Zakat Dalam Mazhab Ahlulbait(as)


Sememangnya Syiah sentiasa diserang dengan pelbagai tuduhan palsu dan fitnah. Antara tuduhan dan fitnah ini adalah Syiah telah meninggalkan kewajiban zakat. Hakikat sebenarnya adalah, Syiah tidak langsung meninggalkannya, tetapi hukum fiqh kami telah menghadkan perkara yang wajib ke atasnya zakat. Berdasarkan hadis-hadis Sahih kami, hanya item di bawah sahaja yang diwajibkan zakat:

1. Emas

2. Perak

3. Gandum

4. Barli

5. Kurma

6. Kismis

7. Unta

8. Lembu

9. Kambing

Para pembaca sekalian akan dapat memerhatikan banyak sekali hadis yang menunjukkan apabila sahabat-sahabat para Imam ingin membayar zakat untuk item selain dari di atas, Aimmah(as) akan menyatakan bahawa Rasulullah(s) telah “memaafkan selain dari padanya”.

Ini bermakna zakat hanya wajib untuk 9 perkara ini dan tiada yang lain.

Kita tidak boleh membuat satu Qias dan mewajibkan zakat ke atas wang kertas dan perkara lain.

Di dalam artikel ini, kami hanya akan membawa hadis-hadis yang di anggap sahih dalam pandangan para ulama Syiah dalam gred-gred berikut:

Ṣaḥīḥ  = Semua sanadnya bersambung, dan terpercaya(tsiqah) serta semua para perawinya adalah Ithna Asyari.

Muwaththaq  = Sanadnya bersambungan, semua perawinya terpecaya tetapi seorang atau lebih perawinya bermazhab lain dari Syiah Imamiyah

Berikut adalah hadis-hadisnya.

Hadis Pertama

حدثنا ٔابي رضي اهلل عنو قال حدثنا سعد بن عبد اهلل عن ٔاحمد بن محمد بن عيسى عن ٔاحمد بن محمد بن ٔابي ن البزنطي عن جميل قال سٔالت ٔابا عبد اهلل ع في كم الزكاة فقال في تسعة ٔاشياء وضعيا رسول اهلل ص و عفا عما سوى ذلك فقال الطيار ٕان عندنا حبا يقال لو األرز فقال لو ٔابو عبد اهلل ع و عندنا ٔايضا حب كثير فقال لو عميو شيء قال ٔا لم ٔاقل لك ٕان رسول اهلل ص عفا عما سوى ذلك منيا الذىب و الفضة و ثالثة من الحيوان اإلبل و الغنم و البقر و مما ٔانبتت األرض الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر

Daripada Jamil berkata, aku mendengar Abu Abdillah(a) menerangkan tentang jumlah zakat. Ia diwajibkan ke atas 9 perkara. Rasulullah(s) telah memaafkan selain darinya.” Al Tayyar berkata: “Kami mempunyai banyak jenis bijirin, ia dikenali sebagai beras.” Abu Abdillah(as) berkata: “Kami juga mempunyai banyak jenis bijirin.” Maka al Tayyar bertanya: “Adakah zakat wajib ke atasnya?” Beliau(as) menjawab: “Bukankah sudah aku katakan Rasul(s) telah memaafkan selain darinya? Ianya adalah emas dan perak, tