwayatkan daripada Sa’id bin Abd al-‘Aziz berkata: Biasanya Makhul apabila disebut Ali, beliau tidak mahu menamakannya dengan nama Ali, beliau hanya berkata: Abu Zainab. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas berkata: Sesungguhnya Bani Umayyah telah memijak lubang telinga agama Islam dan mereka menyembelihnya dengan pisau besar dan panjang.

Diriwayatkan daripada Ibn Kudainah al-Audi berkata: Seorang lelaki berdiri di hadapan Amir al-Mukminin a.s dan bertanya kepadanya tentang firman-Nya Surah al-Hujarat (49):1 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya” kepada siapakah ayat ini di turunkan? Beliau a.s. menjawab: Pada dua orang lelaki Quraisy .

 

Hadis Jabir al-Ja’fi dan Abu Ja’far A.S Tentang Surah al-Jumu’at

Diriwayatkan daripada Jabir al-Ja’fi berkata: Pada suatu malam aku berada di sisi Abu Ja’far a.s.  Aku membaca  ayat dalam Surah al-Jumu’at (62) :9-10 “Wahai orang-orang yang beriman,apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu (fa-s’au) kepada mengingati Allah (zikri l-Lahi)”.  Beliau a.s. berkata: Bagaimana anda membacanya wahai Jabir? Aku berkata: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu (fa-s’au) kepada mengingati Allah. Beliau a.s berkata: Ini adalah tahrif   wahai Jabir.

Aku berkata: Bagaimana aku membacanya-Allah telah menjadikan diri aku tebusan anda-? Beliau a.s berkata: fa mdhau ila zikri l-Lahi, bukan fa-s’au ila zikri l-Lahi, begitulah ia diturunkan. Jika ia adalah Sa’yan seperti di dalam ayat, maka ia bererti ‘adwan (berlari dengan cepat) sedangkan Rasulullah s.a.w tidak menyukainya. Baginda s.a.w. membenci lelaki yang berlari dengan cepat bagi menunaikan solat.

Wahai Jabir! Kenapakah hari Jumaat dinamakan Jumaat? Aku berkata: Anda beritahu aku, Allah telah menjadi diri aku tebusan anda. Beliau a.s. berkata: Wahai Jabir, Allah menamakan hari Jumaat  sebagai Jumaat kerana Allah pada hari itu dikumpulkan mereka yang terdahulu (al-Awwalin), mereka yang terkemudian (al-Akhirin). Kesemua makhluk Allah yang terdiri daripada Jin, manusia dan segala yang telah dijadikan oleh Tuhan kita terdiri daripada langit, bumi, laut, syurga, neraka. Segala yang dijadikan Allah di dalam al-Mithaq. Dia telah mengambil al-Mithaq  daripada mereka untuk-Nya dengan ketuhanan-Nya (al-Rububiyyah). Untuk Muhammad s.a.w dengan kenabiannya (al-Nubuwwah). Untuk Ali a.s dengan  kewaliannya (al-Wilayah).

Pada hari itu Allah berfirman kepada langit dan bumi dalam Surah Fussilat (41 ) :11 “Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. Mereka berdua menjawab: Kami datang dengan suka hati ” Justeru itu Allah menamakannya Jumaat kerana Dia telah mengumpulkan pada hari tersebut mereka yang terdahulu dan mereka yang terkemudian. Kemudian Dia berfirman:  Wahai orang-orang yang beriman,apabila diseru untuk menunaikan solat (al-Salat) pada hari Jumaat” iaitu hari Dia telah mengumpulkan kamu padanya. Al-Salat  adalah Amir al-Mukminin a.s.  Yang dimaksudkan dengan al-Salat ialah al-Wilayah iaitu al-Wilayah al-Kubra. Pada hari itu para nabi, para rasul dan para malaikat, malah setiap suatu yang dijadikan Tuhan; manusia dan Jin, langit, bumi dan mukminun mengucap talbiah kepada Allah a.w (fa mdhau ila zikri l-Lahi).

Zikri l-Lahi adalah Amir al-Mukminin a.s  wa dharu l-Bai’a (tinggalkanlah jual beli). Apa yang dimaksudkan dengan al-Bai’a adalah yang pertama (Abu Bakr). Dhali-kum (yang demikian itu) iaitu baiah Amir al-Mukminin a.s dan wilayahnya. Khairun la-kum (lebih baik bagi kamu) dari baiah yang pertama (Abu Bakr) dan wilayahnya sekiranya kamu mengetahui (in kuntum ta’lamun). Fa-idha qudiati s-Salatu (apabila selesai menunaikan solat) iaitu baiah Amir al-Mukminin a.s, fa ntasyiru fi l-Ardh (bertebaranlah kamu di bumi). Apa yang dimaksudkan dengan al-Ardh (bumi) adalah para wasi (al-Ausiya’). Allah memerintahkan supaya mentaati mereka dan mewalikan mereka sebagaimana Dia telah memerintahkan supaya mentaati Rasul dan mentaati Amir al-Mukminin a.s. Allah menggantikan nama mereka dengan nama al-Ardh sebagai kinayah. Wa- btaghu fadhla l-Lahi. Maka Jabir berkata: wa- btaghu min fdhli l-Lahi. Abu Ja’far a.s  berkata: Ini juga tahrif, tidak sebagaimana ia diturunkan iaitu carilah kelebihan Allah ke atas para wasi “Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Kemudian Allah a.w berfirman: Wahai Muhammad, idha raau (apabila mereka yang syak atau menentang melihat) tijaratan (perniagaan) iaitu yang pertama (Abu Bakr) atau lahwan (permainan) iaitu yang kedua (‘Umar) mereka kembali kepadanya (insarafu ilai-ha). Aku berkata: Infadhdhu ilai-ha. Beliau a.s berkata: Ini juga tahrif .Apa yang diturunkan ialah insarafu ilaiha di tempat infadhdhu ilai-ha. Wa taraku-ka (mereka telah meninggalkan kamu) bersama Ali sedang berdiri. Katakanlah wahai Muhammad ma inda-l-Lahi (apa yang ada di sisi Allah) iaitu wilayah Ali dan para wasi yang lain khairun mina l-Lahwi wa t-Tijarati (lebih baik daripada perniagaan dan permainan) iaitu lebih baik daripada baiah kepada yang pertama dan yang kedua bagi mereka yang bertakwa. Allah adalah sebaik baik pemberi rezeki.

 

Kelebihan Hari Jumaat dan Malamnya

 

Diriwayatkan daripada Jabir bin Yazid daripada  Abu Ja’far a.s bahawa beliau a.s. ditanya tentang hari Jumaat dan malamnya. Beliau a.s. berkata: Malamnya bercahaya, harinya berseri, tiada satu hari di bumi di mana matahari condong lebih bebas daripada neraka selain pada hari Jumaat. Sesiapa mati pada hari Jumaat di dalam keadaan mengetahui hak Ahlu l-Bait a.s akan ditulis untuknya terlepas (bara’ah), daripada neraka dan terlepas daripada azab kubur. Sesiapa yang mati pada malam Jumaat, dia akan dibebaskan (‘utiqa)daripada neraka .

Ali bin Mihziyar meriwayatkan secara marfu’ kepada Abu Abdullah a.s berkata: Sesiapa mati pada malam Jumaat di dalam keadaan mengetahui hak kami, dia dibebaskan daripada neraka dan ditulis untuknya terlepas daripada azab kubur.

 

Khalifah-khalifah

Israfil telah berada (qarana) bersama Rasulullah s.a.w  selama tiga tahun. Baginda s.a.w mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya. Kemudian Jibrail a.s berada bersamanya selama dua puluh tahun menyampaikan wahyu kepadanya. Bgainda s.a.w. berada di Makkah selama sepuluh tahun. Kemudian  berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama sepuluh tahun. Baginda s.a.w mati pada usia enam puluh tiga tahun .

Abu Bakr mati ketika usia enam puluh tiga tahun dan memerintah selama dua tahun enam bulan .

‘Umar dibunuh ketika usia enam puluh tiga tahun dan memerintah selama sepuluh tahun enam bulan.

‘Uthman dibunuh ketika usia lapan puluh satu tahun dan memerintah selama dua belas tahun .

Amir al-Mukminin a.s dibunuh ketika usia enam puluh tiga tahun, tetapi orang ramai menyangka umurnya ketika itu lima puluh tujuh tahun. Beliau a.s telah memerintah selama lima tahun .

Mu’awiyah bin Abu Sufyan la’ana-hu l-Lahu mati ketika usia tujuh puluh lapan tahun dan memerintah selama dua puluh tahun .

Anaknya Yazid la’anahu l-Lahu mati ketika usia tiga puluh tiga tahun dan memerintah selama empat tahun.

Mu’awiyah bin Yazid mati ketika usianya dua puluh satu tahun dan memerintah selama empat puluh malam .

Marwan bin al-Hakam, Abd al-Malik bin Marwan, al-Walid bin Abd al-Malik, Sulaiman bin Abd al-Malik, ‘Umar bin Abd al-Aziz bin Marwan, Yazid bin Abd al-Malik, al-Walid bin Yazid bin Abd al-Malik, Yazid bin al-Walid bin Abd al-Malik, Ibrahim bin al-Walid bin Abd al-Malik, dan Marwan bin Muhammad al-Hammar.

 

Wasiat-Wasiat Nabi S.A.W  Kepada Ali A.S

 

Bismillahi r-Rahmanir Rahim

Ahmad berkata: ‘Umru bin Hafs dan Abu Nasr telah memberitahu kami daripada Muhammad bin al-Haitham daripada Ishaq bin Najih daripada Husaib daripada Mujahid daripada al-Khudri berkata: Rasulullah s.a.w telah berwasiat  kepada Ali a.s dan bersabda: Wahai Ali, apabila pengantin  perempuan memasuki rumah anda, maka cabutlah kasutnya ketika beliau duduk dan basuhlah dua kakinya. Curahkan air dari pintu rumah anda ke pintu yang paling jauh, kerana apabila anda melakukannya, Allah akan mengeluarkan dari rumah anda tujuh puluh bahagian kefakiran dan memasukkan tujuh puluh bahagian keberkatan dan menurunkan ke atas anda tujuh puluh rahmat dibentangkan ke atas pengantin perempuan sehingga dia mendapati keberkatannya di setiap penjuru rumah anda. Ia juga aman daripada penyakit gila, penyakit kusta dan balar selama berada di rumah tersebut. Tegahlah pengantin perempuan di dalam minggu pertamanya daripada empat perkara: Susu, cuka, ketumbar dan buah epal yang masam.

Ali a.s berkata: Wahai Rasulullah! Apakah sebab utama empat perkara tersebut ditegah? Baginda s.a.w bersabda: Kerana rahim menjadi mandul dan sejuk daripada anak dengan perkara-perkara tersebut. Tikar  di sudut rumah itu adalah lebih baik daripada perempuan yang tidak beranak.

Ali a.s berkata: Wahai Rasulullah! kenapakah cuka ditegah? Baginda s.a.w bersabda: Apabila perempuan datang haid selepas memakan cuka, maka haidnya tidak akan bersih dengan sempurna. Ketumbar akan membinasakan haid di perutnya dan menyukarkannya bersalin. Epal yang masam pula akan memutuskan haidnya dan akan menimbulkan penyakit kepadanya.

Kemudian Baginda s.a.w bersabda: Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri (la tujami’ imra’ata-ka ) pada awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan kerana akan menyebabkan gila, kusta dan balar cepat menghidapinya dan anaknya

 

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda selepas zuhur, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, maka matanya akan menjadi juling (ahwalu). Syaitan akan bergembira dengan orang yang bermata juling.

Wahai Ali, janganlah anda bercakap-cakap ketika bersetubuh, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi bisu, dan janganlah anda melihat kepada kemaluan perempuan anda, pejamkan mata anda ketika bersetubuh, kerana ia akan mewarisi buta kepada anak anda.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda dengan syahwat perempuan, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi khunsa yang hina.

Wahai Ali, jika anda di dalam keadaan berjunub di atas tempat tidur anda, maka janganlah anda membaca al-Qur’an, kerana aku takut api akan turun dari langit dan membakar kamu berdua.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda melainkan anda mempunyai kain (khirqah) dan isteri anda mempunyai kain yang lain, janganlah kamu berdua menyapunya dengan satu kain. Apabila syahwat akan bertemu syahwat maka ia akan membawa kepada perpisahan dan perceraian.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda di dalam keadaan berdiri, kerana itu adalah perbuatan keldai, jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan kencing di atas tilam seperti keldai yang kencing  di setiap tempat.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda pada malam raya puasa, kerana jika kamu berdua mendapat  anak kelak, ia akan mungkir janji dan dia kelak akan mendapat anak pada usia yang tua.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda pada malam Raya Korban, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, aku takut ia akan mempunyai enam atau empat jari.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  di tengah kepanasan matahari melainkan anda membentangkan tabir, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, maka ia akan berada di dalam kesengsaraan dan kefakiran sepanjang hidup.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  di bawah pokok yang berbuah, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi keras kepala dan pembunuh.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  di antara azan dan iqamah, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan mengalirkan darah.

Wahai Ali, jika isteri anda hamil, maka janganlah anda bersetubuh dengannya melainkan anda berwuduk, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi buta hati dan tidak mahu memberi pertolongan kepada orang lain.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  pada pertengahan bulan Sya’ban (nisf al-Sya’ban), kerana jika kamu berdua  mendapat anak kelak, ia akan menjadi lebam di mukanya.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  pada akhir bulan (iaitu dua hari dipenghujung bulan) kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi papa kedana.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  dengan syahwat saudara perempuan isteri anda, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi perompak, penolong kepada orang yang zalim atau pembinasa manusia yang ramai.

Wahai Ali, apabila anda bersetubuh dengan isteri anda, maka bacalah: Wahai Tuhanku! Jauhilah aku daripada syaitan dan jauhilah syaitan dari apa yang Engkau kurniakan kepada aku” jika kamu berdua mendapat anak kelak, syaitan tidak dapat memudaratkannya.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  di bawah bumbung binaan (bukan rumah), kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi munafik, mahu menunjuk-nunjuk dan melakukan bid’ah.

Wahai Ali, jika anda keluar musafir, janganlah anda bersetubuh dengan isteri  anda pada malam itu, kerana  jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan membelanjakan hartanya tidak pada tempatnya. Rasulullah s.a.w membaca Surah al-Isra’ (17):27 ” Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah  saudara-saudara syaitan.”

Wahai Ali, jika anda keluar musafir tiga hari dan tiga malam, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia kan membantu kepada orang yang zalim.

Wahai Ali,  bersetubuhlah  dengan isteri anda pada malam Isnin, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjaga kitab Allah dan reda dengan rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya.

Wahai Ali, jika anda bersetubuh dengan isteri anda pada malam Selasa dan kamu berdua mendapat anak, ia akan mati syahid selepas syahadah bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Pesuruh-Nya. Dia tidak akan diseksa oleh Allah bersama-sama musyrikin. Bau mulutnya menjadi harum bersih lidahnya daripada mengumpat dan pembohongan.

Wahai Ali, jika anda bersetubuh dengan isteri anda pada malam Khamis dan jika kamu berdua mendapat anak, ia akan menjadi bijak atau alim dan jika anda bersetubuh dengan isteri anda ketika matahari condong dan mendapat anak, syaitan tidak akan mendekatinya sehingga dia beruban. Dia akan menjadi seorang fakih. Allah akan mengurniakan kepadanya keselamatan dunia dan akhirat.

Jika anda bersetubuh dengannya pada malam Jumaat dan mendapat anak, ia akan menjadi seorang khatib dan pandai berbicara. Jika anda bersetubuh dengannya  pada hari Jumaat selepas asar dan kamu berdua mendapat anak, ia akan menjadi seorang yang terkenal dan alim. Jika anda bersetubuh dengannya pada malam Jumaat selepas Isya’ akhir, adalah diharapkan anak anda kelak menjadi salah seorang abdal  Insya’ Allah.

Wahai Ali, janganlah anda bersetubuh dengan isteri anda  pada awal jam malam, kerana jika kamu berdua mendapat anak kelak, ia akan menjadi tukang tenung dan tukang sihir, cinta kepada dunia daripada akhirat. Wahai Ali, hafazlah wasiat aku ini sebagaimana aku telah menghafaznya daripada Jibrail a.s.

 

Hadis Tentang Percakapan Sebahagian Binatang

 

Beliau berkata: Ibn Abbas berkata: Kami telah menyaksikan satu majlis Amir al-Mukminin  Ali bin Abu Talib a.s bersama-sama kami beberapa orang asing, mereka memberi salam kepadanya dan berkata: Kami datang kepada anda kerana mahu bertanya enam perkara, jika anda dapat memberitahu kami, kami akan beriman dan kami membenarkannya. Jika tidak, kami akan membohongi dan mengingkari anda.

Ali a.s berkata: Kemukakan soalan-soalan kamu kerana ingin tahu dan bukan kerana kedegilan kamu. Mereka berkata: Beritahu kami apakah yang dikatakan oleh kuda, keldai, landak, burung jambul, ayam jantan dan katak-katak ketika  mengeluarkan suara atau bunyi mereka?

Ali a.s berkata: Apabila bertembung dua kumpulan dan lelaki berjalan kepada lelaki dengan pedang, maka kuda akan mengangkat kepalanya dan berkata: Subhana l-Maliki l-Quddusi (Maha suci Raja yang Kudus) Keldai berkata: Allahumma il’an al-‘asysyarin (wahai Tuhanku, laknatilah mereka yang zalim). Ayam jantan berkata di waktu sahur: Uzkuru l-Laha ya Ghafilin (Ingatlah kepada Tuhan wahai orang-orang yang lalai). Katak-katak berkata: Subhana l-Ma’bud fi lujaji l-Bihar (Maha Suci Yang disembah di lautan yang dalam). Landak berkata: Al-Rahmanu ‘ala l-‘Arsy I-stawa (Yang Maha Pemurah menduduki singgahsana). Burung jambul pula berkata: Allahumma  il’an mubghidhi  ali Muhammad (wahai Tuhanku, laknatilah orang yang memusuhi ali Muhammad).

Ibn Abbas menyatakan: Mereka berkata: Kami telah percaya dan kami telah membenarkannya. Tidak ada sesiapapun di atas muka bumi ini  yang lebih alim daripada anda. Ali a.s berkata: Tidakkah aku memberi faedah kepada kamu? Mereka berkata: Ya. Wahai Amir al-Mukminin. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya kuda setiap hari mempunyai tiga doa yang mustajab, ia berkata pada awal siangnya:  Allahumma  wassi’  ‘ala sayyidi al-Rizqa (Wahai Tuhanku, kurnialah ke atas tuanku rezekinya) Ia berkata di pertengahan harinya: Allahumma j’alni ahabba ila sayyidi min ahli-hi wa mali-hi (Wahai Tuhanku, jadikan diri aku lebih dikasihi oleh tuanku daripada keluarganya dan hartanya, ia berkata  pada akhir siangnya: Allahumma r- zuq sayyidi ‘ala zahri al-Syahadah (Wahai Tuhanku, kurniakanlah tuanku di atas belakang aku kesyahidan .

 

Penukaran Bentuk Manusia  dan Sebabnya

 

Bismillahi r Rahmanir Rahim

 

Muhammad bin Abu ‘Atikah al-Dimasqi berkata: Al-Walid bin Salmah al-Azadi telah memberitahu aku daripada Abd al-Rahman al-Qurasyi daripada Huzaifah bin al-Yaman berkata: Kami berada bersama-sama Rasulullah s.a.w ketika baginda s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah s.w.t telah menukar (masakha) bentuk manusia kepada dua belas bahagian, Dia telah menukar sebahagian mereka kepada bentuk kera (al-Qirdat), khinzir, Suhail, Zuhrah, kala jengking (al-‘Aqrab), gajah (al-Fail), belut (al-Jaryu) iaitu jenis ikan yang tidak boleh dimakan, ulat-ulat jentik dan seumpamanya (al-Du’mus), beruang(al-Dubb), labah-labah (al- ‘Ankabut ) dan landak (al-Qunfudh) .

Huzaifah berkata: Dengan nama bapa aku, anda dan ibu aku wahai Rasulullah s.a.w, perjelaskan kepada kami bagaimana mereka telah ditukarkan bentuk mereka (kaifa musikhu)? Baginda s.a.w bersabda: Ya. Adapun bentuk kera, kerana mereka telah memburu ikan paus pada hari sabtu pada masa  Nabi Daud a.s. Mengenai bentuk khinzir, kerana mereka telah mengingkari hidangan yang turun dari langit kepada Isa bin Maryam a.s. Mengenai Suhail, kerana dia adalah seorang yang zalim. Pada suatu ketika seorang  lelaki ahli ibadat pada  zamannya  melalui di hadapannya, lalu dia berkata: Tunjukkan kepada aku nama Allah yang  membolehkan aku berjalan di atas air dan menaiki langit. Maka ahli ibadat itu menunjukkannya. Kemudian beliau berkata: Sepatutnya orang yang  mengetahui nama ini tidak tinggal di bumi, malah dia naik ke langit. Kemudian  Allah telah menukarkan bentuknya (masakha) dan menaikkannya ke langit. Allah  telah menjadikannya  bukti kepada alam semesta.

Adapun Zuhra asalnya seorang perempuan yang telah  memfitnahkan dua  malaikat bernama Harut dan Marut. Adapun bentuk kala jengking telah ditukarkan  daripada bentuk manusia, kerana dia  asalnya seorang lelaki pengumpat yang berjalan di kalangan orang ramai dan menggalakkan permusuhan di kalangan mereka. Mengenai gajah pada asalnya seorang lelaki yang kacak, kemudian  ditukarkan  (musikha)kepada gajah, kerana  bersetubuh dengan binatang ternakan seperti lembu dan kambing. Dia tidak mempunyai syahwat terhadap perempuan.

Mengenai belut (al-Jaryu) asalnya seorang peniaga yang telah ditukar bentuknya (musikha ) kerana telah mengurangkan timbangan di dalam perniagaannya . Adapun ulat-ulat jentik (al-Du’mus) asalnya seorang lelaki yang telah ditukarkan bentuknya (musikha), kerana apabila  melakukan persetubuhan dengan isterinya tanpa mandi junub, lalu meninggalkan solat. Justeru itu, Allah menjadikan tempatnya di air sehingga hari Kiamat, kerana dia takutkan  kesejukan.

Mengenai beruang (al-Dubb) asalnya seorang lelaki yang telah ditukarkan bentuknya (musikha), kerana melakukan rompakan di jalan. Dia tidak mengira mangsanya sama ada kaya atau miskin semuanya dirompaknya.

Mengenai biawak (al-Dabb) asalnya seorang lelaki Badwi yang telah ditukar bentuknya, kerana tidak memberi arah perjalanan yang betul. Dia mendirikan khemahnya di tengah jalan, apabila kafilah melalui di hadapannya dia telah memberi jawapan yang bertentangan dengan yang sebenar. Jika mereka mahu pergi ke timur maka dia akan menunjukkan mereka arah ke barat sehingga mereka menjadi sesat. Dia beliau tidak menunjukkan mereka ke jalan yang baik.

Mengenai labah-labah (al-‘Ankabut)asalnya seorang perempuan yang telah ditukar bentuknya (musikhat), kerana mengkhianati suaminya; menyerah kemaluannya kepada orang lain. Adapun landak (al-Qunfudh) asalnya seorang lelaki Arab yang berani, kemudian ia   ditukarkan bentuknya (musikha), kerana apabila tetamu bermalam di rumahnya, dia menutup pintu di hadapannya dan berkata kepada hamba perempuannya: Keluarlah anda menemui tetamu dan katakan kepadanya: Sesungguhnya tuanku tidak ada di rumah, lantaran itu, tetamu tadi bermalam di pintu rumah di dalam keadaan lapar sedangkan isi rumah bermalam di dalam keadaan kenyang .

 

Surat Mu’awiyah Kepada Ali Bin Abu Talib A.S dan Jawapan Ali A.S Melalui al-Tirmah

 

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Amma ba’du. Adapun kemudian daripada itu. Wahai Ali, aku akan memukul anda dengan cahaya api  yang menjadi  pemutus.  Tidak dapat dikurangkan oleh angin dan tidak dapat  dipadamkan oleh air. Apabila ia digegarkan akan mengenakan sasarannya dengan tepat, wassalam.

Apabila Ali a.s membacanya. Beliau a.s. menyeru supaya dibawakan pensel dan kertas. Kemudian beliau a.s. menulis:

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Amma ba’du adapun kemudian daripada itu. Wahai Mu’awiyah, sesungguhnya anda telah berbohong, aku adalah Ali bin Abu Talib dan aku adalah bapa kepada al-Hasan dan al-Husain, pembunuh datuk anda, bapa saudara anda (‘ammu-ka), bapa saudara anda (khalu-ka) dan bapa anda. Akulah yang telah memusnahkan kaum anda di Hari Badr, Hari Pembukaan dan Hari Uhud. Pedang itu berada di tangan aku sekarang dibawa oleh lengan aku dengan keberanian hati aku seperti ia ditinggalkan oleh Nabi s.a.w di tapak tangan wasinya. Aku tidak  akan meminta tukarkan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai seorang nabi, pedang sebagai ganti, dan salam bagi mereka yang mengikut petunjuk.

Kemudian beliau a.s. melipatkan surat dan menyeru al-Tirmah bin  ‘Adi. Dia adalah seorang lelaki yang pandai bercakap. Beliau a.s. berkata kepadanya: Ambillah surat aku ini dan pergi kepada Mu’awiyah dan kembalikan jawapannya. Al-Tirmah mengambil surat tersebut dan menyeru supaya  diberikan kain (‘amamah), lalu dia memakainya di atas songkoknya. Kemudian beliau menunggang unta dengan laju di udara. Dia berjalan sehingga  sampai di bandar Dimasyq, lalu bertanya pengawal-pengawal Mu’awiyah. Seorang daripada mereka bertanya: Siapakah yang anda  mahu berjumpa? Al-Tirmah menjawab: Seorang yang  berhati keras, berbadan besar, bermuka bulat, mempunyai dada yang lebar dan bersifat kedekut Abu al-Munaya, Abu al-Hatuf, Abu al-A’war al-Silmi, ‘Umru bin al-‘As, Syamar bin Dhi al-Jausyan, dan al-Huda bin Muhammad bin al-Asy’ath al-Kindi.

Seorang pengawal berkata: Mereka sedang berkumpul di Bab al-Khadhra’. Al-Tirmah turun dari untanya dan menambatnya. Beliau menunggu sehingga mereka selesai bermesyuarat, kemudian menuju kepada mereka. Apabila terserempak dengannya, mereka berdiri dan menghina al-Tirmah. Salah seorang daripada mereka berkata: Wahai Badwi! Adakah anda mempunyai berita dari langit? Al-Tirmah menjawab: Ya. Jibrail di langit, malaikat maut di udara dan Ali di dalam pemerintahan. Mereka bertanya: Wahai Badwi, dari manakah  anda datang? Beliau menjawab: Daripada seorang yang bertakwa dan  bersih kepada seorang munafik yang kotor. Mereka berkata kepadanya: Wahai Badwi, kenapa anda tidak mendekati kami  sehingga kami berbincang dengan anda? Beliau menjawab: Demi Tuhan, tidak ada keberkatan berbincang dengan kamu dan orang seperti aku tidak akan berbincang dengan orang seperti kamu. Mereka berkata: Wahai Badwi, kami akan menulis kepada Yazid tentang berita anda, pada masa itu Yazid adalah bakal pemimpin mereka, lalu mereka menulis kepadanya:

Amma ba’du, wahai Yazid, seorang Badwi datang di pihak Ali bin Abu Talib, mempunyai lidah yang bercakap apa yang ia mahu wa ssalam.

Apabila Yazid membaca surat tersebut, beliau memerintahkan supaya pengawalnya membuat halangan di pintu. Di tangan mereka tiang daripada besi. Ketika al-Tirmah berhadapan dengan mereka, dia berkata: Siapakah mereka itu seolah-olah mereka adalah malaikat Zabaniah berada di tempat yang sempit? Mereka berkata: Diam, mereka itu sedang membuat persediaan untuk Yazid. Selepas itu Yazid pun keluar. Apabila dia melihat kepada al-Tirmah, lalu Yazid berkata: Salam ke atas anda wahai Badwi. Al-Tirmah menjawab: Allah al-Salam al-Mu’min al-Muhaimin ke atas anak Amir al-Mukminin. Yazid berkata: Amir al-Mukminin memberi salam kepada anda, beliau berkata: Salamnya bersama aku di Kufah, Yazid berkata: Sesungguhnya beliau membentangkan  ke atas anda beberapa hajat. Al-Tirmah berkata: Hajat aku yang  pertama adalah mencabut rohnya di hadapannya                                dan kedua ia meninggalkan kedudukannya sehingga orang yang lebih berhak dan aula menduduki tempatnya. Yazid berkata kepadanya: Wahai Badwi, kami akan menguasainya. Maka tidak ada helah dan peluang bagimu.

 

Perbincangan Mu’awiyah Dengan al-Tirmah

Al-Tirmah berkata: Salam ke atas anda, wahai al-malik (raja). Mu’awiyah berkata: Apakah yang menghalang anda berkata: Amir al-Mukminin? Al-Tirmah menjawab: Kami adalah mukminum. Siapakah yang melantik anda menjadi amir ke atas kami? Mu’awiyah berkata: Berikan surat anda kepada aku. Al-Tirmah menjawab: Aku tidak suka mencemarkan hamparan anda, Mu’awiyah berkata: Wazir aku akan mengambilnya. Al-Tirmah berkata: Wazir adalah pengkhianat dan amir adalah seorang yang zalim. Mu’awiyah berkata: Hamba aku akan mengambilnya. Al-Tirmah berkata: Hamba yang jahat telah dibeli oleh tuannya dengan wang yang tidak halal dan menggunakannya bukan untuk mentaati Allah.

Mu’awiyah berkata: Apakah helah anda lagi wahai Badwi? Tidak ada helah bagi seorang mukmin seperti aku dengan seorang munafik seperti anda. Berdirilah dengan rendah diri dan ambillah surat ini. Kemudian Mu’awiyah berdiri dengan rendah diri, lalu mengambilnya, membukanya dan membacanya sambil  berkata: Wahai Badwi! Bagaimanakah keadaan Ali ketika anda meninggalkannya? Beliau berkata: Ketika aku meninggalkannya, demi Tuhan, di dalam keadaan keras, merdeka,  cekal, mulia, berani, pemurah, beliau tidak bertemu seorang tentera melainkan beliau mengalahkannya, begitu juga dengan istana melainkan beliau memusnahkannya.  Mu’awiyah berkata: Bagaimana keadaan al-Hasan dan al-Husain? Al-Tirmah berkata: Mereka berdua di dalam keadaan sihat, fasih, mulia, berani, pemurah, muda, pendamai  untuk dunia dan akhirat.

Mu’awiyah berkata: Bagaimana keadaan para sahabat Ali? Al-Tirmah berkata:  Mereka dan Ali bersama-sama mereka seperti bulan dan mereka seperti bintang-bintang, jika Ali a.s. memerintah, mereka memulakannya, dan jika beliau melarang, mereka akan berhenti. Mu’awiyah  berkata kepada Badwi: Aku tidak fikir ada orang yang lebih alim daripada anda mengenai Ali. Al-Tirmah berkata: Celaka anda! Pohonlah  istighfar daripada Tuhan anda, berpuasa setahun sebagai kafarah kepada apa yang anda katakan, bagaimana jika anda dapati mereka yang fasih di dalam percakapan mereka (udaba’), anda akan terjatuh di dalam lautan ilmu mereka dan akan tenggelam, wahai orang yang celaka!. Mu’awiyah berkata: Celaka ibu anda!.

Al-Tirmah berkata: Malah bagus bagi ibu aku kerana melahirkan seorang mukmin menentang seorang munafik seperti anda. Mu’awiyah berkata kepadanya: Wahai Badwi! Adakah anda fikir bahawa anda akan mendapat hadiah daripada aku? Al-Tirmah berkata: Aku berfikir untuk mengurangkan umur anda dan aku tidak berfikir untuk mengurangkan harta anda. Mu’awiyah memerintah supaya diberikan kepadanya seribu dirham. Kemudian dia berkata: Adakah aku akan menambahnya lagi wahai Badwi? Berikan nikmat, anda menjadi tuan selama-lamanya, Mu’awiyah memerintah supaya diberikan kepadanya seratus ribu dirham lagi. Al-Tirmah berkata: Jadikannya satu pertiga, kerana Allah adalah tunggal. Kemudian beliau memberinya satu pertiga dan berkata: Sekarang apa anda akan kata selepas ini. Al-Tirmah berkata: Aku memuji Allah dan mencela anda. Mu’awiyah berkata: Kenapa anda wahai celaka? Al-Tirmah menjawab: Kerana tidak ada bagi anda dan bapa anda pusaka. Sesungguhnya ia adalah daripada Baitulmal muslimin, anda telah memberikannya kepada aku.

Kemudian Mu’awiyah berpaling kepada penulisnya dan berkata: Tuliskan jawapan kepada Badwi, kita tidak terdaya berbicara dengannya. Maka beliau menulis:

Amma ba’du Adapun kemudian daripada itu, wahai Ali, aku akan kemukakan kepada anda empat  puluh pasukan tentera (khardal), setiap pasukan (khardalah) mempunyai seribu pejuang. Mereka akan minum Dajlah dan mereka akan mengambil air dari al-Furat. Ketika al-Tirmah melihat apa yang ditulis penulis tersebut, dia terus berjumpa dengan Mu’awiyah dan berkata: Jika penulis menulis bukan dari perintah anda, maka dia telah melemahkan anda di dalam kekuasaan anda dan jika penulis menulisnya dengan perintah anda, maka aku menjadi malu kepada anda kerana pembohongannya. Dari yang mana satu anda memohon keuzuran atau dari mana satu yang anda mengambil teladan?

Adapun Ali a.s mempunyai ayam jantan bernama Asytar dari keturunan yang baik. Dia akan memungut khardal (biji sawi) untuk tentera Ali a.s. dan tentera-tenteranya. Dia akan mengumpulkannya di dalam dompet kulitnya.  Mu’awiyah bertanya: Siapakah itu wahai Badwi?  Al-Tirmah menjawab: Beliau adalah Malik bin al-Harith al-Asytar. Kemudian al-Tirmah mengambil surat dan hadiah, lalu pulang kepada Ali  bin Abu Talib a.s. Setelah itu Mu’awiyah berhadapan dengan para sahabatnya dan berkata: Kami berpendapat jika aku kemukakan kamu semua sebagaimana dikemukakan oleh sahabatnya, nescaya kamu tidak akan melaksanakannya untuk aku sekalipun satu per sepuluh .

 

Bacaan Abu Abdullah A.S Selepas Membaca al-Qur’an

 

Diriwayatkan daripada  Abu Abdullah a.s sesungguhnya apabila  beliau a.s. membaca al-Qur’an, beliau a.s. berkata: Wahai Tuhanku, sesungguhnya  aku telah  membaca apa yang Engkau telah laksanakan untuk aku  daripada  kitab Engkau yang  Engkau telah  menurunkannya  ke atas Nabi Engkau yang benar, maka bagi Engkau segala kepujian wahai Tuhan  kami. Wahai Tuhanku, jadilah aku daripada  mereka yang telah menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya dan mempercayai  muhkamnya dan  mutasyabihnya.

Jadikan al-Qur’an untuk aku sebagai teman di dalam kubur aku, teman di dalam kebangkitan aku. Jadilah aku daripada mereka yang meningkat  darjatnya bagi setiap ayat yang aku  membacanya setinggi-tinggi  makam ‘illiyyin amin ya Rabb al- ‘Alamin. Selawat dan   salam ke atas  Muhammad dan keluarganya. Bismillah wahai Tuhanku,  sesungguhnya aku naik saksi sesungguhnya ini adalah kitab Engkau yang diturunkan dari sisi Engkau ke  atas Rasul Engkau Muhammad yang  mengandungi di dalamnya hukumnya dan syariat agama Engkau yang  Engkau telah  menurunkannya ke atas Nabi Engkau. Engkau menjadikannya sebagai perjanjian daripada Engkau kepada makhluk Engkau, sebagai tali penghubung di antara Engkau dan hamba-hamba Engkau; wahai Tuhanku, aku telah menyebarkan janji (‘ahda-ka) Engkau dan kitab Engkau: Wahai Tuhanku! Jadilah penglihatan aku kepadanya  sebagai ibadat, bacaan aku padanya sebagai bahan pemikiran dan pemikiran aku sebagai teladan (Allahumma fa-j’al nazari fi-hi  ‘ibadatan wa qiraati fi-hi fikran wa fikri i’tibaran).

Dan jadilah aku daripada mereka yang mengambil nasihat daripada penerangan nasihat Engkau tentangnya dan menjauhi kemaksiatan Engkau. Janganlah Engkau “melekatkan” ketika bacaan aku akan kitab Engkau ke atas hati aku dan  pendengaran aku dan janganlah Engkau menjadikan penutup ke atas penglihatan aku. Janganlah Engkau menjadikan bacaan aku bacaan yang tidak dapat direnungkannya, malah jadilah aku seorang yang berfikir akan ayat-ayat-nya dan hukum-hukumnya, melaksanakan syariat agama Engkau. Janganlah Engkau jadikan pandangan aku mengenainya di dalam kelalaian dan bacaan aku  daripadanya sia-sia. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih .

Sembilan Orang Allah Tidak Menerima Solat Mereka

 

Sembilan orang Allah tidak menerima solat mereka: Pemimpin yang zalim (al-Imam al-Ja’ir). Imam yang mengerjakan solat dengan kaumnya, tetapi mereka membencinya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat (mani’ al-zakat). Orang yang meninggalkan wuduk (tarik al wadhu’). Orang yang menahan kencing dan berak (al-zabin). Perempuan yang bermalam dan suaminya memarahinya (wa zauju-ha ‘alai-ha sakhitun) dan perempuan yang merdeka (al-Hurrat) mengerjakan solat tanpa qana’ah.

Diriwayatkan daripada al-‘Alim a.s (Khidir a.s) sesungguhnya  beliau a.s. berkata: Orang yang merahsiakan  kebaikan  yang dilakukannya baginya pahala  tujuh puluh kali ganda dan orang yang menceritakannya mendapat satu pahala. Orang yang merahsiakan kejahatan yang dilakukannya akan diampunkan dosanya dan orang yang menceritakannya akan dihina. Orang yang mengakui dengan dosanya adalah seperti orang tiada dosa baginya. Apabila seorang lelaki pada pertengahan malam di dalam solatnya mengakui kepada Allah tentang dosa-dosanya dan memohon taubat dan di dalam hatinya dia tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah akan mengampuni  untuknya.

Beliau berkata: Seorang lelaki telah mengemukakan surat (yang mengandungi fitnah) kepada Amir al-Mukminin Ali bin Abu Talib a.s. kemudian Amir al-Mukminin melihat kepadanya dan berkata: Jika anda benar, kami lepaskan anda. Jika anda pembohong, kami akan mengenakan tindakkan ke atas anda. Jika anda sukakan pembatalannya, maka kami akan membatalkannya. lelaki itu berkata: Anda batalkannya untuk aku.

Dan firman-Nya di dalam Surah Ali Imran (3): 200 “Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran mu dan tetaplah ikatan mu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung”

Iaitu bersabarlah di atas musibat yang menimpa kamu dan bersabarlah di atas agama kamu, dan tetaplah ikatan untuk imam kamu.

 

Kejadian Manusia

 

Al-‘Alim a.s berkata: Allah mencipta dua alam yang saling berhubungan di antara satu sama lain; alam tinggi (‘alawiyyun) dan alam bawahan (safaliyyun) Kemudian Dia menyusun dua alam kesemuanya pada manusia, dan menciptakannya seperti benda bulat yang berpusing. Allah menciptakan kepala manusia seperti kubah planet, rambutnya seperti bintang-bintang, dua matanya seperti matahari dan bulan, dua lubang hidungnya seperti  utara dan selatan, dua telinganya seperti timur dan barat. Allah s.w.t. menjadikan kelipan matanya seperti kilat, percakapannya seperti guruh, perjalanannya seperti perjalanan planet, duduknya sepertilah rehatnya, tidurnya sepertilah penurunannya, matinya sepertilah kebakarannya.

Alah s.w.t. telah menciptakan pada belakangnya dua puluh empat rangkaian tulang belakang  seperti bilangan jam malam dan siang. Dia telah menciptakan untuk manusia tiga puluh tali perut seperti bilangan bulan tiga puluh hari. Allah s.w.t. mencipta bagi manusia dua  belas anggota iaitu kadar masa janin tinggal di dalam perut ibunya. Allah s.w.t. melumatkannya  daripada empat air. Dia  menciptakan kemasinan pada dua matanya, justeru itu kedua-duanya tidak menjadi cair pada masa panas dan tidak pula beku pada masa sejuk. Allah s.w.t. menciptakan kepahitan pada dua telinganya supaya ia tidak didekati binatang-binatang yang merayap. Allah s.w.t. menciptakan  air mani di belakang manusia supaya ia tidak dilanda kerosakan.

Allah s.w.t. menciptakan  kemanisan di lidahnya, lantaran itu Adam telah naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah. Dia telah menciptakannya dengan nafsu, jasad dan roh. Maka rohnya tidak akan terpisah dengan Adam melainkan dengan terpisahnya dari dunia. Dengan nafsunya dia melihat angan-angan dan makam-makam. Sementara jasadnya akan reput dan kembali kepada tanah .

Mukmin Adalah  Hasyimi, Qurasyi, Nabati…

 

Diriwayatkan daripada al-Sadiq a.s bahawa beliau a.s. berkata: Mukmin adalah seorang hasyimi kerana dia memusnahkan kesesatan (hasyama al-dhalal), kekafiran dan kemunafikan. Mukmin adalah seorang qurasyi kerana dia mengakui dirinya untuk sesuatu (aqarra li-al-sya’) dan kamilah sesuatu itu. Dia juga  mengingkari bukan sesuatu(alla sya’) yang munafik serta pengikut-pengikutnya. Mukmin adalah nabati kerana dia  membuat kesimpulan (istanbata) di dalam sesuatu perkara, lalu dia dapat mengetahui perkara yang buruk daripada perkara yang baik.

Mukmin adalah seorang ‘Arabi, kerana  dia menjelaskan (a’raba ‘anna)tentang kami Ahlu l-Bait. Mukmin adalah seorang a’jami kerana dia menentang kemunafikan dan tidak menyebutnya sebagai baik. Mukmin adalah seorang farisi kerana dia menjadi wira di dalam keimanan (yafrusu fi al-Iman). Sekiranya iman berada di bintang Surayya, nescaya akan dicapai oleh anak-anak farisi iaitu dari sudut keperwiraannya, lalu dia memilih dan berpegang apa yang terbaik daripadanya. Rasulullah s.a.w bersabda: Berhati-hatilah dengan firasat mukmin kerana dia melihat dengan cahaya Allah .

Hukum Hudud Di Iran

Hukum Hudud Di Iran

Gambar di atas menunjukkan satu hukuman hudud sedang disediakan, di hadapan khalayak ramai. Ali Reza Molla Sultani, seorang remaja berusia 18 tahun, telah di dapati bersalah membunuh seorang atlet gusti Iran. Hukuman hudud sememangnya diadakan di khalayak ramai, bagi memberi pengajaran kepada awam, betapa seriusnya kesalahan itu.

Persoalannya, mampukah ia dilaksanakan di Malaysia?

/

Hukum qisas hingga kini diterapkan di Republik Islam Iran. Dalam kasus Bahrami ini, qisas yang diterapkan adalah mata dibalas mata.

Ahmadinejad Salut atas Pengorbanan Ameneh Bahrami

Presiden Republik Islam Iran. Mahmoud Ahmadinejad mengapresiasi pengorbanan luar biasa Ameneh Bahrami, perempuan Iran yang buta dan cacat fisik permanen setelah ulah pria yang menyiram cairan asam ke wajahnya. Ahmadinejad menyebut apa yang dilakukan Bahrami sebagai langkah besar dan mulia.”Pengorbanan ini merupakan kebanggaan bagi kami dan bangsa Iran. Banyak pihak yang mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan berubah, ” tandas Ahmadinejad dalam pertemuannya dengan Bahrami, Rabu malam (3/8/2011).

Ahmadinejad dalam pertemuan itu juga berharap bahwa pengorbanan yang dilakukan Bahrami dapat berpengaruh pada semua pihak, sehingga peristiwa buruk yang pernah dialami Bahrami tak terulang kembali. Ahmadinejad menambahkan, “Semua kebaikan yang bertahan di dunia ini adalah hasil dari pengorbanan diri. Setiap orang yang mengorbankan diri dan keluarganya akan dikenang di dunia ini.”

Lebih lanjut Ahmadinejad mengatakan, “Semua pihak harus memetik pelajaran untuk saling mencintai. Mengapa permusuhan dan rasa dendam yang disebabkan hegemoni syetan atas manusia, harus dipertahankan?!”

Ahmadinejad juga menjelaskan bahwa bangsa Iran adalah bangsa terbaik di dunia. Dikatakannya, “Musuh dan syetan geram atas spirit pengorbanan bangsa Iran. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran saling mencintai.”

Ameneh Bahrami bersama keluarganya dalam kesempatan tersebut menjelaskan proses penyembuhan atas tubuhnya setelah disiram cairan asam. Bahrami kepada Ahmadinejad, juga menyampaikan motivasi individu dan sosial yang bersedia memaafkan pelaku yang menyiram cairan asam ke mukanya.

Akhir bulan Juli lalu, Ameneh Bahrami, perempuan cacat itu, menyaksikan penyerangnya, Majid Movahedi, di sebuah ruangan operasi rumah sakit ketika seorang dokter bersiap untuk meneteskan cairan asam ke salah satu mata lelaki itu sesuai dengan putusan pengadilan. Namun sesaat sebelum hukuman qisas diterapkan, Amineh Bahrami tiba-tiba memaafkan si pelaku tersebut.

Movahedi menyerang Bahrami pada 2004 hanya karena perempuan itu menolak ajakan nikahnya. Akibat serangan tersebut, Bahrami kehilangan matanya dan menderita luka bakar parah di wajah, kulit kepala, dan tubuhnya.

Pada tahun 2008, pengadilan memutuskan bahwa kemudian Movahedi 27-tahun harus dibutakan dengan asam sesuai dengan ‘mata ganti mata’. Dia juga dijatuhi hukuman penjara dan diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada Bahrami.

Hukum qisas hingga kini diterapkan di Republik Islam Iran. Dalam kasus Bahrami ini, qisas yang diterapkan adalah mata dibalas mata. Beberapa tahun lalu, peristiwa pemaafan serupa juga pernah terjadi sebelum penerapan hukum qisas. Peristiwa itu juga terjadi menjelang bulan Ramadhan yang merupakan bulan kasih sayang Allah Swt. Saat itu, seorang ayah tiba-tiba memaafkan pembunuh anaknya yang sudah berdiri depan tiang gantungan. Pemaafan itu spontan mendapat penghormatan luar biasa dari para tokoh dan pejabat Iran, termasuk Presiden Iran saat itu

.

Hukum RAJAM diberlakukan di Iran demi syari’at Islam

Hukum Rajam

Rajam sampai mati adalah melempar batu ke arah napi sampai mati. Menurut hukum Syariah Islam, perajaman adalah metode eksekusi yang dapat diterima dan digunakan di banyak negara-negara Islam. Di Iran, rajam adalah sanksi untuk perzinahan dan kejahatan lainnya. Pasal 104 dari Hukum Hodoud menetapkan bahwa batu tidak boleh terlalu besar sehingga seseorang meninggal hanya dengan dua lemparan, dan tidak begitu kecil untuk didefinisikan sebagai kerikil, tetapi harus menyebabkan cedera parah hingga kematian

Arti dan aplikasi

Syariah berarti “yang jelas, baik diinjak jalan menuju air” dalam bahasa Arab. Sementara itu adalah hukum agama Islam, hanya ada beberapa negara – seperti Arab Saudi, Sudan dan Iran – di mana semua aspek syariah, termasuk “hudud” hukuman seperti pemotongan tangan dan rajam sampai mati orang, untuk tindak pidana, diterapkan.

“Mayoritas negara-negara Muslim tidak menerapkan hukum syariah pidana sama sekali. Interpretasi dan aplikasi dari syariah bervariasi banyak antar negara yang berbeda, “kata Jamila Hussain, dosen senior di Hukum Islam di Universitas Teknologi, Sydney,.

.

Survey dari Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan bahwa di indonesia :
– 1 dari 3 anak kecil sudah biasa melihat pornografi
– 1 dari 2 anak mengakses pornografi di rumah (melalui game, komik, internet, tivi)
– 50% sinetron Indonesia mengandung pornografi

Oiya, masih menurut psikolog di Yayasan Kita dan Buah Hati, pornografi lebih berbahaya dari kokain. Begini sebabnya. Manusia punya enam hormon yg seharusnya aktif saat terjadi hubungan seks yang dilakukan secara resmi (halal) dengan pasangan Tapi, melalui komik, game, dll, hormon-hormon itu diaktifkan pada anak kecil dan tanpa pasangan. Akibatnya: otak rusak, melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh kokain. Jika anak2 kecil itu mengalami 33-36 kali ejakulasi (akibat melihat adegan porno), seumur hidup dia akan menjadi pencandu pornografi.

Jika sudah begini, tak heran bila survey Komnas Anak menyebutkan, 60% pelajar SMP-SMA tidak perawan lagi. Akan kemana bangsa ini? Mau bicara soal substantif (mana sistem pemerintahan yang baik, paradigma ekonomi mana yang seharusnya dianut, bagaiman cara memberantas korupsi dan kartel politik, bagaimana supaya perusahaan asing tak terus-terusan menjajah kita..bla..bla..)? Wah, kelaut aja deh, siapa yang mau mikir soal-soal begini kalau sebagian besar anak bangsa sudah diracuni oleh pornografi?

Hukum RAJAM diberlakukan

di Iran demi

syari’at Islam

 Selasa, 31 Agustus 2010

Media Iran: Ibu Negara Perancis Pantas Mati

Harian Kayhan mulanya mencap Carla Bruni seorang pelacur pada hari Sabtu, setelah ia mengecam hukuman rajam bagi wanita Iran, Sakineh Ashtiani.

Foto: Lawrence Jackson, White House photographer
Ibu negara Perancis, Carla Bruni-Sarkozy

Media pemerintah Iran hari Selasa mengatakan ibu negara Perancis Carla Bruni-Sarkozy sudah sepantasnya mati setelah ia mengecam keputusan Iran untuk menghukum rajam seorang perempuan karena berzinah.

Surat kabar garis keras Kayhan mulanya mencap Bruni seorang pelacur pada hari Sabtu setelah ibu negara itu menandatangani petisi yang menghimbau pembebasan Sakineh Mohamadi Ashtiani.

Televisi pemerintah Iran juga menuduh Bruni tidak “bermoral”, dan sekali lagi pada hari Selasa, media yang dikuasai pemerintah Iran mengulang sebutan pelacur itu.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Iran sebelumnya mengatakan Republik Islam itu tidak mendukung kecaman-kecaman media itu.

Kecaman itu muncul setelah Bruni dan beberapa selebriti Perancis lainnya menulis surat terbuka kepada Ashtiani menjanjikan dukungan mereka. Wanita Iran itu dijatuhi hukuman rajam setelah dinyatakan bersalah melakukan hubungan tidak sah dengan dua laki-laki menyusul kematian suaminya.

Senin, 30 Agustus 2010

Media Iran Sebut Ibu Negara Perancis ‘Pelacur’

Isteri Presiden Sarkozy, Carla Bruni, mengecam keputusan Iran untuk menghukum seorang perempuan dengan hukuman rajam hingga mati.

Ibu negara Perancis, Carla Bruni.

Media pemerintah Iran menyebut ibu negara Perancis Carla Bruni seorang “pelacur”, setelah ia mengecam keputusan Iran untuk menghukum seorang perempuan dengan lemparan batu (hukum rajam) hingga mati karena melakukan perzinahan.

Komentar hari Senin oleh media berita yang dikendalikan pemerintah “INN”, datang beberapa hari setelah Bruni ikut menandatangani sebuah petisi yang menyerukan agar Sakineh Mohammadi Ashtiani dibebaskan.

Iran tadinya menjatuhkan hukuman mati lewat hukum rajam terhadap diri Ashtiani karena ia punya hubungan tidak sah dengan dua laki-laki menyusul kematian suaminya.

Namun, pengadilan Iran pada hari Sabtu mengatakan bahwa mereka belum membuat keputusan akhir dalam kasus Ashtiani. Ashtiani kemungkinan masih berada di bawah ancaman hukuman mati, dan ia bisa dieksekusi dengan cara-cara lainnya seperti dengan hukum gantung.

Televisi pemerintah Iran menuduh Bruni “berlagak sebagai Tuhan”, sementara koran yang dikendalikan pemerintah Iran, Kayhan menyebut Bruni seorang pelacur hari Sabtu.

Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner minta Uni Eropa agar mempertimbangkan pendekatan-pendekatan baru untuk mendesak pemerintah Iran sehubungan kasus Ashtiani ini.

Sakineh Mohammadi Ashtiani berutang nyawa kepada masyarakat internasional. Berkat protes keras yang tak henti dilancarkan para aktivis HAM, perempuan Iran itu batal dirajam hingga mati.

Sebelumnya, janda 43 tahun tersebut divonis bersalah dalam kasus perzinaan. “Berdasar informasi relevan dari lembaga hukum yang berwenang di Iran, (Sakineh Mohammadi-Ashtiani) tidak akan dieksekusi dengan cara dirajam,” terang juru bicara Kedutaan Besar Iran di London sebagaimana dilansir The Times of London, Kamis waktu setempat (8/7).

Sayangnya, juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal status Ashtiani. Pengadilan Iran memvonis Ashtiani pada 2006. Sejak saat itu, dia mendekam di Penjara Tabriz sambil menanti hukuman rajam. Menurut Amnesti Internasional (AI), Ashtiani sudah menerima hukuman cambuk 99 kali sebagai konsekuensi perzinaannya.

Karena itu, masyarakat internasional memprotes keputusan pemerintah Iran yang dianggap memberikan hukuman berlebih kepada Ashtiani. “Rajam adalah bentuk hukuman kuno yang tetap dilestarikan Iran sebagai bentuk pelecehan terhadap HAM,” ungkap Menteri Luar Negeri Inggris William Hague sebagaimana dikutip Agence France-Presse kemarin (9/7).

Jika Iran tetap melaksanakan hukuman tersebut, menurut dia, pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu sama saja dengan mempermalukan dunia. Menurut pengacara Ashtiani, Mohammad Mostafaei, kliennya belum terbebas dari ancaman hukuman mati.

Sebab, dalam keterangan resmi pemerintah Iran tentang pembatalan hukuman rajam tersebut, tidak disebutkan bahwa Ashtiani akan dibebaskan dari segala hukuman. “Apalagi, pemerintah menolak permohonan grasi yang pernah kami ajukan,” katanya kepada Associated Press.

Mei 2006, pengadilan kriminal di Provinsi East Azerbaijan menyatakan Ashtiani bersalah karena kedapatan menjalin hubungan gelap dengan dua pria pasca kematian suaminya.

Yazid bin Mu’awiyah Dinasti Umayyah Andalan HTI :: 1. Peminum arak 2. Pembunuh sahabat 3. Penyerang Makkah dan Madinah 4. Yang mengarahkan pembunuhan Hussain(a)


Salamun Alaikum wa rahmatollah

Di zaman kebangkitan aliran Wahabi ini, kita dapat menyaksikan naiknya nama-nama penentang Ahlulbait(a), terutamanya dengan 2 personaliti yang terkenal dengan kebenciannya terhadap Ahlulbait(a). Tidak lain dan tidak bukan, Muawiyah dan Yazid. Agak menghairankan mengapa mereka begitu terdesak dalam menaikkan nama mereka sehingga terpaksa mengorbankan nama baik Ahlulbait(a) Nabi(s) yang merupakan salah satu dari tinggalan kepada umat agar tidak sesat sehingga ke akhir zaman.

 

Tambah menghairankan, pegangan memuliakan Yazid ini, malah meletakkan doa gelaran “radiallahuanhu” kepada pembunuh ini, nyata tidak dipegang oleh ulama Sunni yang terdahulu. InsyaAllah kita akan bincangkan.
Imam Ahmed meriwayatkan dari Sa’ib bin Khalad (RA) bahawa Rasulullah(sawa) bersabda: Barangsiapa yang menyebarkan kezaliman dan menakutkan penduduk Madinah, maka Laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia ke atas orang tersebut. [Musnad Ahmed bin Hanbal seperti diriwayat oleh Imam Ibn Kathir dalam Al Bidayah Wal Nihayah Jilid 8 halaman 274]

Quran juga turut merekodkan: Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan RasulNya, Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina.

 

Agaknya, apakah perkara yang lebih tidak diredhai oleh Nabi(sawa), dari pembunuhan cucunda bagida(s) sendiri?
=========================================================

1. Jenayah kejam oleh Yazid yang terkutuk

Imam Ibn Kathir (rah) menulis di dalam kitab Tarikh di bawah peristiwa tahun 63H


فقال ابن الزبير يا هؤلاء قتل أصحابكم فانا لله وإنا إليه راجعون

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا فى قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام وهذا خطأ كبير فاحش مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدى عبيد الله بن زياد وقد وقع فى هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية مالا يحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد أراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غير منازع فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بينه وبين ما يشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد

Ibn Zubayr telah berkata: Wahai manusia, sahabat kalian telah dibunuh – Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun

“Yazid telah melakukan satu kesilapan yang sangat menjelekkan, dengan mengarahkan Muslim Bin Uqbah menjadikan “Madinah” halal untuk 3 hari. Ini adalah kesalahan beliau yang paling besar dan paling menjijikkan. Ramai para sahabat dan anak-anak mereka dibunuh. Telah diterangkan juga, Yazid telah mengarahkan Ubaidillah Ibnu Ziyad untuk membunuh cucunda Rasulullah(s) dan para sahabatnya. Dalam tempoh 3 hari itu, jenayah keji telah terjadi di Madinah yang mana tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah swt. yazid mahu menjamin kekuasaannya dengan menghantar Muslim Bin Uqbah tetapi Allah telah menginginkan bertentangan dengan kehendaknya dan menghukumnya. Sunnguh, Allah telah membunuhnya…tanpa ragu genggaman Allah itu ketat dan menyakitkan.[Al Bidayah Wal Nihayah, Jil 8 Hal 283]
=========================================================

2. Ibnu Ziyad juga memprotes Yazid

Jenayah yang dilakukan oleh Yazid adalah begitu keji sehingga anjing suruhan beliau yang paling setia sendiri(Ibnu Ziyad) memprotes tindakan beliau.

كان يزيد كتب إلى عبد الله بن زياد أن يسير إلى الزبير فيحاصره بمكة فأبى عليه وقال والله لا أجمعهما للفاسق أبدا أقتل ابن بنت رسول الله ص وأغزو البيت الحرام وقد كانت أمه مرجانة قالت له حين قتل الحسين ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت وعنفته تعنيفا شديدا قالوا وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول فى خطبته يزيد القرود شارب الخمور تارك الصلوات منعكف على القينات

Apabila Yazid menulis kepada Ibnu Ziyad agar beliau menuju ke Mekah dan mengepung Ibnu Zubair, beliau telah mengingkarinya dan berkata: “Demi Allah, aku tidak akan menyatukan dua perkara untuk seorang fasiq(Yazid). Aku sudah membunuh anak Rasulullah(s) atas arahan beliau, dan kini beliau mahu aku melancarkan perang ke atas Baitul Haram?” Bagaimanapun ketika beliau telah menyahidkan Imam Hussain(a), ibu beliau, Marjanah berkata kepada beliau, “Semoga kamu mati! Beratnya jenayah yang telah kamu lakukan.” Yazid telah diberitahu bahawa Ibnu Zubair, di dalam ucapannya kerap mengatakan Yazid itu seorang penipu, pemabuk, seorang yang meninggalkan solat, dan seorang yang tinggal bersama perempuan yang menyanyi.[Al-Bidayah Wal Nihayah, Jilid 8, Hal 279]

Imam Ibn Kathir (rah) tambah meriwayatkan:

ثم أباح مسلم بن عقبة الذى يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيرا وقتل خيرا خلقا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منها ووقع شر وفساد عريض على ما ذكره غير واحد فكان ممن قتل بين يديه صبرا معقل بن سنان وقد كان صديقه قبل ذلك ولكن أسمعه فى يزيد كلاما غليظا فنقم عليه بسببه

Dan Muslim bin Uqba, yang turut dikenali dengan nama As Saif Musraf Bin Uqba, semoga Allah membalas ketua kejahatan dan kejahilan ini, beliau telah menjadikan Madinah halal selama 3 hari di bawah arahan Yazid. Semoga Allah juga memberi balasan serupa kepada Yazid, beliau telah menyebabkan ramai orang soleh mati, dan telah merompak banyak sekali amwaal di Madinah. Telah diriwayatkan dengan banyak sekali bahawa beliau telah menyebabkan banyak Shar dan Fasad. Turut disebutkan bahawa Hadhrat Muafl bin Sanan(ra) telah diikat dhadapan Ibnu Uqbah dan dibunuh… [Al-Bidayah Wal Nihayah, Jilid 8, Halaman 280]

=========================================================

3. Keganasan Yazid terhadap Tabiin besar Sa’id Ibn Musaib (rah)

قال المدائنى وجىء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له بايع فقال أبايع على سيرة أبى بكر وعمر فأمر بضرب عنقه فشهد رجل إنه مجنون فخلى سبيله

Al Mudaini berkata: Sa’id Ibn Musaib telah dibawa kepada Muslim Bin Uqbah dan diminta memberi bai’ah. Sa’id berkata: “Aku akan memberi bai’ah atas sirah Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar. Muslim mengarahkan agar beliau dibunuh, namun ada seorang mengatakan bahawa Sa’id adalah seorang yang gila(demi untuk menyelamatkannya), oleh itu beliau dibiarkan”. [Al Bidayah Wal Nihayah, Jilid 8, Halaman 281]

 

=========================================================

4. Shaykh ul Islam Ibn Hajr al-Asqalani (rah)

 

Imam Ibn Hajr telah membuat keseluruhan tajuk di dalam kitab beliau al-Imta bil al-Arb’ain sebagai “menghantar laknat kepada Yazid.”(لعن يزيد)”

وأما المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان عمن يحبه لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان والله المستعان

dan meninggikan beliau(Yazid) tidak dilakukan oleh seseorang melainkan beliau adalah seorang sesat, kerana imannya terbatal disebabkan Yazid mempunyai sifat yang sedemikian rupa yang membuatkan pencintanya layak untuk menjadi seorang yang tidak beriman, kerana mencintai dan membenci kerana Allah, adalah lambang keimanan.”[Penerbit: Dar ul Kutb al iLmiyyah, Beirut, Lebanon,  al-Imta bil al-Arba’in al-Matbainatus Samah (الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع),  Imam Ibn Hajr al Asqalani (rah), Tarikh cetakan: 1997, Halaman 96]

قال يحيـى بن عبد الملك بن أبـي غنية أحد الثقات، ثنا نوفل بن أبـي عقرب ثقة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية، فقال: قال أمير المؤمنين يزيد، فقال عمر: تقول أمير المؤمنين يزيد، وأمر به فضرب عشرين سوطاً

Yahya Bin Abdul Mulk Bin Abi Ghania, yang merupakan antara perawi yang tsiqah, telah mendengar dari Nawl Bin Abi Aqrab, yang merupakan seorang tsiqah, meriwayatkan: “Di dalam satu majlis Umar bin Abdul Aziz, orang ramai bercakap tentang Yazid bin Muawiyah, seseorang di antara mereka menyebut Yazid dengan gelaran Amirul Mukminin, mendengar perkara ini, Umar menjadi marah lalu mengarahkan orang itu disebat 20 kali.”[Imam Ibn Hajr al Asqalani, Tahdhib ut Tahdhib, Jilid No. 6, Halaman No. 313]. 

=========================================================

5. Imam Jalal ud din Suyuti (rah) in Tarikh ul Khulafa

Beliau menyatakan: “Kamu(Imam Hussain) telah syahid dan kepalamu telah dibawa kepada Ibnu Ziyad di atas pinggan. Semoga Allah melaknat pembunuh mu, Ibnu Ziyad dan ke atas Yazid.” [As-Suyuti in Tarikh ul Khulafa, Page No. 165]

Klik di sini untuk rujukan scan (32)

Imam as Suyuti menulis: Nawfl Bin Abi Firaat berkata, suatu hari beliau duduk bersama Khalifah Umar bin Abdul Aziz apabila seseorang memanggil Yazid dengan gelaran Amirul Mukminin, menyebabkan kemarahan Umar dan mengarahkan agar orang itu disebat 20 kali. Pada tahun 63H, Yazid telah mendapati penduduk Madinah telah menolak beliau dan sedang bersiap sedia untuk berperang dengan beliau. Mengetahui perkara ini, Yazid menghantar gerombolan tentera yang besar ke Madinah dan mengisytiharkan perang ke atas penduduknya. Selepas merampok Madinah, tentera itu digerakkan pula untuk membunuh Abdullah bin Zubair di Makkah, maka terjadilah insiden Hurra. Tahukah kamu apa itu al Hurra? Berkenaan dengan perkara itu, Hassan(seorang tabiin) berkata: “Apabila Madinah di serang, tiada seorang pun yang selamat dari serangan itu. Ramai sekali para sahabat yang dibunuh, Madinah di rompak dan ribuan dara di rogol.” Inna lillah wa inna ilaihi rajiun.

Rasulullah(sawa) bersabda: Barangsiapa yang menyebarkan kezaliman dan menakutkan penduduk Madinah, maka Laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia ke atas orang tersebut. Sebab penduduk Madinah tidak memberi Bai’ah kepada Yazid adalah kerana beliau telah terlibat dengan terlalu banyak dosa. Imam Waqidi meriwayatkan dari Abdullah Bin Khazlatal Ghusail(seorang sahabat) bahawa beliau berkata: “Demi Allah, kami tidak memberontak terhadap Yazid sehingga kami menjadi pasti bahawa kami akan dihujani oleh batu dari langit. Para penyokong Yazid mula bernikah dengan ibu, adik beradik dan anak-anak mereka, mereka mula minum arak secara terbuka dan meninggalkan solat!

Imam Dhahabi berkata: “Apabila Yazid melakukan perkara sedemikian dengan penduduk Madinah, walaupun beliau telah melakukan dosa-dosa ini jauh sebelum itu, penduduk Makkah juga turut memberontak terhadap beliau dari 4 bahagian dan kemudian Allah mencabut barakah dari hidup Yazid..”(As-Suyuti, Tarikh ul Khulafa, Halaman No. 167) 

Klik sini untuk rujukan scan (33)

Cukup dulu sampai di sini. Ada banyak lagi sebenarnya pendapat para ulamak Sunni yang lain, cuma, jika seseorang itu berfikiran terbuka dan ikhlas mencari kebenaran, maka walaupun satu dalil sudah cukup membuka hatinya. Bagaimanapun, kepada puak Nasibi terlaknat, maka beribu hujah pun tidak akan berguna. Begitulah nasib Para Nabi(a) terdahulu, yang mana bila di minta bukti kenabian, mereka menunjukkan mukjizat, setelah ditunjukkan mukjizat, maka dituduh sebagai ahli sihir pula. Kesimpulannya:
 1. Peminum arak
 2. Pembunuh sahabat
 3. Penyerang Makkah dan Madinah
 4. Yang mengarahkan pembunuhan Hussain(a)

Kepada para Syiah Yazid, bersedialah untuk dibangkitkan bersama beliau, yang mana kemungkinan besar, bukanlah dalam keadaan baik. Wallahualam

Peristiwa Di Bahrain: Hati Umat Islam Terguris

Dr. Syaikh Ahmad Al-Tayyib dalam satu pernyataan yang tersebar melalui Syura Tertinggi Al-Azhar meminta kerajaan-kerajaan di sempadan teluk Parsi mendengar tuntutan-tuntutan rakyat dan mengadakan dialog bersama mereka.
Beliau menegaskan, “Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bahrain adalah mengguris hati umat Islam dan menyebabkan kami menjadi bimbang”.

Syaikh Al-Azhar menganggap tindakan-tindakan ini telah mencetuskan fitnah mazhab dan diskriminasi puak. Beliau menerangkan bahawa, “Nabi (s.a.w) telah memberikan amaran keras terhadap akibat-akibat fitnah ini”.

Mengenai usaha regim Zionis dan barat untuk masuk campur dalam urusan dalaman negara-negara serantau, beliau mengatakan, “Dengan mewujudkan pertelagahan antara mazhab dan krisis masyarakat, kuasa angkuh cuba mencari jalan untuk memasukkan pengaruhnya.
Syaikh Al-Azhar mengeluarkan pernyataan ini setelah beberapa kali mengiktiraf campurtangan askar Arab Saudi ke Bahrain. Beliau pernah menyatakan campur tangan askar tersebut tidak ada kaitan dengan fanatik puak sambil berkata, “Tindakan ini bertujuan menetapkan keamanan antara negara-negara teluk Parsi dan perlu dihormati”.

diriwayatkan dari kitab-kitab Ahlul Sunnah bahawa para sahabat telah meninggalkan Rasulullah(sawa) ketika baginda sedang memberi khutbah Jumaat. Semua ini adalah semata-mata kerana kedatangan kafilah dagang ke Madinah! Ini telah menyebabkan dari ribuan para sahabat yang mendengar dengan setia khutbah Nabi(sawa), akhirnya hanya tersisa belasan orang.

Nampaknya ulama Ahlul Sunnah telah melakukan kejujuran  besar dengan meriwayatkan bahawa para sahabat telah melakukan satu perkara melakukan. Telah diriwayatkan dari kitab-kitab Ahlul Sunnah bahawa para sahabat telah meninggalkan Rasulullah(sawa) ketika baginda sedang memberi khutbah Jumaat. Semua ini adalah semata-mata kerana kedatangan kafilah dagang ke Madinah! Ini telah menyebabkan dari ribuan para sahabat yang mendengar dengan setia khutbah Nabi(sawa), akhirnya hanya tersisa belasan orang.

 

Ini sunguh menghairankan, kerana seperti yang selalu keluar dari mulut Sunni, para sahabat, secara ajma’in, adalah mereka yang patuh dan taat kepada Rasulullah(sawa), dan sudah tentu dengan sifat keadilan mereka ini, tidak sekali, mereka akan meninggalkan Nabi(sawa) semata-mata kerana ingin memenuhi keperluan duniawi.

 

Para Ulama Sunni Mengaitkan Kejadian Ini Dengan Ayat Al Quran

Demi menguatkan hujah dan tuduhan mereka, para ulamak Sunni telah menggunakan ayat Al Quran seperti berikut. Allah SWT berfirman:

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah:” Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik- baik Pemberi rezeki.” (QS. Jumu’ah [62];11)

 

Berkaitan dengan ayat di atas, para ulamak Sunni telah mengaitkanya dengan kejadian yang telah menggemparkan penduduk langit dan bumi, apabila Allah menunjukkan kemurkaannya, begitu juga dengan Rasulullah(sawa).

Untuk menyingkat waktu mari kita lihat langsung penghinaan ulama Sunni terhadap para sahabat Nabi mulia sawa.

Setelah menerangkan makna ayat bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saw. berpidato di  atas mimbar, Ibnu Jarir ath Thabari (mufassir tertua Sunni)mengutip berbagai riwayat, di antaranya:

.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

“…. dari Abu Mâlik, ia berkata, ‘Dihyah datang dengan membawa dagangan (berupa minyak) dari negeri Syam. Saat itu Nabi (sawa). sedang berkhutbah Juma’at, sepontan ketika melihat perkara itu, para sahabat berdiri menuju ke tanah Baqi’. Mereka takut jika orang lain mendahului mereka. Beliau berkata, ‘Lalu turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن قرة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة و النبي صلى الله عليه و سلم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه و سلم و خرجوا إليه، فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً حتى ختم السورة

“… dari as Suddi dari Qarrah, ‘Tentang ayat {.. apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumaat}  ia berkata, “Dihyah al kalbi datang membawa dagangan ketika Nabi (sawa). berdiri (berkhutbah) dalam shalat Juma’at, maka mereka terus meninggalkan Nabi (sawa). dan keluar menghampiri Dihyah. Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” hingga akhir surah.”

.

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت آية الجمعة.  

“… (sahabat) Jabir bin Abdillah berkata, ‘Kami bersama Rasulullah (sawa). di hari Juma’at, lalu lewatlah kafilah dagang membawa makanan. Ia (Jabir) berkata, ‘Maka manusia keluar kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat surah Juma’at”

.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع و غلاء سعر، فقدمت عير و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا و النبي صلى الله عليه و سلم قائم، كما قال الله عز وجل.

“ … Hasan berkata, ‘Penduduk kota Madinah mengalami kelaparan dan mahalnya bahan makanan, lalu datanglah kafilah dagang ketika Nabi (sawa) sedang berkhutbah shalat Juma’at, apabila mendengar kedatangan kafilah itu, maka mereka bergegas keluar dan meninggalkan Nabi (sawa) yang sedang berdiri seperti yang difirmankan Allah swt.”

 

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادةبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال سفيان: و لا أعلم إلا أن في حديثه و يعظهم و يذكرهم، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة، فقال:” و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي ناراو أنزل الله عز وجل: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

“… dari Qatadah, beliau berkata, ‘Ketika Rasulullah (sawa) berkhutbah di hadapan manusia pada hari Juma’at, tiba-tiba mereka beransur-ansur bangun dan keluar sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian di hari jum’at berikutnya baginda berkhutbah di hadapan mereka … Sufyan berkata, ‘Aku tidak mengetahui dari hadisnya melainkan baginda menasihati dan mengingatkan mereka, lalu mereka beransur-ansur meninggalkan baginda sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.

Kemudian pada hari jum’at ketiga baginda berkhutbah lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan baginda sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu beliau bersabda (mengancam)

.

و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا

“Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, andai orang terakhir kamu mengikuti orang pertama kamu (yang keluar) pastilah lembah ini akan dilahab api membakar kalian!.”

Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”

 

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Syeikh Ibnu Âsyûr bahawa peristiwa memalukan itu mereka lakukan sebanyak tiga kali secara berturut-turut, sehingga akhirnya Nabi (sawa) murka dan memberi ancaman serta Allah pun segera menurunkan ayat kecaman yang mengabadikan perilaku para sahabat itu!

Ibnu Âsyûr berkata dalam tafsirnya at Tahrîr at Tanwîr,28/205:

فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات

 

“Dan telah dikatakan bahwa peristiwa itu terulang sebanyak tiga kali… “

 

Di dalam sebahagian riwayat, telah dikatakan bahawa para sahabat yang tetap setia, dan tidak terngiur sedikit pun pada kafilah dagang itu hanya berjumlah empat puluh orang.

 

Ibnu Katsir meyakinkan kita dengan kata-katanya:

يعاتب تبارك و تعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية و الحسن و زيد بن أسلم و قتادة، و زعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، و كان معها طبل فانصرفوا إليها و تركوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قائما على المنبر إلا القليل منهم، و قد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قدمت عير مرة المدينة، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يخطب فخرج الناس و بقي اثنا عشر رجلا فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهاأخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به.

“Allah –Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi- telah menegur (para sahabat) atas apa yang terjadi iaitu meninggalkan Nabi (sawa) ketika khutbah Juma’at menuju kafilah dagang yang datang ke kota Madinah pada hari itu. Allah -Ta’ala- berfiman: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” berkhutbah di atas mimbar. Demikian telah disebutkan oleh para ulama tabi’în seperti Abul ‘Âliyah, al Hasan, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dan Muqatil bin Hayyân berpendapat bahwa kafilah dagang itu milik Dihyah sebelum ia memeluk Islam. Ia membawa genderang (dan memukulnya) lalu orang-orang -kecuali beberapa orang saja- keluar menujunya dan meninggalkan Rasulullah (sawa) berdiri di atas mimbar. Dan telah shahih berita tentang kejadian ini.”

Kemudian ia menyebutkan beberapa riwayat tentangnya, di antaranya adalah:

Imam Ahmad(Musnad Ahmad 3-313) telah meriwayatkan dari … Jabir, ia berkata, “Pada suatu hari ada kafilah dagang datang ke kota Madinah ketika Rasulullah (sawa) sedang berkhutbah, maka orang ramai keluar (dari masjid) kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri.” Dan hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Sahahih mereka dari hadis Salim dengan sanad di atas.

 

Kesimpulan

 

So apa kesimpulannya? Seperti biasa, ini membuktikan bahawa para sahabat itu bukan semuanya adil, malah mereka seperti manusia biasa, seperti kita, selalu sahaja membuat kesalahan dan melakukan dosa. Mereka tidak maksum, boleh sahaja menyebabkan kemurkaan Allah swt dan RasulNya(sawa), tidak kiralah samada mereka terkenal atau tidak, jadi khalifah atau rakyat biasa setelah Nabi(sawa), mereka hanya manusia biasa. Kecuali Ahlulbait(as), sudah tentu.

60% remaja perkotaan pernah berhubungan suami istri. Sedangkan remaja pedesaan 40% tahun 2011

gerakan lepas perawan dari badan kian marak dikalangan generasi muda indonesia yang bermazhab sunni alias ahlusunnah wal jama’ah

Enam puluh persen remaja perkotaan pernah berhubungan suami istri. Sedangkan untuk remaja pedesaan, jumlahnya diperkirakan sekitar empat puluh persen. Hal ini didasarkan pada survei yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut ginekolog Prof Dr dr Biran Affandi SpOG (K) FAMM, hal ini diakibatkan perkembangan media yang memudahkan penyebaran informasi. “Sekarang ini informasi informasi bisa menyebar lewat mana saja. Bisa perseorangan atau social media. Hamper semua remaja mengenal internet. Dari internet orang bisa memperoleh informasi apa saja.”

Perkembangan teknologi informasi ini tentunya harus disikapi secara bijak. Surveiyang dilakukan APCOC dan PT Bayer Indonesia pada Juli 2011 menunjukkan, hampir 60 persen remaja merasa saling mencintai menjadi alasan cukup untuk berhubungan suami istri. Survei ini dilakukan di sembilan negara yaitu China, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Indonesia, India, Pakistan, Taiwan, dan Malaysia. Jumlah responden adalah 100 orang pria dan 100 orang wanita.

Wakil dari Asia Pacific Council on Contraception (APCOC) ini menyarankan, supaya para remaja dibekali pengetahuan dini tentang seks. Pengetahuan ini menurutnya dibutuhkan supaya remaja tidak salah kaprah dalam memahami seks.

Abdullah bin Saba adalah tokoh fiktif karya Saif bin Umar yang zindik, riwayatnya dianggap lemah, dan dia fasik

penulis-penulis ini meriwayatkan beberapa legenda yang jelas-jelas palsu dan tidak masuk akal tentang Abdullah bin Saba’. Riwayat-riwayat ini diberikan oleh orang-orang yang menulis buku tentang al-Milal wa an-Nihal (cerita tentang peradaban dan kebudayaan) atau buku al-Firaq (perpecahan/aliran-aliran).

Di antara kaum Sunni yang menyebutkan nama Abdullah bin Saba’ dalam cerita mereka tanpa memberikan sumber klaim mereka adalah: Ali bin Isma’il Asyari (330) dalam bukunya yang berjudul  Maqalat al-Islamiyyin (esai mengenai masyarakat Islam).

Abdul Qahir bin Thahir Baghdadi (429) dalam bukunya yang berjudul al-Farq Bain al-Firaq (perbedaan di antara aliran-aliran). Penulis ini meriwayatkan beberapa legenda yang jelas-jelas palsu dan tidak masuk akal tentang Abdullah bin Saba’

Muhammad bin Abdul Karim Syahrastani (548) dalam bukunya yang berjudul al-Milal wa an-Nihal (Negara dan Kebudayaan). Penulis ini meriwayatkan beberapa legenda yang jelas-jelas palsu dan tidak masuk akal tentang Abdullah bin Saba’

Penulis : M. Quraish Shihab
Penerbit : Lentera Hati

Descriptions

Judul: Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?
Penulis: M. Quraish Shihab
Penerbit: Lentera Hati
Halaman: 303
Cetakan: I, Maret 2007


isi  Buku Prof. Dr. Quraish Shihab :

Abdullah  bin  Saba’  Tidak  Ada  Kaitannya  Dengan  Syiah

QS: ”Ia adalah tokoh fiktif yang diciptakan para anti-Syiah. Ia (Abdullah bin Saba’) adalah sosok yang tidak pernah wujud dalam kenyataan. Thaha Husain – ilmuwan kenamaan Mesir – adalah salah seorang yang menegaskan ketiadaan Ibnu Saba’ itu dan bahwa ia adalah hasil rekayasa musuh-musuh Syiah.” (hal. 65)

Biodata

 Nama  : Abu Abdillah Saif bin Umar Usaidi Tamimi

Tokoh fiksi yang dia tulis  : Abdullah bin Saba’ (Yahudi dari Yaman)

Lahir      : Tahun 736 M  pada masa raja Hisyam bin Abdul-Malik (106- 126 H/724743 M)

Mati      : 796 M/180 H ketika ia dituduh zindik dalam inkuisisi masa  Harun Al Rasyid (170-193/786-809) di Baghdad Irak

Asal  :  Kufah, Irak

Alamat   :  Baghdad

Berasal dari suku   : Tamim, yang hidup di Kufah

Judul Buku Karyanya   :

 1. Al-Futuh wa ar-Riddah”, yang merupakan sejarah periode sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga khalifah ketiga, Usman,
 2. Al-Jamal wa Masiri Aisyah wa Ali”, yang merupakan sejarah dari pembunuhan Utsman hingga perang Jamal

Buku disponsori oleh   Beberapa raja Dinasti Bani Umayyah yang telah mewujud kan kisah  dongeng ini, dan kemudian penguasa Abbasiah

Dimana buku tersebut ?

Buku-buku tersebut sekarang sudah tidak ada namun sempat bertahan beberapa abad setelah masa hidupnya Saif. Orang terakhir yang menyatakan  bahwa ia memiliki buku Saif  adalah  Ibnu Hajar Al Asqalani (852  H)

Motif penulisan buku  karena Tokoh  Ibnu Saba’ merupakan cara untuk melawan Syi’ah`,  Abdullah bin Saba’ adalah kambing hitam yang tepat

Sebenarnya, banyak buku-buku sejarah awal ditulis oleh penulis-penulis Sunni atas sokongan Umayyah dan kemudian penguasa Abbasiyah. Saif bin Umar dibayar untuk menciptakan suatu peristiwa dan menghubungkannya kepada umat Islam. Sosok Abdullah bin Saba’ sebagai solusi jitu mengatasi rumitnya pertentangan dan perseteruan yang terjadi pada awal sejarah Islam, dimulai ketika Rasulullah wafat pada 11-40 H. Cerita Saif hanya terpusat pada periode ini dan tidak pada periode selanjutnya, dia melakukan hal ini untuk mencari alasan atas tuduhan palsu dan serangan kepada pengikut keluarga Nabi Muhamrnad SAW. Saif yang pendusta ingin menyenangkan penguasa masa  itu

Cerita-cerita bohong seputar tokoh Abdullah bin Saba merupakan hasil karya keji seseorang. la mengarang cerita ini berdasarkan beberapa fakta utama yang ia temukan dalam sejarah Islam yang ada saat itu. Saif menulis sebuah novel yang tidak berbeda dengan novel Satanic Verses karangan Salman Rushdi dengan motif yang serupa, tetapi dengan perbedaan bahwa peranan setan dalam bukunya diberikan kepada Abdullah bin Saba.

Saif bin Umar mengubah biografi beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menyenangkan pemerintah yang berkuasa saat itu, dan menyimpangkan sejarah Syi’ah serta mengolok-olok Islam. Saif adalah seorang pengikut setia Bani Umayah, salah satu musuh besar Ahlulbait di sepanjang sejarah, dan niat utamanya mengarang cerita-cerita seperti itu adalah untuk merendahkan Syi’ah.

Banyak daripada pengikut-pengikut Imam Ali bin Abi Talib AS berasal dari Yaman seperti Ammar ibn Yasir, Malik al-Ashtar, Kumayl ibn Ziyad, Hujr ibn Adi, Adi ibn Hatim, Qays ibn Sa’d ibn Ubadah, Khuzaymah ibn Thabit, Sahl ibn Hunayf, Utsman ibn Hunayf, Amr ibn Hamiq, Sulayman ibn Surad, Abdullah Badil, maka istilah saba’iyyah ditujukan kepada para penyokong Ali AS ini

Saif juga berusaha mengkait-kaitkan kisah Abdullah bin Saba dengan Syi’ah Ali Kemudian ia melengkapi kisahnya dengan menambahkan dua sahabat ke dalam daftar pengikut Ibnu Saba’. Saif menyatakan bahwa pionir-pionir Islam yang setia pada Ali seperti Abu Dzar  dan Ammar bin Yasir adalah murid dari Abdullah bin Saba ketika Utsman memerintah. Saif  mencaci dan mengutuk Ammar bin Yasir yang dia sebut Abdullah bin Saba’ atau Ibnu Sauda’. Demikianlah cacian dan kutukan terhadap Ammar bin Yasir yang mereka sebut Abdullah bin Saba’ atau Ibnu Sauda’  

Syi’ah memaparkan sejumlah bukti bahwa Abdullah bin Saba’ yang difitnahkan Saif adalah ‘Ammar bin Yasir.

Dr. Aly Al Wardy dalam kitabnya Wu’adzus Salatin dan Dr, Kamil Mustafa As Syaibidalam kitabnya As Shilah Baina Tashawuf wa al Tasyyu’ mengalamatkan inisial Ibnu Saba’ pada Amar bin Yasir dengan beberapa faktor :

 1. Ibu Amar bin Yasir, Sumayah adalah seorang budak hingga ia pun dijuluki Ibnu Sauda
 2. Amar bin Yasir berasal dari kabilah Ansy pecahan dari klan Saba’
 3. Fanatisme  Ammar terhadap Ali, diriwayatkan bahwa ia memandang Ali lebih berhak  menjadi Khalifah dibanding Utsman. Ammar menyerukan pengangkatan Ali sebagai khalifah
 4. Amar bin Yasir mengkampanyekan pemikirannya di Madinah dan Mesir·

Golongan Sabaiyah yang ditengarai bentukan milisi ekstrim Ibnu Saba tidak lain adalah kelompok muslimin yang berasal dari klan Saba yang memang setia mendukung Aly, dan seringkali bertindak oposisi di masa pemerintahan Utsman, kelompok ini diwakili Amar bin Yasir, Abu Dzar Al Ghifari dan kaum Anshar yang memang berasal dari klan Saba.

kebencian Saif bin Umar Tamimi, yang hidup pada abad kedua setelah Rasulullah wafat, dan kebencian para pengikutnya kepada Syi’ah, mendorong mereka menyebarkan propaganda seperti itu. Dalam kisah Abdullah ibn Saba’ , yang dikatakan berasal dari San’a Yaman, tidak dinyatakan kabilahnya. Ibn Saba’ dan golongan Sabai’yyah adalah satu cerita khayalan dari Sayf ibn Umar yang ternyata turut menulis cerita-cerita khayalan lain dalam bukunya.

Adapun dari sunni yang menegaskan bahwa Ibnu Saba’ adalah fiktif dan dongeng, banyak sejarahwan Sunni juga menolak keberadaan Abdullah bin Saba dan/atau cerita-cerita bohongnya. Di antara mereka adalah  Dr. Thaha Husain dalam bukunya Fitnah al-Kubra dan Ali wa Banuhu, Dr. Hamid Hafna Daud dalam kitabnya Nadzharat fi al-Kitab al-Khalidah, Muhammad Imarah dalam kitab Tiyarat al-Fikr al-Islami,Hasan Farhan al-Maliki dalam Nahu Inqadzu al-Tarikh al-Islami, Abdul Aziz al-Halabidlm kitabnya Abdullah bin Saba’, Ahmad Abbas Shalih dalam kitabnya al-Yamin wa al-Yasar fil Islami.

Dr. Taha Husain, salah seorang tokoh Sunni yang terkenal secara langsung mengatakan musuh-musuh Syiah yang mencipta ‘Abdullah bin Saba untuk mempertikaikan kebudayaan Syiah: Mereka ingin memerangi Syiah dengan memasukkan elemen Yahudi ke dalam usul mazhab ini. – al-Fitnatul Kubra –  karyaDr. Taha Husain, jilid 2 halaman 98.

Dr. Thaha Husain, yang telah menganalisis kisah ini dan menolaknya. la menulis dalam al-Fitnah al-Kubra bahwa: Menurut saya, orang-orang yang berusaha membenarkan cerita Abdullah bin Saba telah melakukan kejahatan dalam sejarah dan merugikan diri mereka sendiri. Hal pertama yang diteliti adalah bahwa dalam koleksi hadis Sunni, nama Ibnu Saba tidak muncul ketika mereka membahas tentang pemberontakan terhadap Utsman. Ibnu Sa’d tidak menyebutkan nama Abdullah bin Saba ketika ia membicarakan tentang Khalifah Utsman dan pemberontakan terhadapnya. Juga, kitab Baladzuri, berjudul Ansab al-Asyraf, yang menurut saya merupakan buku paling penting dan paling lengkap membahas pemberontakan terhadap Utsman, nama Abdullah bin Saba tidak pernah disebutkan. Nampaknya, Thabari adalah orang pertama yang meriwayatkan cerita lbnu Saba dari Saif, lalu sejarahwan lain mengutip darinya.

Dalam buku lainnya berjudul Ali wa Banuh maka Dr. Taha Husain juga menyebutkan : Cerita tentang Abbdullah bin Saba tidak lain adalah dongeng semata dan merupakan ciptaan beberapa sejarahwan karena cerita ini bertentangan dengan catatan sejarah lain. Kenyataanvya adalah bahwa pergesekan antara Syi’ah dan Sunni memiliki banyak bentuk, dan masing-masing kelompok saling mengagungkan diri sendiri dan mencela dengan cara apapun yang mungkin dilakukan. Hal ini menjadikan seorang sejarahwan harus ekstra hati-hati ketika menganalisis riwayat kontroversial yang berkaitan dengan fitnah dan pemberontakan.

Dr. Ali Nasysyar, salah seorang pemikit Islam dan professor falsafah berkata di dalam kitab Nasyatul Fikr Fi al-Islam, jilid 2 halaman 39 sebagai: ‘Abdullah bin Saba di dalam teks sejarah adalah hasil rekaan. Sejarah menyebut nama beliau untuk menuduhnya sebagai pencetus fitnah pembunuhan Uhtman dan peperangan Jamal. ‘Ammar bin Yasir lah yang dianggap Abdullah bin Saba.

Dr. Hamid Dawud Hanafi, iaitu salah seorang tokoh Mesir yang mendapat gelaran Doktor di Universiti Sastera Kaherah mengakui pembikinan kisah ini di dalam mukadimah kitab ‘Allamah ‘Askari, jilid 1 halaman 17.

Muhammad Kamil Husain, seorang doktor, ulama dan ahli falsafah Mesir menyebut kisah ‘Abdullah bin Saba sebagai khayalan di dalam kitab Adab Misr al-Fatimiyyah,halaman 7.

Pensyarah universiti Malik Sa’ud di Riyadh, Dr. Abdul Aziz al-Halabi berkata: kesimpulannya Abdullah bin Saba ialah: Personaliti khayalan, tidak mungkin ia wujud. (Dirasah lil-Riwayah al-Tarikhiyyah ‘An Dawrihi fil Fitnah, halaman 73).

Peneliti buku al-Muntazam Ibnu Jawzi, Dr. Sahil menyebut tentang pembikinan Abdullah bin Saba dalam kitab tersebut.

Mereka ini adalah tokoh tersohor Ahlusunnah yang percaya bahwa pembikinan kisah dongeng Abdullah bin Saba. Akibatnya, Bukhari tidak meriwayatkan bahkan satu hadis pun tentang Abdullah bin Saba dalam sembilan jilid kitab hadis sahihnya.

Ulama-ulama gadungan ikut ikutan  menggunakan istilah Saba’iyah untuk merendahkan ketaatan pengikut keluarga Nabi. Riwayat tersebut berdasarkanpada rumor yang di propaganda kan oleh rezim Umayyah dan Abbasiyah dengan meniru karya Saif yang sampai pada mereka, menghancurkan lawan politik  yang didasarkan pada kreativitas pengarang cerita fiksi. Telah terbukti bahwa ulama  ulama gadungan yang menyebutkan bahwa pendiri Syi’ah adalah Abdullah bin Saba merupakan  pengikut sunnah keluarga Abu Sufyan dan Marwan

.

Saif bin Umar sebagai satu-satunya sumber yang meriwayatkan tentang Abdullah bin Saba adalah sesorang yang pembohong dan oleh sebagian dianggap zindik, juga riwayat-riwayatnya dianggap lemah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Abdullah bin Saba adalah tokoh fiktif dalam sejarah Islam. Hal ini didasarkan bukan hanya karena adanya Saif bin Umar dalam jalur sanadnya, tetapi juga karena Saif bin Umar adalah seseorang yag terkenal zindiq dan fasik.
.
Web ini bukan berniat untuk menyebar Syiah, tetapi lebih kepada menjawab fitnah yang dilemparkan terhadap mazhab ini dan penganutnya. Fitnah wajib dijawab dan saya tidak akan biarkan ia berterusan. Jika tidak suka saya membongkar fitnah ini, mulakanlah dengan berhenti menebar fitnah. Kepada yang bukan Syiah, anda dilarang melawat laman ini, jika anda berkeras, maka saya tidak akan bertanggungjawab atas pencerobohan akidah anda
.
Pada pertengahan abad kedua Hijrah muncul dua buah buku berjudul al-Futuh al-Kabir wa ar-Riddah dan al-Jamal wa Masiri ’Ali wa Aisyah, yang ditulis Saif bin ’Umar Tamimi (w. 170 H.). Para penulis sejarah Islam, terutama Thabari (w. 310 H.), Ibn ’Asakir (w. 571 H.), Ibn Abi Bakr (w. 741 H.) dan Dzahabi (w. 748 H.) mengutip riwayat dari Saif Tamimi (tanpa menya­takan penilaian tentang kesahihannya). Orang-orang lain mengutip dari Thabari dan lain-lain itu, hingga semua seperti ’telah sepakat” menerimanya tanpa pertanyaan atau memeriksa keabsahannya.

Seorang ulama ahli sejarah, Murtadha al-’Askari, meneliti riwayat tentang tokoh ’Abdullah bin Saba’ ini dan setelah menelusuri nama­nya, ia berkesimpulan bahwa tak ada seorang ulama jarh dan ta’dil yang turut menyebarkan cerita Saif bin Umar Tamimi khususnya tentang ’Abdullah bin Saba’.

la juga mendapatkan bahwa setidaknya ada 13 ulama ahli jarh dan ta’dil yang jadi anutan mazhab Sunni yang memberi penilaian tentang berita yang diriwayatkan oleh Saif bin Umar Tamimi, dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Yahya bin Mu’in (w. 233 H.): “Riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi lemah dan tidak berguna.”

2. Nasa’i (w. 303 H.) di dalam kitab Shahih-nya, “Riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi lemah, riwayat-riwayat itu harus diabaikan karena ia orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak patut di percaya.”

3. Abu Daud (w. 316 H.) mengatakan, “Tidak ada harganya, Saif bin Umar Tamimi seorang pembohong (Al-Khadzdzab).”

4. Ibn Abi Hatim (w. 327 H.) mengatakan bahwa, “Mereka telah meninggalkan riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi.”

5. Ibn AI-Sakan (w. 353 H.), “Lemah.” (dhaif).

6. Ibn ’Adi (w. 365 H.), “Lemah, sebagian dari riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi terkenal namun bagian terbesar dari riwayat-riwayatnya mungkar dan tidak diikuti.”

7. Ibn Hibban (w. 354 H.), “Saif bin Umar Tamimi terdakwa sebagai zindiq dan memalsukan riwayat-riwayat.”

8. AI-Hakim (w. 405 H.), “Riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi telah ditinggalkan, ia dituduh zindiq.”

9. Khatib al-Baghdadi (w. 406 H.) tidak memercayainya.

10. Ibn ’Abdil Barr (w. 463 H.) meriwayatkan dari Abi Hayyam bahwa “riwayat-riwayat Saif bin Umar Tamimi telah ditinggalkan; kami menyebutnya bahwa sekadar untuk diketahui saja.”

11. Safiuddin (w. 923 H.): “Dianggap lemah (dhaif).

12. Fihruzabadi (w. 817 H.) di dalam Tawalif menyebutkan Saif bin Umar Tamimi dan lain-lain mengatakan bahwa mereka itu lemah (dha’if).

13. Ibnu Hajar (w. 852 H.) setelah menyebutkan salah satu dari riwayat-riwayatnya menyebutkan bahwa riwayat itu disampaikan oleh musnad-musnad yang lemah, yang paling lemah di antaranya (assyadduhum) ialah Saif bin Umar Tamimi.

Ulama-ulama di atas ini adalah para peneliti perawi (orang yang meriwayatkan) dan menilai sampai di mana ia dapat dipercaya. Mereka menyusun kitab semacam ensiklopedia atau biografi lengkap tentang para perawi yang disebut Kitab Rijal seraya memberikan penilaian tentang dapat dipercayai atau tidaknya seorang perawi, dan sebagainya.

“Perawi” yang namanya tidak terdapat dalam berbagai Kitab Rijal itu berarti tidak ada. Fiktif atau majhul.

Mereka mengingatkan umat Islam bahwa Saif bin Umar Tamimi tak dapat dipercayai. Riwayat-riwayatnya dhaif, lemah (1, 5, 6, 11, 12, 13), tidak diikuti (6), telah ditinggalkan (4, 6, 8, 10), tak berguna (1), tak ada harganya (3) tak dapat diandalkan (2), tak dapat dipercaya (9, 2), hares diabaikan (2), mungkar (6), pemalsu (7), kadzdzab (3), yakni pendusta, penipu. la terdakwa zindiq, (7, (*) yakni berpura-pura Muslim.

Allamah Murtadha al-’Askari menelusuri riwayat-riwayat dari Saif bin Umar Tamimi dan melihat jelas perbedaan riwayat dari Saif dengan riwayat orang lain.

Beliau menemukan bahwa Saif dengan sengaja mengada-adakan cerita untuk mengadu domba kaum Muslimin dan menodai kemurnian Islam.

Beliau juga menemukan bahwa Saif telah mengada-adakan perawi yang menjadi sumber beritanya. Sejarawan ini pun menemukan dalam buku-buku Saif 150 Sahabat Rasul yang direkayasa oleh Saif bin Umar Tamimi, yang pada hakikatnya tidak pernah ada di dalam sejarah.

Sebagai hasil penelitiannya, Murtadha al-‘Askari menulis 2 buah kitab: ’Abdullah bin Saba’ wa Asathir Ukhra (’Abdullah bin Saba’ dan Mitos lainnya) dan Khamsun wa Miatu Shahabi Mukhtalaq (150 Shahabat Fiktif).

Kitab-kitab itu (masing-masingnya 2 jilid) diterbitkan di Najaf (Iraq) tahun 1955, kemudian diterbitkan lagi di Beirut dan Mesir.

Hasil penelitian Murtadha al-’Askari ini telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain:

– Kaum cendekiawan menyambutnya dengan hangat karena sejak lama merasakan keganjilan kisah mengenai ’Abdullah bin Saba’ sebagai tambalan yang tak sesuai dan merupakan interpolasi sejarah.

– Kalangan Syi’ah yang selama ini dituduh sebagai penganut aliran ’Abdullah bin Saba’, dan cerita ini sangat sering digunakan sebagai alat pemukul terhadap Syi’ah.

– Kalangan yang menghendaki pendekatan Sunnah-Syi’ah dan Persatuan Umat dan Ukhuwwah Islamiyyah.

Sebaliknya, hasil riset Murtadha al-Askari ini telah menimbulkan reaksi hebat dari kalangan-kalangan lain. Yang paling mencolok adalah reaksi para pembenci Syi’ah, terutama kaum Wahabi-Salafi.

Ketika seorang muslim yang bukan Syi’ah membaca buku-buku anti-Syi’ah yang mengatakan bahwa mazhab Syi’ah itu berasal rekayasa ’Abdullah bin Saba’ menjadi takjub bahwa :

– Betapa hebatnya Abdullah bin Saba yang merupakan tokoh setani yang sedemikian kejinya dan sedemikian hebatnya bisa mengadu domba Umat Islam selama lebih 1.000 tahun ini, dan konon bahkan bisa mempermainkan para Sahabat besar Nabi saw seperti Thalhah, Zubair, Ammar bin Yassir, bahkan ‘Aisyah istri nabi pun bisa dikibulinya.

Yang lebih ajaib lagi, lelaki yang muncul dari negeri antah barantah ini bisa mendirikan sebuah mazhab yang dianut jutaan manusia dan sanggup bertahan hidup selama belasan abad, melintasi pengalaman-pengalaman sejarah yang jarang ditemukan pada penganut mazhab atau agama lainnya.

Dan, bahkan mazhab ini memiliki para ulama, ahli pikir dan ilmuwan yang diakui di mana-mana, seperti Thabathaba’i, Muthahhari, Baqir Sadr, Syari’ati dan sederetan panjang lainnya.

Kita juga akan tak habis pikir bagaimana seorang Ahmadinejad, Presiden Iran yang terkenal berani menantang hegemoni AS dan Zionis Yahudi ini ternyata juga salah seorang penganut mazhab Abdullah bin Saba? Aneh bin ajaib!

Buku-buku anti Syiah selalu disebarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia melalui lembaga-lembaga (seperti LIPIA, misalnya) yang tersebar di seluruh dunia dengan sekte mereka Wahabi-Salafinya memfitnah bahwa Syiah :

– berasal dari Abdullah bin Saba

– memiliki Al-Quran yang berbeda dengan saudara mereka Ahlus Sunnah.

– dan masih banyak lagi fitnah-fitnah keji mereka yang tiada henti.

Namun kita senantiasa bersyukur bahwa Allah SWT tidak akan tinggal diam bersama para pejuang kebenaran, baik dari kalangan Muslim Sunni maupun Syiah untuk terus melawan kejahatan mereka, para antek AS dan Zionis Yahudi!

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahi ilhamd!

Allahumma sholli ‘ala Muhammadin wa aali Muhammad!
.
Abdullah bin Saba adalah nama seorang tokoh yang tidak asing lagi di telinga kita, terutama di kalangan para intelektual, cendekiawan Islam dan orang-orang yang memiliki minat untuk menggeluti persoalan madzhab dan firqah dalam Islam

Abdullah bin Saba didaulat sebagai tokoh pendiri madzhab syi’ah yang menurut sebagian buku seperti Tarikh Milal wa Nihal madzhab syiah didirikan olehnya pada masa khalifah Utsman bin Affan.[1] Namun demikian, klaim ini tentunya bisa kita pertanyakan dan tinjau kembali sejauh mana kebenarannya. Karena sebagaimana yang akan dibahas nanti bahwa sumber primer yang dijadikan rujukan dalam menukil tokoh ini berasal dari satu sumber. Dan sumber inipun oleh beberapa sejarawan serta muhaditsin tidak diterima keabsahannya.

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang mesti diajukan, apakah Abdullah bin Saba merupakah tokoh nyata dalam sejarah islam ataukah sekedar tokoh fiktif yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu.

Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk mencoba meninjau kembali kebenaran tokoh Abdullah bin Saba tersebut.

Sekilas Tentang Abdullah bin Saba dan Pemikirannya

Lebih dari seribu tahun lamanya para sejarawan (lama maupun kontemporer) dalam kitabnya telah mencatat riwayat-riwayat mencengangkan mengenai Abdullah bin Saba dan Sabaiyun (pengikut Abdullah bin Saba). Lantas siapakah sebenarnya Abdullah bin Saba? Bagaimanakah pemikirannya serta apa yang telah dilakukannya?

Dibawah ini beberapa riwayat ringkas dari para sejarawan mengenai Abdullah bin Saba:

Seorang Yahudi dari Shan’a di Yaman yang pada zaman khalifah ketiga pura-pura masuk Islam dan secara sembunyi-sembunyi membuat sebuah gerakan untuk memecah belah ummat Islam. Ia melakukan berbagai perjalanan ke kota-kota besar islam seperti Kufah, Basrah, Damsyik, dan Mesir sambil menyebarkan suatu kepercayaan akan kebangkitan Nabi Muhammad SAW sebagaimana akan kembalinya Nabi Isa As. Dan sebagaimana para nabi sebelumnya memiliki washi (pengganti), Ali adalah washi dari Nabi Muhammad SAW. Dia penutup para washi sebagaimana Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan menuduh Utsman dengan zalim telah merampas hak washi ini darinya, serta mengajak masyarakat untuk bangkit mengembalikan kedudukan washi tersebut pada yang berhak.2

Sejarahwan menyebut tokoh utama dari cerita tersebut di atas adalah Abdullah bin Saba dengan laqab “Ibn Ummat Sauda” –Anaknya budak hitam- mereka mengatakan Abdullah bin Saba mengirimkan para muballighnya ke berbagai kota dan dengan dalih amar ma’ruf nahi munkar memerintahkan pada mereka untuk melumpuhkan para pemimpin di kota-kota tersebut. Kaum muslimin pun banyak yang mengikutinya dan membantu mensukseskan rencananya.

Mereka mengatakan Sabaiyun (sebutan untuk para pengikut Abdullah bin Saba) dimana saja berada dalam rangka memuluskan rencananya, mereka memprovokasi serta menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah dan menulis surat kritikan terhadap pemerintah, tidak hanya itu, surat inipun dikirimkan ke berbagai daerah lain. Propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh kelompok sabaiyun ini akhirnya membuahkan hasil yaitu dengan berdatangannya sebagian dari kaum muslimin ke madinah untuk memblokade serta mengepung rumah khalifah ketiga (Ustman bin Affan) dan berakhir pada terbunuhnya khalifah di tangan mereka. Yang kesemuanya ini berada dibawah kepemimpinan kelompok sabaiyun.

Setelah kaum muslimin menyatakan bai’atnya pada Ali , Aisyah (ummul mukminin) beserta Talhah dan Zubair untuk menuntut terbunuhnya Utsman bergerak menuju Bashrah. Di luar kota Bashrah antara Ali dengan Talhah dan Zubair sebagai pemimpin pasukan Aisyah dalam perang Jamal melakukan perundingan. Hal ini diketahui oleh kelompok Sabaiyun bagi mereka jika perundingan dan kesepahaman ini sampai terjadi penyebab asli dari terbunuhnya khalifah ketiga yang tiada lain adalah mereka sendiri akan berdampak negatif terhadap mereka. Oleh karena itu, malam hari mereka memutuskan untuk menggunakan cara apapun yang bisa dilakukan agar perang tetap terjadi. Akhirnya mereka menyusup masuk pada kedua kelompok yang berbeda. Pada malam hari ditengah kedua pasukan dalam kondisi tertidur dan penuh harap agar perang tidak terjadi, kelompok sabaiyun yang berada di pasukan Ali melakukan penyerangan dengan memanah pasukan Talhah dan Zubair, dan sebaliknya akhirnya perangpun antara kedua belah pihak tidak bisa terhindarkan lagi.3

Sumber Riwayat Abdullah bin Saba

Untuk lebih mengetahui siapakah sebenarnya Abdullah bin Saba, alangkah baiknya jika kita melihat sebagian pendapat para sejarawan dalam menceritakan sosok Abdullah bin Saba dan sumber yang digunakannya, yang pada akhirnya kita akan bermuara pada sumber asli penukilan dari cerita Abdullah bin Saba tersebut.

1. Sayyid Rasyid Ridha

Sayyid Rasyid Ridho dalam bukunya (Syi’ah wa Sunni, hal. 4-6) mengatakan bahwa pengikut syiah memulai perpecahan antara dien dan politik di tengah ummat Muhammad Saw, dan orang yang pertama kali menyusun dasar-dasar syiah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang berpura-pura masuk Islam, dia mengajak masyarakat untuk membesar-besarkan Ali, sehingga terciptalah perpecahan dikalangan ummat, dan telah merusak dien dan dunia mereka.

Cerita ini pun terus berlanjut sampai halaman enam kemudian dia mengatakan apabila seseorang ingin mengetahui peristiwa perang Jamal, lihatlah kitab Tarikh Ibnu Atsir, Jilid 3, hal.95-103, maka akan ditemukan sejauhmana peran Sabaiyun dalam memecah belah ummat, dan secara mahir memainkan perannya serta tidak mengizinkan terjadinya perdamaian diantara keduanya (kelompok Ali dan Aisyah).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sayyid Rasyid Ridlo mengutip cerita ini dari kitab Tarikh Ibnu Atsir.

2. Ibnu Atsir (w. 732 H)

Ibnu Atsir (w. 630 H.Q) menuliskan secara sempurna tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar tahun 30-36 H tanpa menyebutkan sumber-suber yang dijadikan rujukannya, namun dalam prakata bukunya Tarikh al-Kamil ia mengatakan “Saya telah mendapatkan riwayat-riwayat ini dari kitab Tarikhul Umam wa Al-Muluk yang ditulis oleh Abu Ja’far Muhammad Thabari.

3. Ibnu Katsir (w. 747 H)

Ibnu Katsir (w.774 H.Q) dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Al-Nihayah meriwayatkan cerita Abdullah bin Saba dengan menukil dari Thabari dan pada halaman 167 dia mengatakan:

“Saif bin Umar mengatakan: sebab dari penyerangan terhadap Utsman adalah karena seorang yahudi yang bernama Abdullah bin Saba yang mengaku islam dan dia pergi menuju Mesir kemudian membentuk para muballig dan …” Kemudian cerita Abdullah bin Saba dengan seluruh karakteristiknya terus berlanjut sampai halaman 246 kemudian dia mengatakan :

“Demikianlah ringkasan yang dinukil oleh Abu Ja’far Thabari”

4. Ibnu Khaldun

Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dalam bukunya yang berjudul Al-Mubtada’ wa Al-Khabar sebagaimana Ibnu Atsir dan Ibnu katsir dalam menceritikan Abdullah bin saba telah mengutip dari Thabari. Dia setelah menukil peristiwa perang jamal (jilid 2, hal 425) mengatakan:

“Demikianlah peristiwa perang jamal yang diambil secara ringkas dari kitabnya Abu Ja’far Thabari…”

5. Thabari (w. 310 H)

Tarikh Thabari adalah kitab sejarah yang paling lama yang menjelaskan cerita Abdulah bin Saba disertai dengan para perawi dari cerita tersebut. Semua kitab sejarah yang ada setelahnya dalam menjelaskan cerita Abdulah bin Saba menukil dari Tarikh Thabari. Oleh karenanya kita harus melihat dari manakah dia menukil cerita tersebut serta bagaimanakah sanadnya?

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Thabari Amuli (w. 310 H) cerita sabaiyun dalam kitabnya Tarikh Al-Imam wa Al-Muluk hanya menukil dari Saif bin Umar Tamimi Kufi. Ia merujuk hanya sebagian dari peristiwa-peristiwa itu, sebagai berikut :

Pada tahun yang sama (yakni 30 H) peristiwa mengenai Abu Dzar dan Muawiyah, dan pengiriman Abu Dzar oleh muawiyah dari Syam ke Madinah. Banyak hal yang dikatakan tentang peristiwa itu, tetapi saya tidak mau menuliskannya, sebagaimana Sari bin Yahya telah menuliskannya buat saya demikian:

“Syu’aib bin Ibrahim telah meriwayatkan dari Saif bin Umar:”…Karena Ibnu Sauda sampai ke Syam (Damsyik) dia bertemu dengan Abu Dzar dan berkata: Wahai Abu Dzar! Apakah kamu melihat apa yang sedang dilakukan oleh Muawiyah?.. Kemudian Thabari cerita Ibnu Saba hanya menukilnya dari Saif dan dia mengakhiri penjelasannya mengenai keadaan Abu Dzar dengan mengatakan :”Orang-orang lain telah berbicara banyak riwayat pembuangan Abu Dzar, tetapi saya segan menceritakannya kembali”

Mengenai peristiwa-peristiwa dalam tahun-tahun 30-36 H, Thabari mencatat riwayat bin Saba dan kaum sabaiyah, pembunuhan Utsman serta peperangan jamal dari Saif. Dan Saif adalah satu-satunya orang yang dapat dikutipnya.

Thabari meriwayatkan kisahnya dari Saif melalui dua orang:

1. ‘Ubaidillah bin Sa’id Zuhri dari pamannya Ya’qub bin Ibrahim dari Saif.

Dari jalur-jalur ini riwayat-riwayat tersebut dia mendengar dari ‘Ubaidillah dan menggunakan lafadz “Haddatsani atau Haddatsana” yaitu diceritakan kepada saya atau diceritakan kepada kami.

2. Sari bin Yahya dari Syu’aib bin Ibrahim dari Saif.

Thabari dalam jalur sanad ini hadits-hadits Saif diambil dari dua bukunya yang berjudul Al-Futuh dan Al-Jamal, dengan dimulai oleh kata Kataba ilayya (ia menulis kepada saya), Haddatsani (ia meriwayatkan kepada saya) dan Fi Kitabihi Ilayya (dalam suratnya kepada saya)4

Dengan demikian dari beberapa sumber di atas sebagai sumber rujukan dalam menceritakan Abdullah bin Saba semuanya pada akhirnya merujuk pada apa yang diriwayatkan oleh Thabari dalam buku masyhurnya Tarikh Thabari. Namun demikian, ada juga beberapa sejarahwan lain yang meriwayatkan Abdullah bin Saba dan kaum Sabaiyun tidak mengutip dari Thabari, tetapi langsung mengutipnya dari Saif, mereka adalah :

1. Ibnu ‘Asakir (w. 571 H)

Ibnu ‘Asakir mencatat dari sumber lain. Dalam bukunya Tarikh Madinah Damsyik , ketika ia menulis tentang biografi Thalhah dan Abdulah bin Saba, dia telah mengutip bagian-bagaian dari cerita-cerita tentang kaum Sabaiyah melalui Abul Qasim Samarqandi dan Abul Husain Naqqur dari Abu Thaher Mukhallas dari Abu Bakar bin Saif dari Sari dari Syu’aib bin Ibrahim dari Saif.

Jadi sumbernya adalah Sari, salah satu dari dua jalur yang telah dikutif Thabari.

2. Ibnu Abi Bakr (w. 741 H)

Bukunya At-Tamhid telah dijadikan sumber dan dinukil oleh beberapa penulis. Buku itu meriwayatkan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Dalam bukunya itu disebutkan buku Al-Futuh karangan Saif.5

3. Dzahabi

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Dzahabi (w. 748 H) dalam kitabnya yang berjudul Tarikh Al-Islam meriwayatkan sebagaian riwayat mengenai Abdullah bin Saba. Ia memulai dengan menukil dua riwayat dari Saif yang sebelumnya oleh Thabari tidak dinukil. Dia mengatakan:

“Berkata Saif bin Umar bahwa Athiyyah mengatakan, bahwa Yazid Al-Faq’asi mengatakan ketika Abdullah bin Saba pergi ke Mesir…”6

Dari beberapa sumber riwayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar sejarahwan pasca Thabari dalam meriwayatkan sejarah mengenai Abdullah bin Saba semuanya bersumber dari buku Tarikh Thabari. Sementara hanya sebagian kecil saja dari sejarahwan yang langsung menukil riwayat mengenai Abdulah bin Saba dan Kaum Sabaiyah ini dari Saif yaitu, Thabari, Ibnu Asakir, Ibnu Abi Bakr dan Dzahabi. Dengan kata lain seluruh riwayat mengenai Abdullah bin Saba ini pada akhirnya bermuara pada Saif bin Umar yang kemudian dari dialah Thabari, Ibnu Asakir, Ibnu Abu Bakr dan Dzahabi mengutip.

Lantas siapakah sebenarnya Saif bin Umar, kemudian bagaimanakah dia dan riwayat-riwayat yang dikeluarkan olehnya di mata para muhaditsin. Dengan mengetahui jawaban ini kita bisa mengukur sejauh mana validitas riwayat-riwayat yang dikeluarkannya termasuk dalam hal ini riwayat mengenai Abdullah bin Saba.

Siapakah Saif bin Umar?

Menurut Thabari, namanya yang lengkap adalah Saif bin umar Tamimi Al-Usaidi. Menurut Al-Lubab Jamharat Al-Ansab dan Al-Isytiqaq, namanya Amr bin Tamimi. Karena ia keturunan Amr maka ia telah mengkontribusikan lebih banyak lagi tentang perbuatan-perbuatan heroik Bani Amr ketimbang yang lain-lainnya.

Namanya disebut sebagai usady, sebagai ganti Osayyad, dalam Al-Fihrist oleh Ibn Nadim. Dalam Tahdzib Al-Tahdzib, ia juga disebut Burjumi, Sa’adi atau Dhabi. Disebutkan pula bahwa Saif berasal dari Kufah dan tinggal di Baghdad, meninggal pada tahun 170 H pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ( 170-193 H).

Saif bin Umar Tamimi menulis dua buah buku yang berjudul:

1. Al-Futuh Al-Kabir wa Al-Riddah, isinya menjelaskan tentang sejarah dari sebelum wafatnya Nabi Muhammad Saw hingga pada masa Utsman menjadi khalifah.

2. Al-Jamal wa Al-Masiri ‘Aisyah wa Ali, mengenai sejarah sejak terbunuhnya Utsman sampai peristiwa peperangan jamal.

Kedua buku ini lebih banyak menceritakan tentang fiksi ketimbang kebenaran. Sebagian dari cerita-ceritanya adalah cerita palsu yang dibuat olehnya. Kemudian kedua buku ini pun menjadi sumber rujukan para sejarawan seperti Ibnu Abdil Bar, Ibnu Atsir, Dzahabi dan Ibnu Hajar ketika mereka hendak menulis dan menjelaskan perihal para sahabat Nabi Saw.

Allamah Askari menjelaskan dalam bukunya bahwa setelah diadakan penelitian terhadap buku-buku yang dikarang oleh keempat sejarahwan di atas ditemukan bahwa ada sekitar 150 sahabat nabi buatan yang dibuat oleh Saif bin Umar.7

Ahli Geografi seperti Al-Hamawi dalam bukunya Mu’jam Al-Buldan dan Al-Himyari dalam Al-Raudh yang menulis kota-kota islam juga menggunakan riwayat dari Saif dan menyebutkan nama-nama tempat yang diada-adakan oleh Saif8 Dengan demikian Saif tidak hanya membuat tokoh fiktif Abdullah bin Saba tetapi juga dia telah membuat ratusan tokoh fiktif lainnya dan juga tempat-tempat fiktif yang dalam realitasnya tidak ada. Berikut ini adalah pandangan dan penilaian para penulis biografi tentang nilai-nilai tulisan Saif :

1. Yahya bin Mu’in (w. 233 H); “Riwayat-riwayatnya lemah dan tidak berguna”.

2. Nasa’i (w. 303 H) dalam kitab Shahih-nya mengatakan : “Riwayat-riwayatnya lemah, riwayat-riwayat itu harus diabaikan karena ia adalah orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak patut dipercaya.”

3. Abu Daud (w. 275H) mengatakan: “Tidak ada harganya, ia seorang pembohong (Al-Kadzdzab).”

4. Ibnu Abi Hatim (w. 327 H) mengatakan bahwa : “Dia telah merusak hadist-hadits shahih, oleh karena itu janganlah percaya terhadap riwayat-riwayatnya dan tinggalkanlah hadists-hadistnya.”

5. Ibnu Sakan (w. 353 H)_mengatakan : “Riwayatnya lemah.”

6. Ibnu Hiban (w. 354 H) dia mengatakan bahwa :” Hadists-hadits yang dibuat olehnya kemudian disandarkan pada orang yang terpercaya” juga dia berkata “Saif dicurigai sebagai Zindiq; dan dikatakan dia telah membuat hadits-hadits yang kemudia hadis tersebut dia sandarkan pada orang yang terpercaya.”

7. Daruqutni (w. 385 H) berkata :” Riwayatnya lemah. Tinggalkanlah hadits-haditsnya.”

8. Hakim (w. 405 H) mengatakan : “Tinggalkanlah hadits-haditsnya, dia dicurigai sebagai seorang zindiq.”

9. Ibnu ‘Adi (w. 365 H) mengatakan : “Lemah, sebagian dari riwayat-riwayatnya terkenal namun sebagian besar dari riwayat-riwayatnya mungkar dan tidak diikuti.”

10. Firuz Abadi (w. 817 H) penulis kamus mengatakan:” Riwayatnya lemah.”

11. Muhammad bin Ahmad Dzahabi (w. 748 H) mengenainya dia mengatakan :”Para ilmuwan dan ulama semuanya sepakat bahwa riwayatnya lemah dan ditinggalkan.”

12. Ibnu Hajar (w. 852 H) mengatakan :”hadisnya lemah” dan dalam buku lain mengatakan :Walaupun banyak riwayat yang dinukil olehnya mengenai sejarah dan penting, tapi karena dia lemah, hadits-haditsnya ditinggalkan.”

13. Sayuti (w. 911 H) mengatakan :”Sangat lemah.”

14. Shafiuddin (w. 923 H) mengatakan :”Menganggapnya lemah.”

Dari beberapa pendapat di atas (baik dari kalangan syi’ah maupun ahlu sunnah) menunjukan bahwa Saif bin Umar sebagai satu-satunya sumber yang meriwayatkan tentang Abdullah bin Saba adalah sesorang yang pembohong dan oleh sebagian dianggap zindik, juga riwayat-riwayatnya dianggap lemah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Abdullah bin Saba adalah tokoh fiktif dalam sejarah Islam. Hal ini didasarkan bukan hanya karena adanya Saif bin Umar dalam jalur sanadnya, tetapi juga karena Saif bin Umar adalah seseorang yag terkenal zindiq dan fasik.

Wallahu ‘alam bishshawwab. []

 

1. Ali Rabbani Gulpaygani, Faraq wa Madzahibe Kalome, Qom, Entesharote Markaze Jahone Ulume Eslome, 1383, hal. 39

2 M. Hashem, Abdullah bin Saba Benih Fitnah, Bandar lampung, YAPI, 1987, hal.15

3 Allamah Murtadha Askari, Abdullah bin Saba Degar Afshanehoye Tarehe, 1375, hal.42

4 Keseluruh sumber riwayat ini dikutip dari Allamah Murtadha Askari, Abdullah bin Saba Degar Afshanehoye Tarehe, 1375, hal.42

5 M. Hashem, Abdullah bin Saba Benih Fitnah, Bandar lampung, YAPI, 1987, hal.76

6 Allamah Murtadha Askari, Abdullah bin Saba Degar Afshanehoye Tarehe, 1375, hal.66

7 Allamah Murtadha Askari, Abdullah bin Saba Degar Afshanehoye Tarehe, 1375, hal.70

8 Ibid

Dalil Nabi sujud di atas tanah !!

Bersujud di atas tanah-Satu Jawapan

Bersolat di atas bumi.

Sebagai seorang Syiah, kami mempercayai cara untuk sujud yang paling sempurna ialah dengan meletakkan kepala kita di atas bumi kerana ia adalah kawasan yang paling rendah yang mampu di letakkan ketika seseorang itu mengingati Allah swt. Bersujud itu sendiri adalah salah satu gerakan bagi menunjukkan betapa hina nya kita di hadapan Allah swt. Di hadapannya, kita tidak bernilai, kita adalah hamba yang tidak layak untuk Allah swt. Dan jika ia dilakukan di atas tanah, ia akan mempunyai kesan yang lebih mendalam dari, contohnya bersujud di atas karpet. Di dalah buku Ahlul Sunnah, Targhib wal Tarhib, Volume 1 Ms 581, berbunyi:

“Rasulullah saw bersabda: Jadikanlah muka kamu berdebu, and selimutilah hidung kamu dengan debu.”

Nabi saw juga menerangkan sebab musabab untuk sujud di atas tanah dengan cara yang paling indah. Di dalam Kanz al Ummal, kita dapat lihat hadis-hadis yang dengan indahnya MENGARAHKAN (semasa sujud) menyapu dahi pada tanah dan sebab musababnya:

Kanz al Ummal Volume 7 Hadis 19778:

“Sapu lah diri kamu dengan tanah kerana ia adalah rahmat dan berkat buat kamu, rahmat seperti kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya, sesungguhnya kamu telah dicipta darinya, ia adalah hidup kamu(makanan) dan kepadanya kamu akan di tanam.”

Ini sama seperti ketika Imam Jaafar As Sadiq ditanya tentang falsafah bersujud di atas tanah, dia berkata:

” Oleh kerana bersujud bermaksud berserah diri dan menghinakan diri sendiri pada Yang Maha Kuasa, maka ia tidak sepatutnya dilakukan diatas sesuatu yang boleh dipakai atau di makan, kerana seseorang itu adalah hamba kepada apa yang di makan dan yang di pakai, manakala bersujud pula adalah tindakan menyembah Allah. Jadi ia tidak sepatutnya meletakkan kepalanya diatas apa yang disembah manusia dan menguasai mereka.”
Wasa’il al-Shi’ah, Vol 3 ms 591

Orang-orang ang rapat dengan Rasulullah saw dan Ahlul Bayt baginda sangat erat dengan amalan bersujud di atas tanah dan dengan berbuat begitu, mengikuti amalan keturunan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam.

Imam Jaafar As Sadiq berkata: “Bersujud adalah tidak dibenarkan kecuali di atas tanah atau apa sahaja yang tumbuh darinya, kecuali sesuatu yang di makan atau kapas.”
Wasa’il al-Shi’ah, Volume 3 ms 592

Sujud Di atas Turbah

Shiah selalunya meletakkan Turbah di tempat sujud semasa bersolat, dan tindakan ini dapat di buktikan dari Sunnah Rasulullah saw. Kami mempercayai, tindakan paling zuhud, merendah diri di hadapan Allah swt adalah bersujud di atas tanah, jika di bandingkan dengan kain buatan manusia.
Rasulullah saw bersolat di atas Khumrah

Allamah Waheed Uz Zaman memberi komen tentang perkara ini di dalam Tafsir sahih Al Bukhari.

“Semua ulama bersetuju adalah di bolehkan untuk bersujud di atas sajadah. Tetapi Umar Ibnu Abdul Aziz mengatakan yang dia bersujud di atas lumpur, yang akan di bawakan pada baginda setiap kali bersolat, dan Ibnu Abi Shaybah meriwayatkan dari Urwah yang mengatakan bersujud di atas sesuatu selain Khumrah adalah makruh.”
Tayseer al-Bari Sharh Sahih Bukhari, Volume 1, ms 275,

Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud mengkhaskan satu bab berkenaan bersujud di atas tanah.
1. Tayseer al-Bari Sharh Bukhari, Volume 1, ms 276.
2. Sunan Abi Daud, volume 1,ms 291, Maulana Waheed uz-Zaman.

Tindakan Rasulullah sujud di atas tanah adalah sangat terkenal sehinnga hampir semua perawi meriwayatkannya di dalam buku hadis mereka.

Mengikut Imam Shaukani, seorang ilmuan Sunni terkenal, lebih dari 10 orang sahabat Rasulullah saw telah meriwayatkan baginda bersujud di atas Khumrah. Beliau juga menyenaraikan sumber Sunni yang meriwayatkannya termasuk Sahih Muslim, At Tarmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An Nasai dan banyak lagi..
Nayl al-Autaar, Bab Sujud Di Atas Khumrah, volume 2, MS 128

Di dalam Sahih At Tarmizi meriwayatkan Rasulullah bersujud di atas Khumrah.

Berdasarkan Hadis ini lah Imam Malik yang dilahirkan di Madinah berkata:

“Selain tanah, bersujud di atas benda lain atau daun-daun atau tumbuhan adalah makruh.”
Al-Muhalla, volume 3, ms 115, Imam Ibn Hazm Andalasi,

Apa Itu Khumrah

Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang tempat Rasulullah sujud selalunya menyebut:
“Rasulullah pernah bersujud di atas Khumrah.”

Ilmuan Sunni telah mendefinasikan Khumrah sebagai berikut:

Dr Mushin Khan di dalam Terjemahan Sahih Al Bukhari menyebut Khumrah sebagai:

“Sehelai tikar yang hanya mampu memuatkan muka dan telapak tangan ketika bersujud.”

Ibn Athir, Jami al-’Usul:

” Khumrah adalah seperti yang digunakan oleh Shiah di zaman kita untuk bersujud.”
Ibn al-’Athir, Jami’ al-Usul, (Kairo, 1969), vol. 5, ms. 467

Maulana Waheed Uz Zaman Khan Hyderabadi dalam “Lughaat Al-hadeeth” berkata:

“Khumrah adalah sehelai tikar kecil(yang dibuat dari daun palma), atau dibuat dari daun kurma, di mana hanya mampu memuatkan kepala ketika bersujud. Beliau juga turut menyebut…..Walaupun di dalam agama kita adalah di bolehkan untuk bersujud di atas kain, tetapi adalah lebih baik untuk bersujud di atas tanah atau tikar.”

Lughaat ul Hadeeth, volume 1 ms 133,

Amalan peribadi Allamah Waheed Uz Zaman bersujud di atas Khumrah dan mengatakan ia adalah Sunnah

Di dalam muka surat yang sama yang mengandungi perbincangan tentang sujud, maulana Waheed menyebut:

“Saya berpendapat dari Hadis ini, bersujud di atas sesuatu adalah di bolehkan dan adalah tidak betul bagi masyarakat untuk melabelkan tindakan ini sebagai sesat. Berdasarkan hadis ini, saya selalu menyimpan sehelai daun palma untuk digunakan ketika bersujud, dan saya tidak mengendahkan kata-kata dan kritik orang-orang yang jahil. Kita sepatutnya mengambil berat dengan Sunnah Nabi walaupun ada orang melabelkan kita sebagai sesat.”
Lughaat ul Hadeeth, Volume 1, , Ms 133

“Saya selalu menghamparkan tikar saya di dalam masjid yang telah mempunyai kain. Sesetengah orang dari Ahlul Sunnah mengutuk saya dengan mengatakan tidak semestinya dilakukan begini. Mereka tidak memahami yang kita sepatutnya bersolat dengan cara yang paling benar berdasarkan semua orang. Ini sebagai jalan selamat. Ia juga di laporkan dari Rasulullah bersolat di atas kain, tetapi solat wajib tidak dibenarkan ditunai di atas kain. Para sahabat melaporkan Rasulullah bersujud diatas tanah dan tikar dari daun palma.” Lughaat ul Hadeeth Volume 1, ms 113,

Bumi dijadikan sebagai tempat ibadah untuk Rasulullah

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah:
Rasulullah bersabda, “Aku telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelum ku.

1. Allah telah memberikan ku kepada kejayaan dengan memberi rasa takut kepada musuh sejauh sebulan perjalanan.
2. Tanah ini telah diciptakan kepadaku dan pengikutku sebagai tempat bersolat dan untuk digunakan bertayyamun, kerana itu, pengikutku dapat bersolat dimana sahaja bila sudah tiba waktu.
3. Rampasan perang telah dijadikan Halal untukku sedang ia tidak halal kepada sesiapa sahaja sebelum ku.
4. Aku telah diberikan hak untuk memberi syafaat di Hari Pembalasan.
5. Setiap nabi diutuskan kepada kaumnya sahaja, tetapi aku diutus kepada seluruh umat manusia.

Hadis ini adalah sangat jelas dengan mengatakan tanah dan batu sebagai tempat sujud. Sejarah Islam dan Nabi Muhammad menunjukkan Masjid di Madinah hanya dihiasi dengan tanah walaupun terdapat berbagai jenis tikar dan hiasan wujud pada zaman itu.Oleh kerana itu, masjid ini tidak mempunyai karpet atau sebarang jenis pelapik di atas lantai, dan ketika hujan, lantai masjid akan berlumpur. Bagaimanapun Muslim tetap bersujud di atas lumpur itu dan tidak di hampar dengan sebarang karpet.

Saheeh al Bukhari Volume 1, Buku 11, Hadis 638:

Diriwayatkan dari Abu said Al Khudri:
Telah datang awan dan hujan sehingga atap menjadi bocor, dan di masa itu, atap masjid dibuat dari daun kurma. Iqamah dilaungkan dan aku melihat Rasulullah bersujud di atas air dan lumpur itu, sehingga jelas kelihatan lumpur di dahi baginda.

Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah ketika bersolat didalam bilik baginda, selalu bersujud di atas Khumra(sekeping tanah keras atau tikar)

Saheeh al Bukhari Volume 1, Buku 6, hadis 329:

Diriwayatkan Maimunah:
Semasa aku datang haid,aku tidak bersolat, tetapi aku selalu duduk di atas tikar di sebelah masjid Nabi. Baginda bersujud di atas helaian baginda, dan ketika bersujud, pakaian baginda sering mengenai aku”

Rasulullah menyuruh sahabat tidak bersujud di atas kain dan mengalihkan turban agar dahi mengenai tanah.

Sujud adalah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Sws atas keberkata yang Allah limpahkan pada kita, dan cara terbaik ialah diatas tanah. Inilah sebabnya Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk mengalihkan sebarang kain diantara dahi dan tanah agar segala espek sujud dapat dilengkapi. Terdapat banyak hadis dimana Nabi melarang bersujud di atas kain(atau turban) dan baginda sendiri tidak melakukan demikian.

“Apabila Nabi bersujud, baginda akan mengalihkan Amamah(turban) dari dahi ”
1. Al Tabaqat al Kubra dari Ibn Sa’ad Vol 1 ms.352
2. Kanz ul Ummal Vol.7, ms.49 (No.17896)

Di dalam baris yang sama ada menyebut rasulullah meminta seorang sahabat mengalihkan turban ketika bersujud.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ بِجَنْبِهِ ، وَقَدْ أَعْتَمَ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَبْهَتِهِ.

“Rasulullah melihat seorang bersujud di sebelah baginda dan dahi beliau dilitupi, baginda membuang pelitup itu”

1. Sunan al Kubrah dari Al Bayhaqi Volume 2 ms 151 (No. 2659)

2. Al Isabah dari Ibn Hajar al Asqallani Vol. 3,ms. 465 (No. 4138)

3. Usd ul Ghaaba dari Ibn al Atheer Volume 3 ms 9
Said Ibnu Musayyab mengatakan bersolat di atas kain adalah bidaah.

Imam Ahlul Sunnah terkemuka, Tabeen Said Ibnu Musayyab mempunyai pandangan berikut tentang bersujud di atas karpet atau kain, diriwayatkan dari Qatadah:

أخبرنا قتادة قال سألت سعيد بن المسيب عن الصلاة على الطنفسة فقال محدث

“Aku bertanya kepada Said Ibnu Al Musayyib tentang bersolat di atas karpet. Dia menjawab ia adalah sesuatu yang baru.” Online Tabaqat al Kubra by Ibn Sa`ad, Vol 5

“Diriwayatkan dari Qatadah, apabila Said ditanya mengenai bersolat di atas kain, beliau menjawab ia adalah bidaah.” Tabaqat Ibn Sa`ad, Vol 3 bahagian 5 ms 160

Sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud tidak pernah bersujud selain di atas tanah.

Para Nasibi yang jahil yang memanggil Shiah sebagai pembuat bidaah, sepatutnya membaca lebih tentang amalan Sahabat besar Abdullah Ibnu Masud, di rakamkan oleh Al Haythami di dalam Majma’ al Zawaid. Volume 2 ms 57:

“Abu Ubaidah meriwayatkan sahabat Ibnu Masud tidak pernah bersujud selain dari atas tanah.” Online Majma’ al-Zawa’id, Volume 2 Hadith 2272

Sahabat Jarir bin Abdullah bersujud di atas tanah walaupun terlampau panas

Suhu panas melampau tidak menghalang sahabat terkenal bersujud di atas tanah

“Jabir Ibn Abdullah meriwayatkan: kami bersolat bersama Rasulullah pada waktu Zuhur, aku mengengam tanah pada tanganku agar sejuk, kemudian bertukar tangan dan apabila aku bersujud aku akan meletakkannya di tempat sujudku”

1. Sunan al-Nisa’i, Volume 2 ms 204.

2. Sunan al-Bayhaqi Volume 1 ms 439

3. Musnad Ahmad ibn Hanbal, Volume 3 ms 327.

Fatwa Ibnu Taimiyah berkenaan solat di atas kain adalah bidaah.

Ibnu taimiyah mengeluarkan fatwa ini di dalam Majmo Al Fatawa bila ditanya samada karpet di dalam masjid adalah bidaah atau tidak:

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian Alam, bersolat di atas kain solat bukanlah Sunnah para golongan Salaf Muhajirin atau Ansar, juga bukan amalan para Tabiin. Malah mereka bersolat diatas tanah didalam masjid, tidak seorang pun dari mereka mengambil kain solat atau sejadah.

Apabila karpet diperkenalkan di Masjid Madinah, Imam Malik mengarahkan agar ia di rampas dan berkata kepada Abdul Rahman ibnu Mahdi:

Sesungguhnya dengarlah! Karpet/sejadah di dalam masjid adalah satu BIDAAH!

dan ini adalah hadis sahih dari Abu Said Al Khudri”
Mujmoo al Fatawa by Ibn Taymeeya Volume 22 ms163

Pendapat Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehalvi tentang bersujud di atas tanah di dalam buku anti Shiah

“..Jawapan kepada pertuduhan ini ialah sejak bilakah Ahlul Sunnah disuruh menjauhi amalan bersujud di atas tanah? Adalah diketahui dari hadis Sahih bahawa sebelum kesesatan, Syaitan tidak pernah meninggalkan satu tempat pun samada di langit atau bumi dimana ia tidak pernah bersujud, dan sejak dia enggan bersujud di hadapan Adam, yang dibuat dari tanah, semua sujud yang pernah dilakukan tidak lagi diterima. Jadi apabila seseorang tidak bersujud di atas tanah atau sesuatu yang dibuat dengannya, keadaanya adalah serupa seperti syaitan itu.

Tohfa Athna Ashriya ,ms 97-98.

Salam

Dalil Jama’ Shalat !!! Waktu shalat menurut al-Quran adalah tiga

 

 

saat saya tanya ke orang2 Syi’ah di milis FB, mereka bilang bahwa sholat mereka tetap 5x. Namun dilakukan di 3 waktu sebagaimana Muslim Sunni melakukannya saat shalat Jamak di perjalanan. Misalnya shalat Dzuhur waktunya digabung dgn shalat Ashar, Shalat Maghrib dgn  Isya.

 

Syiah dikenal menggabung dua shalatnya. Misalnya, ketika seorang Syiah telah melakukan shalat dhuhur, secara langsung setelahnya ia dapat melakukan shalat ashar. Begitu juga setelah shalat maghrib ia bisa langsung shalat isya’.Itu tidak diperbolehkan bagi Ahlu Sunah. 

 

Doktor Muhammad Tijani Samawi sebelum Syiah memiliki pengalaman menarik berkaitan dengan hal ini. Ia bercerita bahwa saat itu ia sedang shalat menjadi makmum Ayatullah Bagir Shadr, seorang marj’a besar Syiah di Iraq.

 

Saat itu mereka sedang shalat dhuhur berjama’ah. Seusai shalat dhuhur, setelah melakukan shalat-shalat sunah, imam langsung berdiri lagi untuk melakukan shalat ashar. Doktor Tijani pun bingung apakah dia harus ikut shalat ashar langsung setelah dhuhur atau tidak. Karena ia berada di tengah-tengah shaf jama’ah dan tidak memungkinkan baginya untuk keluar, akhirnya ia pun ikut shalat ashar berjama’ah. Namun sampai seusai shalat ia tetap bingung apakah shalat asharnya benar atau tidak karena dilakukan langsung seusai shalat dhuhur.

 

Ia pun menanyakan hal itu kepada Ayatullah Baqir Shadr, apakah perbuatan itu betul?

 

Shahid Shadr berkata: “Ya, betul. Kita diperbolehkan melakukan dua shalat wajib bersamaan (shalat dhuhur dan asar, shalat maghrib dan isya’). Yakni seusai shalat yang satu, dilanjutkan shalat yang kedua secara langsung; meskipun tidak ada udzur atau hal-hal yang menuntut kita untuk melakukannya bersamaan.”

 

Shalat

Setiap umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu dimana Suni memiliki lima waktu terpisah untuk melaksanakan ibadah tersebut sementara umat Islam Syiah memiliki pilihan untuk melakukannya tiga kali namun dengan men¬double dua sholat mereka pada waktu sholat pilihan mereka. Jadi misalnya Anda seorang Muslim Syiah dan hari ini Anda ingin Sholat tiga waktu saja serta Anda sudah memilih untuk sholat pada waktu ashar, maghrib, dan Isya maka Anda harus sholat dua kali pada dua waktu sholat dari tiga waktu sholat yang Anda akan lakukan.

Nabi (s) bersabda “Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sembahyang (Shahih Bukhari Klang Book Centre, hadis no. 1939)”. Shalat merupakan salah satu daripada Furu’ ud-Din (cabang agama) yang tanpanya maka tidak sempurnalah agama seseorang itu. Waktu-waktu Shalat dalam mazhab Syiah ialah:

1 – Waktu Shalat Subuh, dari terbit fajar hingga terbit matahari
2- Waktu Shalat Zuhur dan Asar, ketika matahari tegak di atas kepala hingga bergerak ke arah maghrib (barat)
3- Waktu Shalat Maghrib dan Isya’, selepas terbenam matahari hingga ke pertengahan malam.

Nabi (s) telah menghimpunkan shalat zuhur dalam waktu asar, asar dalam waktu zuhur (mengerjakan shalat zuhur 4 rakaat kemudian terus shalat asar 4 rakaat), maghrib dalam waktu isya’, dan Isya dalam waktu maghrib (mengerjakan shalat Maghrib 3 rakaat dan terus mengerjakan Isya’ 4 rakaat) bukan kerana ketakutan, bukan kerana peperangan atau bukan kerana perjalanan supaya tidak menyulitkan umatnya. Shalat seperti telah diamalkan oleh orang-orang Syiah sejak zaman Rasulullah (s). (Rujukan Sahih Muslim, cetakan Klang Book Centre, Hadis no 666 – 671.

                                                                                             
Hadis tentang Shalat itu ditemui juga dalam sahih Bukhari (Shahih Bukhari Klang Book Centre, hadis no. 307, 310).

Shalat Asar saat matahari belum tergelincir:

Shalat Asar sesudah Shalat Zuhur:

Ada buku tentang Shiah “Syiah Dalam Sunah”, terjemahan dari Iran –

Yang menarik di buku ini mengenai ketentuan shalat Shiah terkadang boleh 3x/hari.. Pada dasarnya, mereka mengakui bahwa sesuai Qur’an, shalat adalah 5x/hari, tapi dalam kondisi tertentu boleh di’jama’ menjadi 3x/hari (a.dhuhur-Ashar dijamak, b. Magrib-Isha dijamak, c. Subuh) sesuai dengan hadith sahih Bukhari/Muslim dan hadith lainnya

Malik, Book 9, Hadith 9.1.4 (Ucapan Malik bahwa 2I believe that was during rain” bukan termasuk hadits Nabi.. karna, antara Malik dgn Abdullah ibn Abbas terdapat 2 orang….
Yahya related to me from Malik from Abu’z Zubayr al-Makki from Said ibn Jubayr that Abdullah ibn Abbas said, “The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, prayed dhuhr and asr together and maghrib and isha together, and not out of fear nor because of travelling.” Malik said, “I believe that was during rain.”

Hadits dari Ibnu Abbas yang dimaksudkan dalam riwayat Muslim itu adalah:
Artinya: ”Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjama’ sholat Dhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya’ di Madinah, bukan karena dalam ketakutan atau hujan.” Lalu ditanyakan orang kepada Ibnu Abbas:”Kenapa Nabi shallallahu alaihi wasallam berbuat itu?” Ujarnya:”Maksudnya ialah agar beliau tidak menyukarkan ummatnya.”

ALQURAN 17:78 “”dirikanlah sholat dari matahari tergelincir (dzuhur dan ashar) sampai gelap malam (maghrib dan isya) dan subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para Malaikat

Berdasarkan AlQuran ; kaum Syiah terkadang melakukan shalat wajib 5X sehari dalam 3 waktu.

Jika kita membaca SHOHIH BUKHARI dan SHOHIH MUSLIM pada Kitab Sholat; maka kita akan dapat melihat bahwa Rasulullah sering menggabungkan sholat dzuhur dengan sholat ashar dan sholat maghrib dengan sholat isya; sehingga Rasulullah melakukan sholat wajib 5X sehari di dalam 3 waktu. Padahal Rasulullah tidak dalam perjalanan dan tidak dalam keadaan darurat.

Kaum Syiah terkadang melakukan sholat wajib 5X sehari di dalam 3 waktu; karena Kaum Syiah mentaati AlQuran dan mentaati Sunnah Rasulullah.

Kaum Syiah diwajibkan untuk membaca AlQuran dan diwajibkan untuk belajar Bahasa Arab supaya dapat mengerti AlQuran dengan baik dan benar. Kaum Syiah hanya disarankan membaca sejarah Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain supaya Kaum Syiah mengerti sejarah Islam.

Berhentilah menyebarkan kebohongan tentang kaum Syiah; supaya dosa dosa antum tidak bertambah banyak.

Menjamak Shalat Menurut Syiah Imamiah

Mereka percaya bahwa setiap kewajiban yang bersifat harian, memiliki waktu tertentu, dan waktu-waktu shalat harian adalah Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya. Yang paling penting adalah melakukan setiap shalat pada waktunya yang khusus. Hanya saja, mereka melakukan jamak antara dua shalat Zuhur dan Ashar dan antara Magrib dan Isya karena Rasulullah saw. melakukan jamak dua shalat tanpa uzur, tanpa sakit dan tanpa berpergian, sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Muslim dan kitab hadis lainnya, “Sebagai keringanan untuk umat serta untuk mempermudah bagi mereka”. Dan itu telah menjadi masalah biasa pada masa kita sekarang ini..Menjamak Shalat Dibolehkan Walaupun Tidak Sedang Dalam Perjalanan telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Shahih dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Berikut akan ditunjukkan hadis-hadis shahih dalam Musnad Ahmad yang penulis ambil dari Kitab Musnad Imam Ahmad Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Penerjemah : Amir Hamzah Fachrudin, Hanif Yahya dan Widya Wahyudi, Cetakan pertama Agustus 2007, Penerbit : Pustaka Azzam Jakarta.Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid menceritakan kepada kami dari Az Zubair yakni Ibnu Khirrit dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata “Ibnu Abbas menyampaikan ceramah kepada kami setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari dan terbitnya bintang-bintang, sehingga orang-orang pun mulai berseru, “Shalat, Shalat”. Maka Ibnu Abbas pun marah, Ia berkata “Apakah kalian ingin mengajariku Sunnah? Aku telah menyaksikan Rasulullah SAW menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ “. Abdullah mengatakan “Aku merasa ada ganjalan (keberatan) pada diriku karena hal itu, lalu aku menemui Abu Hurairah, kemudian menanyakan tentang itu, ternyata Ia pun menyepakatinya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2269, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa Menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ adalah Sunnah Rasulullah SAW , sebagaimana yang disaksikan oleh Ibnu Abbas RA. Dari hadis itu tersirat bahwa Ibnu Abbas RA akan menangguhkan melaksanakan Shalat Maghrib yaitu menjama’nya dengan shalat Isya’ dikarenakan beliau masih sibuk memberikan ceramah. Tindakan beliau ini adalah sejalan dengan Sunah Rasulullah SAW yang beliau saksikan sendiri bahwa Rasulullah SAW menjama’ Shalat Maghrib dengan Isya’ ketika tidak sedang dalam perjalanan.Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az Zubair dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata “Nabi SAW menjama’ Zhuhur dengan Ashar di Madinah ketika tidak sedang bepergian dan tidak pula dalam kondisi takut (khawatir)”. Ia(Sa’id) berkata “Wahai Abu Al Abbas mengapa Beliau melakukan itu?”. Ibnu Abbas menjawab “Beliau ingin agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2557, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir).Kata-kata yang jelas dalam hadis di atas sudah cukup sebagai hujjah bahwa Menjama’ shalat dibolehkan saat tidak sedang bepergian. Hal ini sekali lagi telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan tujuan agar tidak memberatkan Umatnya. Jadi mengapa harus memberatkan diri dengan prasangka-prasangka yang tidak karuan.

Yahya menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, ia berkata Shalih maula At Taumah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata “Rasulullah SAW pernah menjama’ antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan antara shalat Maghrib dengan shalat Isya’ tanpa disebabkan turunnya hujan atau musafir”. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas “Wahai Abu Abbas apa maksud Rasulullah SAW mengerjakan yang demikian”. Ibnu Abbas menjawab “Untuk memberikan kemudahan bagi umatnya SAW” (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3235, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir).

Lantas apa yang akan dikatakan oleh mereka yang seenaknya berkata bahwa hal ini adalah bid’ah dan seenaknya menuduh orang yang Menjama’ shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya’ sebagai Sesat. Begitulah akibatnya kalau membiarkan diri tenggelam dalam prasangka-prasangka. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az Zubair dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata ” Aku pernah shalat bersama Nabi SAW delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas “Mengapa Rasulullah SAW melakukannya?”. Beliau menjawab “Dia ingin tidak memberatkan umatnya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3265, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir).

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa kebolehan Menjama’ Shalat itu mencakup juga untuk shalat berjamaah. Hal ini seperti yang diungkapkan dengan jelas oleh Ibnu Abbas RA bahwa Beliau pernah melakukan shalat jama’ bersama Nabi SAW. Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Bakar berkata Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami bahwa Abu Asy Sya’tsa mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, Ia berkata “Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat secara jamak”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3467, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir).

Begitulah dengan jelas hadis-hadis shahih telah menetapkan bolehnya Menjamak Shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ ketika tidak dalam perjalanan atau dalam uzur apapun. Hal ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW sendiri dengan tujuan memberikan kemudahan pada umatnya. Bagi siapapun yang mau berpegang pada prasangka mereka atau pada doktrin Ulama mereka bahwa hal ini tidak dibenarkan maka kami katakan Rasulullah SAW lebih layak untuk dijadikan pegangan

.

Solat Jamak menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi

Sembahyang tetap 5 kali sehari semalam. Cuma waktunya sahaja yang ditakrifkan sebagai waktu bersama (jamak) – Subuh, Zohor bersama Asar, dan Maghrib bersama Isyak. Ini telah difirmankan dalam Al-Quran dan diterangkan dalam sunah Nabi. Dan, sememangnya yang lebih afdal adalah 5 kali dalam lima waktu.

Berikut adalah petikan ayat suci Al-Quran dan Hadis Nabi yang menerangkan lebih lanjut sekitar perkara ini:

1.    Surah al-Israk ayat 78:
“Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula) solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.

a.    Sesudah matahari tergelincir: Waktu bersama (jamak) Zuhur dan Asar.

b.    Gelap malam: Waktu bersama (jamak) Maghrib dan Isyak.

c.    Solat Subuh.

(Inilah konsep 3 waktu tapi 5 kali sehari semalam- namun afdalnya dipisahkan seperti yang dilaksanakan sekarang).

2.    Surah al-Israk ayat 79:

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”

Sebahagian malam hari: Sesudah waktu bersama (jamak) Maghrib dan Isyak habis (Sesudah lebih kurang 12.30  t/malam)- Inilah waktu solat tahajjud yang sebenarnya.

Ayat al-Quran berikut ini lebih mengkhususkan lagi:

3.    Surah Hud ayat 114:

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam”.

Kedua tepi siang (pagi dan petang): Mengisyaratkan waktu solat subuh (pagi) dan waktu solat Zuhur bersama Asar (petang).

Bahagian permulaan daripada malam: Mengisyaratkan waktu bersama antara Maghrib dan Isyak. Digunakan istilah bahagian permulaan daripada malam sebab bahagian akhir daripada malam adalah untuk solat tahajjud. (Lihat Surah al-Israk ayat 79).

Sehubungan itu, dikemukakan sebahagian kecil daripada hadis-hadis tentang solat jamak. Dalam kitab hadis Shahih Bukhari (diterjemah H. Zainuddin Hamidy – H.Fachruddin Hs, H. Hasharuddin Thaha – Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin M.A; cetakan 2003 oleh Darel Fajr Publishing House, No. 37, Geylang Street, Singapore):

Hadis no. 306 Berita dari Ibnu Abbas ra. mengatakan, bahawa Nabi saw salat di Madinah tujuh dan lapan rakaat. Yaitu salat zohor dan asar (dikerjakan berturut-turut pada waktu yang sama tujuh rakaat).

Hadis no 310 kata Abu Umammah ra. “Kami solat zohor bersama Umar bin Abdul Aziz, setelah itu kami pergi menemui Anas bin Malik dan kami dapati dia sedang salat asar. kataku kepadanya ‘Hai pakcik! salat apakah yang pakcik kerjakan ini?’ jawabnya, ‘Salat Asar! dan inilah (waktunya) salat asar Rasulullah saw, dimana kami pernah salat bersama-sama dengan beliau’.

……dan dalam kitab Sahih Muslim (diterjemah Ma’Mur Daud ditashih Syekh H. Abd. Syukur Rahimy; cetakan 2003 oleh Darel Fajr Publishing House, No. 37, Geylang Street, Singapore):

Hadis no. 666 Dari Ibnu’ Abbas r.a., katanya: “Rasulullah saw pernah (baca: telah) menjama’ salat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak tidak ketika takut dan tidak pula dalam perjalanan (baca: musafir)”.

Hadis no. 667. dari Ibnu Abbas ra. katanya: “Rasulullah saw pernah menjama’ salat suhur dan asar di Madinah tidak pada waktu takut (perang atau dalam keadaan bahaya) dan tidak pula dalam perjalanan. Kata Abu Zubair, dia menanyakan hal itu kepada Sa’id, “Kenapa Rasulullah saw sampai berbuat demikian?’ Jawab Sa’id, “Aku pun pernah bertanya seperti itu kepada Ibnu Abbas, maka jawab Ibnu Abbas: ‘Beliau ingin untuk tidak menyulitkan umatnya’

Hadis no. 670 dari Ibnu Abbas ra. katanya: ‘Ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau pernah menjamak solat zohor dengan asar, dan salat maghrib dengan Isya’, tidak pada saat perang dan tidak pula ketika hujan. Waki’ bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apa sebabnya Nabi saw berbuat demikian?’ Jawab Ibnu Abbas, “Supaya tidak menyulitkan umatnya”…. .

Hadis no. 671 dari Abdullah bin Syaqiq ra. katanya: ‘Pada satu hari sesudah asar, Ibnu Abbas memberikan pengajian dihadapan kami hingga terbenam matahari dan bintang-bintang sudah terbit. lalu jemaah berteriak, “salat! salat!” bahkan seorang laki-laki Bani Tamim langsung berdiri ke hadapan Ibnu Abbas, lalu ia berkata “salat! salat!” Kata Ibnu Abbas, “Apakah engkau hendak mengajariku tentang Sunnah Nabi, yang engkau belum tahu? Aku melihat Rasulullah saw menjama salat Zuhur dan Asar dan Maghrib dengan Isya'”. Kata Abdullah bin Syaqiq, ‘Aku ragu kebenaran ucapan Ibnu Abbas itu. Kerana itu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah membenarkan ucapan Ibnu Abbas itu”.

Berdasarkan hadis-hadis ini dapat disimpulkan bahawa di kalangan para sahabat sendiri telah berlaku perselisihan pendapat sama ada boleh atau tidak menjamakkan solat tanpa musafir. Lihat misalnya Abu Umammah (bertanya kepada Anas bin Malik) dan Abdullah bin Syaqiq (merujuk kepada Abu Hurairah) bagi memastikan kebenarannya. Jika para sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmunya masih berselisih pendapat maka tidak hairanlah jikalau kita masih meneruskan tradisi saling berselisih pendapat seperti pada zaman para sahabat. Bukankah sahabat itu seperti bintang-bintang?

Yang pastinya hadis-hadis tentang solat jamak ini bukan sahaja terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim namun terdapat juga dalam kitab-kitab hadis yang lain.

Hukum Shalat Jamak Ketika Tidak Sedang Dalam Perjalanan

Hal yang sangat dikenal di kalangan umat islam adalah diperbolehkannya Menjamak Shalat Ketika Sedang Dalam Perjalanan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Islam yang tidak tahu kalau sebenarnya Menjamak Shalat Dibolehkan Walaupun Tidak Sedang Dalam Perjalanan. Tidak jarang diantara mereka yang tidak tahu itu, pikirannya dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang merendahkan ketika melihat orang lain Menjamak Shalat padahal tidak ada Uzur apapun. Beberapa dari mereka berkata “Jangan berbuat Bid’ah” atau “Ah itu mah kerjaan orang Syiah”. Coba lihat dialog ini

Si A :Ntar bareng kesana ya

Si B :Ok, tapi kita shalat dulu

Si A :hmm lagi nanggung, ntar aja deh aku jama’ dengan Ashar

Si B :( terpana)…. emang boleh seenaknya dijamak gitu, bukannya Jama’ itu boleh kalau dalam perjalanan.

Si A :he he he boleh, boleh.

Si B : kamu Syiah ya

Si A : bukan kok

Si B : ya udah terserah kamulah, yang penting saya shalat dulu

Saya cuma bisa tersenyum sinis mendengarkan mereka yang dipermainkan oleh Wahamnya ini. Pikiran mereka ini dipengaruhi oleh Syiahpobhia yang keterlaluan sehingga berpikir setiap amalan yang dilakukan oleh Syiah adalah sesat. Saya katakan Tidak ada urusan mau bagaimana Syiah mengamalkan Ritualnya. Sekarang yang sedang dibicarakan adalah Shalat Jama’ yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. ;)

.

.

Menjamak Shalat Dibolehkan Walaupun Tidak Sedang Dalam Perjalanan telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Shahih dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Berikut akan ditunjukkan hadis-hadis shahih dalam Musnad Ahmad yang penulis ambil dari Kitab Musnad Imam Ahmad Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Penerjemah : Amir Hamzah Fachrudin, Hanif Yahya dan Widya Wahyudi, Cetakan pertama Agustus 2007, Penerbit : Pustaka Azzam Jakarta.

Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid menceritakan kepada kami dari Az Zubair yakni Ibnu Khirrit dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata “Ibnu Abbas menyampaikan ceramah kepada kami setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari dan terbitnya bintang-bintang, sehingga orang-orang pun mulai berseru, “Shalat, Shalat”. Maka Ibnu Abbas pun marah, Ia berkata “Apakah kalian mengajariku Sunnah? Aku telah menyaksikan Rasulullah SAW menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ “. Abdullah mengatakan “Aku merasa ada ganjalan pada diriku karena hal itu, lalu aku menemui Abu Hurairah, kemudian menanyakan tentang itu, ternyata Ia pun menyepakatinya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2269, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa Menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ adalah Sunnah Rasulullah SAW , sebagaimana yang disaksikan oleh Ibnu Abbas RA. Dari hadis itu tersirat bahwa Ibnu Abbas RA akan menangguhkan melaksanakan Shalat Maghrib yaitu menjama’nya dengan shalat Isya’ dikarenakan beliau masih sibuk memberikan ceramah. Tindakan beliau ini adalah sejalan dengan Sunah Rasulullah SAW yang beliau saksikan sendiri bahwa Rasulullah SAW menjama’ Shalat Maghrib dengan Isya’ ketika tidak sedang dalam perjalanan.

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az Zubair dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata “Nabi SAW menjama’ Zhuhur dengan Ashar di Madinah ketika tidak sedang bepergian dan tidak pula dalam kondisi takut(khawatir)”. Ia(Sa’id) berkata “Wahai Abu Al Abbas mengapa Beliau melakukan itu?”. Ibnu Abbas menjawab “Beliau ingin agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2557, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

Kata-kata yang jelas dalam hadis di atas sudah cukup sebagai hujjah bahwa Menjama’ shalat dibolehkan saat tidak sedang bepergian. Hal ini sekali lagi telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan tujuan agar tidak memberatkan Umatnya. Jadi mengapa harus memberatkan diri dengan prasangka-prasangka yang tidak karuan :mrgreen:

Yahya menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, ia berkata Shalih maula At Taumah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata “Rasulullah SAW pernah menjama’ antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan antara shalat Maghrib dengan shalat Isya’ tanpa disebabkan turunnya hujan atau musafir”. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas “Wahai Abu Abbas apa maksud Rasulullah SAW mengerjakan yang demikian”. Ibnu Abbas menjawab “Untuk memberikan kemudahan bagi umatnya SAW” (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3235, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

Lantas apa yang akan dikatakan oleh mereka yang seenaknya berkata bahwa hal ini adalah bid’ah atau dengan pengaruh Syiahpobhia seenaknya menuduh orang yang Menjama’ shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya’ sebagai Syiah. Begitulah akibatnya kalau membiarkan diri tenggelam dalam prasangka-prasangka. :P

Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az Zubair dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata “ Aku pernah shalat bersama Nabi SAW delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas “Mengapa Rasulullah SAW melakukannya?”.Beliau menjawab “Dia ingin tidak memberatkan umatnya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3265, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa kebolehan Menjama’ Shalat itu mencakup juga untuk shalat berjamaah. Hal ini seperti yang diungkapkan dengan jelas oleh Ibnu Abbas RA bahwa Beliau pernah melakukan shalat jama’ bersama Nabi SAW.

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Bakar berkata Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami bahwa Abu Asy Sya’tsa mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, Ia berkata “Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat secara jamak”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3467, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

Begitulah dengan jelas hadis-hadis shahih telah menetapkan bolehnya Menjamak Shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’ ketika tidak sedang dalam perjalanan atau dalam uzur apapun. Hal ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW sendiri dengan tujuan memberikan kemudahan pada umatnya.

Bagi siapapun yang mau berpegang pada prasangka mereka atau pada doktrin Ulama mereka bahwa hal ini tidak dibenarkan maka kami katakan Rasulullah SAW lebih layak untuk dijadikan pegangan:) Wassalam

Catatan: Tulisan ini saya buat dalam kondisi sakit-sakitan, gak nyangka ternyata saya masih bisa-bisanya buat tulisan. Tolong doakan agar saya cepat sembuh ya, hmmm eh salah ding doakan agar badan saya enakan aja deh :mrgreen:

283791_460681150621691_171225324_n

shalat-penyembah-batu

Syiah menjadikan tanah sebagai tempat meletakkan dahi ketika sujud. Dalam bahasa Arab kata kerja ‘Sajada’ di tambah mim dalam perkataan ‘Masjid’ adalah ‘isim makan’ (kata nama tempat) yang membawa maksud tempat sujud. Nabi (s) menjadikan bumi sebagai tempat sujud, dalam Sunan Tirmidzi cetakan Victory Agencie Kuala Lumpur 1993, jil 1 menyatakan nabi (s) ketika sujud, baginda meletakkan hidung dan wajah baginda di bumi:
Nabi juga memerintahkan supaya sujud di atas Turab (tanah):

Ada buku tentang Shiah “Syiah Dalam Sunah”, terjemahan dari Iran –Yang menarik di buku ini mengenai ketentuan shalat Shiah terkadang boleh 3x/hari.. Pada dasarnya, mereka mengakui bahwa sesuai Qur’an, shalat adalah 5x/hari, tapi dalam kondisi tertentu boleh di’jama’ menjadi 3x/hari (a.dhuhur-Ashar dijamak, b. Magrib-Isha dijamak, c. Subuh) sesuai dengan hadith sahih Bukhari/Muslim dan hadith lainnyaMalik, Book 9, Hadith 9.1.4 (Ucapan Malik bahwa 2I believe that was during rain” bukan termasuk hadits Nabi.. karna, antara Malik dgn Abdullah ibn Abbas terdapat 2 orang….
Yahya related to me from Malik from Abu’z Zubayr al-Makki from Said ibn Jubayr that Abdullah ibn Abbas said, “The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, prayed dhuhr and asr together and maghrib and isha together, and not out of fear nor because of travelling.” Malik said, “I believe that was during rain.”

.

Hadits dari Ibnu Abbas yang dimaksudkan dalam riwayat Muslim itu adalah:
Artinya: ”Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjama’ sholat Dhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya’ di Madinah, bukan karena dalam ketakutan atau hujan.” Lalu ditanyakan orang kepada Ibnu Abbas:”Kenapa Nabi shallallahu alaihi wasallam berbuat itu?” Ujarnya:”Maksudnya ialah agar beliau tidak menyukarkan ummatnya.”ALQURAN 17:78 “”dirikanlah sholat dari matahari tergelincir (dzuhur dan ashar) sampai gelap malam (maghrib dan isya) dan subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para Malaikat

.

Berdasarkan AlQuran ; kaum Syiah terkadang melakukan shalat wajib 5X sehari dalam 3 waktu.Jika kita membaca SHOHIH BUKHARI dan SHOHIH MUSLIM pada Kitab Sholat; maka kita akan dapat melihat bahwa Rasulullah sering menggabungkan sholat dzuhur dengan sholat ashar dan sholat maghrib dengan sholat isya; sehingga Rasulullah melakukan sholat wajib 5X sehari di dalam 3 waktu

.

Padahal Rasulullah tidak dalam perjalanan dan tidak dalam keadaan darurat.Kaum Syiah terkadang melakukan sholat wajib 5X sehari di dalam 3 waktu; karena Kaum Syiah mentaati AlQuran dan mentaati Sunnah Rasulullah.Kaum Syiah diwajibkan untuk membaca AlQuran dan diwajibkan untuk belajar Bahasa Arab supaya dapat mengerti AlQuran dengan baik dan benar. Kaum Syiah hanya disarankan membaca sejarah Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain supaya Kaum Syiah mengerti sejarah Islam.Berhentilah menyebarkan kebohongan tentang kaum Syiah; supaya dosa dosa antum tidak bertambah banyak.

Orang yang tidak sengaja sehingga telat bangun sehingga telat shalat subuh :

Hal ini ada keringanan dalam Syari’at sebagaimana dalam hadits berikut ini :

Dari Anas bin Malik Rodhiyalloohu ‘Anh. Bahwa Rosululloh Shollalloohu ‘Alayhi wa Sallam bersabda, “Barang siapa yang ketiduran (sampai tidak menunaikan sholat) atau lupa melaksanakannya, maka ia hendaklah menunaikannya pada saat ia menyadarinya.” (HR Muttafaqun ‘alayh).

Waktu solat mengikut al-Quran

Allah (swt) berfirman dalam kitabNya yang suci:

“Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).” 
Qur’an 17:78

Waktu solat menurut al-Quran adalah tiga, bukan lima.

 1. Gelincir Matahari
 2. Waktu Gelap Malam
 3. Waktu Subuh.

Imam Fakhruddin Razi, pengulas al-Quran terkenal Sunni, menulis berkenaan ayat yang dipetik (Surah 17, Ayat 78):

“Jika kita menafsirkan waktu gelap malam (ghasaq) sebagai masa apabila kegelapan mula muncul maka terma ghasaq merujuk kepada bermulanya Maghrib. Berdasarkan hal ini, tiga waktu disebut dalam ayat: ‘waktu tergelincir matahari, waktu bermulanya Maghrib dan waktu Fajar’. Ini menyatakan bahawa waktu tergelincir matahari adalah waktu untuk Zuhur dan Asar, waktu ini dikongsi oleh dua solat ini. Waktu bermulanya Maghrib adalah adalah waktu untuk Maghrib dan Isyak maka waktu ini juga dikongsi oleh dua solat ini. Hal ini memerlukan kebolehan untuk menjamak antara Zuhur dan Asar serta antara Magnrib dan Isyak pada setiap masa. Akan tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahawa manjamak ketika di rumah tanpa sebarang alasan adalah tidak dibenarkan. Hal ini menjurus kepada pandangan bahawa menjamak adalah dibolehkan apabila sedang bemusafir atau apabila hujan dll.”

Tafseer Kabeer, m.s 107

Sementara kami akan InsyaAllah menyangkal komentar Razi berkenaan menjamak tanpa sebab adalah tidak dibenarkan, apa yang kita dapat dari sini adalah masa untuk solat fardhu hanyalah tiga:
1). Masa untuk dua solat fardhu, Zuhur (tengah hari) dan Asar (petang), yang dikongsi oleh keduanya.
2). Masa untuk dua solat fardhu, Maghrib (senja) dan Isyak (malam) yang juga dikongsi oleh keduanya.
3). Masa untuk solat Subuh (pagi) yang hanya spesifik untuknya sahaja.

Kami melaksanakan solat Zuhur dan Asar dan kemudian solat Maghrib dan Isyak dalam satu satu masa. Kami tidak melakukannya hanya berdasarkan penghakiman kami, malah hal ini dilakukan kerana ianya adalah Sunnah Nabi Muhammad (s). Adalah dilaporkan dalam Sahih Bukhari bahawa Ibn Annas [r] berkata:

“Aku mengerjakan lapan rakaat (Zuhur dan Asar) dan tujuh rakaat (Maghrib dan Isyak) pada satu satu masa bersama Nabi Muhammad (s) (dengan tiada solat sunat diantaranya.)” Umru berkata bahawa dia berkata kepada Abul Shaqa: “Aku fikir Nabi (s) mengerjakan Zuhur sedikit lewat dan Asar sedikit awal, dan Isyak sedikit awal, Maghrib sedikit lewat, Abul Shaqa menjawab bahawa dia juga merasakan yang sama.”

Kita baca dalam Sahih Bukhari Jilid 1, Buku 10, Nombor 537, Bab Waktu Solat:

Diriwayatkan Ibn ‘Abbas:
Rasul Allah (salam dan salawat ke atasnya) melakukan di Madinah tujuh (rakaat) dan lapan (rakaat), i.e. (menjamak) solat tengah hari (Zuhur) dan petang (Asar) (lapan rakaat) dan solat senja (Maghrib) dan malam (Isyak) (tujuh rakaat).

Dalam mengulas mengenai hadis ini, pada muka surat yang sama dalam Tayseer al-Bari, Allamah Waheed uz Zaman berkata:

“Hadis ini agak jelas di mana dua solat boleh dilakukan pada satu masa. Hadis yang kedua memberitahu kita mengenai insiden di Madinah sewaktu tiada rasa takut mahupun sebarang paksaan. Telah pun disebut di atas bahawa Ahli Hadis menganggapnya dibolehkan, dan dalam kitab-kitab Imamiah terdapat banyak hadis-hadis dari Imam Hadis dalam bab menjamak (solat) dan tiada alasan untuk hadis-hadis ini dikategorikan sebagai palsu”

 Tayseer al Bari Sharh Sahih Bukhari, Jilid 2, Kitab Tahajjud, m.s 187, diterbitkan oleh Taj Company Limited, Karachi

Kita juga baca dalam Sahih Bukhari Jilid 1, Buku 10, Nombor 518:

Diriwayatkan Ibn ‘Abbas:
“Nabi (s) melakukan solat lapan rakaat untuk Zuhur dan Asar, dan tujuh untuk solat Maghrib dan Isyak di Madinah.” Aiyub berkata, “Berkemungkinan ianya pada malam yang hujan.” Anas berkata, “Mungkin.”

Dalam ulasan berbahasa Urdu Tayseer al-Bari Sharh Sahih Bukhari, dalam mengulas ungkapan terakhir Jabir di mana dia menduga bahawa berkemungkinan ianya malam yang hujan, Allamah Waheed uz-Zaman menulis:

“Kata-kata Jabir adalah berdasarkan kemungkinan, kesalahannya telah dibuktikan oleh riwayat Sahih Muslim yang menyatakan bahawa tiada hujan mahupun sebarang perasaan takut yang wujud.”

Maulana Waheed uz-Zaman menulis lagi:

“Ibn Abbas dalam riwayat yang lain berkata bahawa Nabi Muhammad (s) melakukannya untuk menyelamatkan umatnya dari sebarang kesukaran.”

 Tayseer al-Bari Sharh Sahih Bukhari, Jilid 1, m.s 370, Kitab Waktu Solat, diterbitkan oleh Taj Company Limited.

Dalam perkaitan ini riwayat Sunni juga menyingkirkan sebarang tanggapan bahawa jamak tersebut mungkin dilakukan kerana keadaan cuaca yang buruk:

Nabi Muhammad (s) bersolat di Madinah, ketika bermastautin di sana, tidak bermusafir, tujuh dan lapan (ini merujuk kepada tujuh rakaat Maghrib dan Isyak dijamakkan, dan lapan rakaat Zuhur dan Asar dijamakkan).
Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, Jilid 1, m.s 221

“Nabi Muhammad (s) melakukan solat Zuhur dan Asar secara jamak serta Maghrib dan Isyak secara jamak tanpa perasaan takut mahupun dalam bermusafir.”
Malik ibn Anas, al-Muwatta’, Jilid 1, m.s 161

Sekarang mari kita lihat kepada hadis dari Sahih Muslim:

Ibn ‘Abbas melaporkan bahawa Rasul Allah (s) menjamak solat Zuhur dan Asar serta solat Maghrib dan Isyak di Madinah tanpa berada dalam keadaan merbahaya mahupun hujan. Dan di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Waki’ (kata-katanya ialah): “Aku berkata kepada Ibn ‘Abbas: Apa yang membuatkan baginda melakukan hal tersebut? Dia berkata: Supaya umatnya (Rasulullah) tidak diletakkan dalam keadaan sukar (yang tidak diperlukan).”

Kami telah mengambil hadis ini dari sumber Sunni berikut:

 1. Sahih Muslim (terjemahan Inggeris), Kitab al-Salat, Buku 4, Bab 100 Menjamak solat apabila seseorang dalam bermastautin, hadis no. 1520;
 2. Jami al-Tirmidhi, Jilid 1, m.s 109, diterjemah oleh Badee’ uz-Zaman, diterbitkan oleh kedai buku No’mani, bazaar Urdu Lahore.
 3. Sunan Abi Daud, jilid 1, m.s 490, Bab: ‘Menjamak Solat’, diterjemah oleh Maulana Waheed uz-Zaman

Dalam ulasannya mengenai hadis ini, Zaman menyatakan:

Terdapat dua jenis jamak solat, Jamak Taqdeem dan Jamak Takheer, yang awal bermaksud melaksanakan solat Asar pada waktu Zuhur dan Isyak pada waktu Maghrib, dan yang terkemudian adalah melakukan solat Zuhur pada waktu Asar dan Maghrib pada waktu Isyak, kedua-dua jenis adalah terbukti sah dari Sunnah Rasulullah.
Sunan Abu Daud, jilid 1, m.s 490, diterjemah oleh Maulana Waheed uz-Zaman, diterbitkan di Lahore

Maulana Waheed uz-Zaman membuat rumusan pada muka surat yang sama dengan menyatakan:

“Hujah-hujah yang menentang jamak solat adalah lemah, sementara yang membenarkannya adalah kuat.”
Sunan Abu Daud, volume 1, page 490, translated by Maulana Waheed uz-Zaman, published in Lahore

Shah Waliullah Dehalwi menyatakan dalam Hujutallah Balagha, m.s 193:

Masa untuk solat sebenarnya adalah tiga, iaitu pagi, Zuhur dan pada waktu gelap malam dan ini adalah maksud kepada firman Allah ‘Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari’. Dan Dia berfirman hingga waktu gelap malam’ kerana masa untuk menunaikan solat Zuhur adalah sehingga matahari terbenam oleh kerana tiada kerenggangan antara duanya, maka, dalam keperluan, adalah dibolehkan untuk menjamak Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isyak

Sekarang kami sediakan testimoni Sahabat yang disayangi Ahli Sunnah bernama Abu Hurairah mengenai dibolehkan untuk menjamak solat. Kita baca dalam Musnad Ahmad:

Abdullah bin Shaqiq meriwayatkan bahawa pernah sekali selepas Asar, Ibn Abbas tinggal sehingga matahari terbenam dan bintang muncul, lalu orang berkata: ‘Solat’ dan di antara yang berkata adalah seorang lelaki dari Bani Tamim yang berkata: ‘Solat, solat’. Lalu dia (Ibn Abbas) manjadi marah dan berkata: ‘Bolehkah kamu mengajarku Sunnah!! Aku melihat Rasul Allah (sawa) menjamak solat Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isyak’. Abdullah (bin Shaqiq) berkata: ‘Aku mempunyai keraguan mengenai perkara ini maka aku berjumpa Abu Hurairah dan bertanya kepadanya dan dia bersetuju dengan beliau (Ibn Abbas)’.

 Musnad Ahmad, Jilid 1 m.s 251 Hadis 2269

Shaykh Shu’aib al-Arnaout berkata:

‘Rataiannya adalah Sahih mengikut standard Muslim’.

Kami juga akan menyebut amalan Sahabat terkenal Anas bin Malik dan testimoninya mengenai mengerjakan solat Asar pada waktu Zuhur. Kita bca dalam Sahih Bukhari Jilid 1, Buku 10, Nombor 524:

Diriwayatkan Abu Bakr bin Uthman bin Sahl bin Hunaif:

bahawa dia mendengar Abu Umama berkata: Kami melakukan solat Zuhur bersama ‘Umar bin Abdul Aziz dan kemudian pergi kepada Anas bin Malik dan menjumpainya melakukan Solat Asar. Aku bertanya kepadanya, “Wahai pakcik! Solat apa yang kamu lakukan?” Dia berkata ‘Solat Asar dan ini adalah (waktu) solat Rasul Allah yang mana kami pernah bersolat bersama baginda.”

Riwayat ini memperkukuhkan tafsiran ayat 17:78 oleh Fakhruddin al-Razi yang mana menurutnya masa untuk melakukan Zuhur dan Asar adalah sama.

Melakukan dua solat dengan satu Azan

Apabila sudah terbukti bahawa jamak solat bukanlah satu pembaharuan, malah adalah Sunnah Nabi Muhammad (s) untuk menyelamatkan umatnya dari kesukaran, kita dibenarkan untuk menggunakan kemudahan ini. Mereka perlu tahu bahawa oleh kerana Sunnah Nabi membenarkan para jemaah untuk berkumpul di dalam masjid untuk solat Zohor dan Asar, kemudian panggilan kedua untuk solat Asar dan Isyak dilaungkan didalam masjid tanpa pembesar suara dan kemudian solat ditunaikan. Cara yang sama juga turut dipetik oleh ulama Sunni.

Allamah Abdul Rehman al-Jazeeri menulis:

“Cara yang betul untuk menghimpun orang untuk bersolat adalah dengan melaungkan azan Maghrib dengan suara kuat yang biasa, kemudian selepas azan, masa diperlukan untuk melakukan solat tiga rakaat perlu ditangguhkan. Kemudian solat Maghrib perlu dilaksanakan dan kemudian adalah elok untuk melaungkan azan Isyak di dalam masjid, azan sepatutnya tidak dilaungkan dari menara supaya ianya tidak akan memberi tanggapan bahawa masa tersebut adalah masa kebiasaan untuk solat Isyak, oleh sebab itulah azan tersebut perlu dilaungkan dengan suara perlahan dan kemudian solat Isyak boleh dilaksanakan.” 
Al-Fiqa al-Al Madahib al-Arba’a, jilid 1 m.s 781, diterjemah oleh Manzoor Ahmed Abbas, diterbitkan oleh Akademi Ulama, Charity department Punjab

Jelas dari sini, berdasarkan dalil-dalil yang sahih,menjamakkan solat walaupun bukan dalam keadaan yang memerlukan adalah mubah dan sah. Ini bertepatan dengan cara yang diikuti oleh pengikut Mazhab Ahlulbait(as).

Keutamaan Sholat di Awal Waktu; Pandangan Al-Quran, Hadits dan Sirah Imam-imam Maksum dan Ulama

Pendahuluan

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar islam Muhammad saww dan kepada keluarganya yang suci dan jauhkanlah rahmatmu ya Allah atas orang-orang yang memusuhi mereka.

Sholat adalah salah satu dari rukun-rukun islam yang sangat ditekankan kepada seluruh ummat islam untuk menjalankannya bahkan anjuran dari nabi besar Muhammad saw untuk tidak meninggalkannya, karena seluruh perbuatan baik dan buruk  tergantung pada yang satu ini. Jika sholat kita baik maka seluruh perbuatan kita juga akan baik, karena sholat yang kita lakukan setiap hari sebanyak lima waktu itu subuh, dzuhur, asar, magrib dan isya akan mencegah kita dari perbuatan jelek, namun sebaliknya jika kita mendirikan sholat dan masih juga melakukan hal yang tidak terpuji maka kita harus kembali pada diri kita masing-masing dan mengkoreksi kembali apakah sholat yang kita dirikan itu benar-benar sudah memenuhi syarat atau ketika kita mendirikannya, benak dan pikiran kita masih dikuasai atau diganggu oleh pikiran-pikiran selain Allah. Itu semua perlu juga kita perhatikan.

Sholat di awal waktu dalam pandangan Al-Quran

Allah swt berfirman: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[*]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”  [1]

Imam Shadiq as bersabda:

 امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها

Ujilah syiah kami pada waktu-waktu sholat, bagaimana mereka menjaganya. [2]

Allah swt juga berfirman: “Celaka bagi orang-orang yang mendirikan sholat, yang mana mereka mendirikannya secara lalai.” [3] Berkenaan dengan ayat ini, Imam Shadiq as ditanya, beliau menjawab: “Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang melalaikan sholatnya, dan ia tidak mendirikannya di awal waktu tanpa ada halangan (uzur).[4]

Keutamaan sholat di awal waktu dalam pandangan riwayat

Imam Bagir as bersabda:

اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فتعجل الخيرابدا ما استطعت

 “Ketahuilah bahwa sesungguhnya awal waktu itu adalah sebuah keutamaan, oleh karena itu laksanakanlah secepatnya pekerjaan baikmu selagi kamu mampu,.”[5]

Imam Shodiq as bersabda:

لفضل الوقت الاول على الاخير خير من ولده وماله

“Sesungguhnya keutamaan yang ada di awal waktu dibandingkan akhirnya lebih baik bagi seorang mukmin dari anak-anaknya dan hartanya.”[6]

Beliau juga dalam haditsnya yang lain bersabda:

فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على النيا

“Keutamaan awal waktu atas akhirnya sebagaimana keutamaan akherat terhadap dunia.”[7]

Imam Musa bin Jakfar as bersabda: “Sholat-sholat wajib yang dilaksanakan pada awal waktu, dan syarat-syaratnya dijaga, hal ini lebih wangi dari bunga melati yang baru dipetik dari tangkainya, dari sisi kesucian, keharuman dan kesegaran. Dengan demikian maka berbahagialah bagi kalian yang melaksanakan perintah shalat di awal waktu.”[8]

Imam Shadiq as bersabda: “Seorang yang mengaku dirinya haq (Syiah) dapat diketahui dengan tiga perkara, tiga perkara itu adalah: 1. Dengan penolongnya, siapakah mereka. 2. Dengan sholatnya, bagaimana dan kapan ia melaksanakannya. 3. Jika ia memiliki kekayaan, ia akan teliti dimana dan kapan akan ia keluarkan.[9]

Sholat di awal waktu cermin kesuksesan ruhani

Diantara salah satu rahasia penting sholat di awal waktu adalah keteraturan hidup dengan tolak ukur agama dan tidak lalai kepada tuhan. Adapun orang yang mendirikan sholat, namun tidak terikat dengan awal waktu, dasar tolak ukur hidup mereka adalah ditentukan oleh permasalahan selain tuhan, dan ketika masuk waktu sholat, mereka mendirikannya, namun terkadang di awal waktu, pertengahan dan atau diakhirnya, permasalahan ini sudah sangat merendahkan dan meremehkan sholat itu sendiri sebagai tiang dan pondasi agama bahkan merupakan rukun islam bagi setiap muslim, dan dengan demikian seseorang akan merasa bahwa setiap permasalahan duniawi yang datang, akan lebih ia dahulukan ketimbang mengerjakan sholat, seperti contoh: Di tengah pekerjaan, makanan sudah dihidangkan, dikarenakan teman atau tamu yang bertandang kerumah dan lain sebagainya dari permasalahan dunia yang menyebabkan kita lalai dan tidak mengerjakannya di awal waktu. Hal semacam ini adalah sebuah kejangkaan dan tidak komitmen terhadap urusan agama.

Adapun orang yang terikat -dengan urusan agama- mereka mendirikan sholat di awal waktu. Tolak ukur kehidupan mereka, mereka susun sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan oleh Ilahi. Dalam artian bahwa setiap pekerjaan telah disusun sedemikian rupa sehingga ketika datang waktu sholat, mereka tidak disibukkan dengan pekerjaan yang lain selain ibadah sholat. Dan perhatikanlah jika menjanjikan sasuatu jangan mendekati waktu sholat, dan jika hendak menyantap makan siang atau malam, hendaknya tidak pada waktu sholat, dan jika hendak mengundang tamu atau berpergian untuk tamasya, hendaknya disusun sesuai dengan waktu sholat. Dengan demikian ia telah menunjukkan bahwa untuknya agama dan sholat adalah segala-galanya. Permasalahan inilah yang memiliki pengaruh yang sangat dalam untuk membentuk jiwa seorang insan menuju kesempurnaan.

Sholat di awal waktu adalah rumus untuk dapat menguasai jiwa, hawa nafsu dan pikiran serta menentang keinginan syahwat, karena dengan cara mengatur waktu dan janji yang kuat, seorang manusia seiring dengan berjalannya waktu dapat menemukan dan berhadapan dengan berbagai ragam hawa nafsu. Ketika keragaman seperti makan, istirahat, rekreasi dan pekerjaan menghadang, yang mana seseorang berkeinginan untuk melakukannya, namun dikarenakan waktu sholat telah tiba, hal itu dikesampingkan demi beribadah kepada Tuhannya (sholat), hal yang demikianlah yang disebut dengan tegarnya jiwa dan kuatnya iman.

Seorang yang ingin mendirikan sholatnya di awal waktu, tentu telah mengatur jadwal kehidupannya, misalnya: untuk dapat sukses melaksanakan sholat subuh di awal waktu, dia akan tidur lebih awal dan meninggalkan sebagian menu(kegiatan) yang menyebabkan ia begadang malam, karena hal itu bertentangan dengan keterjagaan di awal waktu. Di lain hal kita mengetahui bahwa bangun diwaktu(azan) subuh itu memiliki banyak barakah  dari sisi kejiwaan dan bahkan dari sisi materi.

Nah yang terpenting sekarang adalah kita harus mementingkan peranan sholat dalam diri kita, dan mulailah sejak saat ini mengambilnya sebagai rancangan yang mau tidak mau harus kita mulai dan kita kerjakan walaupun terkadang sering kali dalam memulainya kita ketinggalan untuk mengerjakan sholat itu di awal waktu, namun secepatnya kita mendirikannya. Bukan sebaliknya kemudian kita menaruhnya di akhir waktu, sehingga dengan cara ini, secara perlahan hal tersebut akan menjadi adat bagi kita untuk menjalankannya secara mudah dan tidak merasa beban. Dan ketika itulah sholat seseorang akan berbentur dengan keharuman dan kesucain yang luar biasa.

Dan Jika Tidak Sampai Laknatlah Aku

Almarhum Alamah Thabatabai dan Ayatullah Bahjat menukil dari almarhum Qadhi ra, ketika itu beliau berkata: “Kalau saja seorang yang mendirikan sholat wajibnya pada awal waktu dan ia tidak sampai pada jenjang yang tinggi (dari sisi keruhaniannya), maka laknatlah aku!.” (dalam naskah lain beliau berkata: “…maka ludahilah wajahku!”).

Awal waktu adalah rahasia yang sangat agung, karena firman allah swt yang berbunyi  “ حافظوا على الصلوات Peliharalah segala sholatmu…”, adalah salah satu poros dan sebagai pusat, dan selain itu juga terdapat firman Allah yang lain yang berbunyi “ واقيموا الصلاة Dan dirikanlah sholat…”, seorang insan yang mementingkan dan mengikat dirinya untuk mendirikan sholat di awal waktu, pada dasarnya itu adalah baik, dan memiliki pengaruh yang sangat besar dan positif untuk dirinya, walau tanpa dihadiri dengan sepenuh hati.[10]

Dari mana engkau dapatkan kedudukan ini

Mullah Mahdi Naroki yang sangat melatih dirinya dengan sifat-sifat baik seperti wara, kesucian, kesehatan, ketakwaan dan lain-lainnya, sehingga dengan itu semua beliau berhasil dapat melihat dengan mata akherat, berkata: “Pada hari raya, saya pergi berziarah ke tempat pemakaman, dan saya berdiri ke sebuah makam dan kepadanya saya katakan: “Adakah hadiah yang dapat engaku berikan padaku di hari raya ini?”.

Malam harinya ketika saya beranjak tidur, dalam mimpi, saya  melihat seseorang yang wajahnya indah dan bercahaya datang menghampiriku, dan berkata: “Datanglah esok hari ke makamku, akan aku berikan sesuatu kepadamu sebagai hadiah di hari raya”. Keesokan harinya aku datang kepemakaman yang diisyaratkan oleh mimpiku itu. Sesampainya aku di sana, tiba-tiba tersingkaplah alam barzah untukku. Ketika itu tampaklah sebuah taman yang indah dan sangat menakjubkan, di dalamnya ada sebuah pintu dan pepohonan yang sebelumnya tidak pernah seorang pun melihatnya, tapi aku dapat temukan di sana. Di tengahnya terdapat sebuah istana yang sangat megah berdiri kokoh. Kemudian saya diajak memasuki ke ruangan dalam istana, ketika aku masuk, aku melihat seseorang yang duduk penuh dengan keagungan di atas singgasana yang bertahtakan intan permata. Kepadanya aku katakan: “Dari golongan manakah engkau?. Ia menjawab: “Aku dari golongan orang-orang yang beribadah. Kemudian aku tanyakan kembali: “Dari manakah engkau dapatkan kedudukan ini?. Ia berkata: “Pekerjaan yang sehat, dan sholat berjamaah diawal waktu.[11]

Perjalanan Ahlul Bait as dalam Sholat di Awal Waktu:

Sholat Awal Waktu pada Perang Shiffiin (Shofain)

Dalam cuaca panas peperangan Shiffin, ketika imam Ali as sedang sibuk-sibuknya berperang, Ibnu Abbas ra melihat beliau yang sedang berada di tengah dua barisan perang itu, secara tiba-tiba menegadahkan wajahnya ke arah matahari, ia bertanya: “Wahai imam, Ya Amirul Mukminin, untuk apa hal itu engkau lakukan?. Beliau menjawab: “Aku melihatnya karena ingin memastikan apakah sudah masuk waktu sholat dzuhur, sehingga kita mendirikannya?. Kemudian Ibnu Abbas berkata: “Apakah sekarang ini saatnya untuk mendirikan sholat?. Peperangan telah menghalangi kita untuk mendirikan sholat, imam menjawab: “Untuk apa kita berperang melawan mereka?, Bukankah kita berperang dengan mereka supaya kita dapat mendirikan sholat?, hanya karena sholat kita berperang melawan mereka. Setelah itu perawi berkata: “Imam Ali sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat malamnya walaupun pada malam “Lailatul Harrir”[12] (Lailatul Harrir adalah sebuah malam yang sangat genting dimana pasukan  Imam Ali dan Muawiah (laknat Allah kepadanya) meneruskan perang mereka sampai pagi.)

Sholat Terakhir Imam Husain as

Siang hari dari sepuluh Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, keadaan yang begitu menyengat karena teriknya matahari, dan cuaca yang panas dengan peperangan yang tidak seimbang  sedang terjadi di tanah Karbala, salah seorang dari pembela Sayyidus Syuhada Imam Husain as bernama Abu Tsamamah Asshoidi kepada Imam berkata: “Wahai Aba Abdillah (Lakqab panggilan Imam Husain as), jiwaku aku korbankan untukmu, saya lihat para musuhmu ini sudah dekat denganmu, aku bersumpah demi Allah sungguh engkau tidak akan terbunuh, kecuali dengan seizin Allah aku kobankan dulu nyawaku, namun aku akan senang sekali menemui Tuhanku dalam keadaan aku telah menjalankan tugasku yaitu mendirikan sholat yang sekarang ini sudah saatnya melakukankan sholat dzuhur.

Seketika Imam Sayyidus Syuhada menengadahkan wajah suci beliau kearah langit dan melihat matahari (yang sudah condong) kemudian bersabda: “Engkau ingat akan sholat!, Semoga Allah swt menjadikan engkau termasuk orang-orang yang selalu ingat akan mendirikan sholat. Ya sekarang ini saatnya mendirikan sholat di awal waktu, mintalah dari mereka waktu sesaat untuk mengangkat senjata sehingga kita dapat mendirikan sholat. Seketika itu seorang yang terlaknat bernama Hashin bin Tamim berkata: “Sholat yang kalian dirikan tidak akan diterima., Kemudian perkataan itu dijawab oleh Habib bin Madzohir, dikatakan padanya: “Wahai peminum arak, kau pikir sholat yang didirikan oleh keluarga rasulullah saww tidak diterima Allah swt, sedangkan sholat yang kau dirikan diterima!, jangan kira begitu”.

Kemudian Imam Husain as mendirikan Sholat Khauf bersama segelintir para pembela beliau yang tersisa.[13]

Perjalanan Imam Khomaini dalam mendirikan sholat di awal waktu

Dalam sebuah media penerbitan yang menukil perkataan salah seorang dari putra Imam yang menceritakan bahwa: “Hari pertama kali Muhammad Reza Syah pergi, saat itu kami berada di kota Novel Losyatu. Hampir tiga atau empat ratus wartawan berkumpul mengelilingi rumah Imam, sebuah ranjang kecil disiapkan, dan Imam berdiri di atasnya. Seluruh kamera yang ada aktif mengontrol seluruh ruangan. Dan sesuai perjanjian setiap orang dari mereka melontarkan satu pertanyaan, setelah dua tiga pertanyaan, tiba-tiba suara azan terdengar, tanpa ada aba-aba Imam langsung meningalkan ruangan dan berkata: “Saat fadhilahnya (waktu yang diutamakan)  melaksanakan sholat dzuhur”. Semua orang yang hadir merasa heran dan takjub karena Imam meninggalkan ruangan begitu saja. Kemudian ada seseorang yang memohon kepada beliau untuk sedikit bersabar sampai minimalnya empat atau lima pertanyaan yang akan disampaikan beberapa wartawan, kemudian Imam dengan marahnya berkata: “Tidak bisa sama sekali” dan pergi meninggalkan ruangan.[14]

Imam Khomaini ra sampai akhir hayatnya, selalu merasa khawatir untuk tidak dapat menjalankan sholatnya di awal waktu, walaupun ketika beliau dirawat di rumah sakit. Dinukil dari Syekh Ansori ketika datang menjenguk beliau yang sedang dirawat, berkata: “Apakah engkau hendak mendirikan sholat?, kemudian beliau menggerakkan tangannya dan kami pun sadar bahwa beliau sedang beribadah sholat.[15]

Semua yang aku miliki dari menjalankan sholat di awal waktu

Hujjatul Islam Haji Hasyimi Nejad berkata: “Tempo lalu ada orang tua yang datang ke sebuah masjid bernama Loleh Zar pada bulan Ramadhan, ia termasuk seorang yang sukses di zaman itu, dan sebelum azan dikumandangkan ia selalu hadir di dalam masjid.

Kepadanya aku katakan: “Haji Fulan, saya lihat engkau termasuk orang yang sangat sukses, karena setiap hari saya datang ke masjid ini, pasti engkau lebih dahulu datang dariku dan mengambil tempat di salah satu bagian masjid. Ia menjawab: “Sebenarnya, semua yang aku miliki ini, karena sholat yang aku dirikan di awal waktu. Kemudian setelah itu ia meneruskan perkataannya: “Pada masa mudaku, aku pergi ke Masyhad dan aku berjumpa dengan Almarhum Haji Syekh Hasan Ali Bagceh-i, aku katakan padanya: “Aku memiliki tiga keinginan, dan aku ingin Allah memberikan ketiganya di masa mudaku, bisakah engkau mengajarkan sesuatu sehingga aku dapat mencapai semua keinginanku tadi.

Kemudian beliau bertanya, “Apa yang engkau inginkan; , aku katakan padanya: “Aku ingin di masa mudaku, aku bisa mengamalkan ibadah haji, karena ibadah haji di masa muda memiliki kelezatan tersendiri”.

Lalu ia berkata: “Sholatlah di awal waktu dan berjamaah”.

Dan kembali aku katakan: “Keinginanku yang kedua adalah aku ingin Tuhan memberikanku istri yang baik dan sholehah”.

Beliau pun menjawab: “Sholatlah di awal waktu dan berjamaah”.

Keinginanku yang terakhir aku katakan: “Aku ingin Allah memberikanku sebuah pekerjaan yang terhormat”.

Kemudian beliau menjawab sama seperti jawaban yang pertama dan kedua: “Sholatlah di awal waktu dan berjamaah”.

Setelah itu aku mulai jalankan amalan yang diajarkan Syekh itu kepadaku, dan dalam jangka waktu tiga tahun, Allah memberikan aku jalan untuk dapat menjalankan ibadah haji, dan mendapatkan istri yang mukminah dan sholehah dan memberikan padaku sebuah pekerjaan yang mulia.[16]  Allahu A’lam

Penulis: S2 Jurusan ulumul Quran di Universitas Imam Khomeini Qom, Republik Islam Iran

Sumber: http://www.Islamalternatif.net

* Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat Ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ada yang mengatakan bahwa sholat wusthaa itu adalah sholat dzuhur.


[1]  Surah Al-Baqarah ayat 238.

[2]  Biharul Anwar jilid 80 hal: 23, dinukil dari kitab Qurbul isnad.

[3]  Surah almaaun ayat 3-4.

[4]  Biharul Anwar jilid 80 hal: 6.

[5]  Idem dinukil dari kitab Asrar

[6]  Idem hal: 12, dari kitab Qurbul Isnad.

[7]  Idem dari kitab Tsawabul ‘Amaal.

[8]  Idem hal: 18-20, dinukil dari kitab Tsawabul ‘Amaal dan Almahasin

[9]  Idem.

[10]  Dar Mahzare Digaran, hal, 99.

[11]  Qeseha-e Namaz, hal: 92

[12]  Biharul Anwar, jilid 80 hal: 23 dinukil dari Irsyadul Qulub, Dailami.

[13]  Nafsul Mahmum, hal: 164.

[14]  Simo-e Farzonegan, hal: 159.

[15]  Dostonho-e Namaz, hal: 87. kemudian dikatakan bahwa Imam Khomaini setelah itu berkata: “Panggil perempuan-perempuan itu, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada mereka”. Ketika mereka datang, beliau berkata: “Jalan, jalan yang sangat sulit dan meletihkan, kemudian beliau mengulangi perkataan beliau dan berkata: “janganlah kalian berbuat dosa”.

[16]  Idem.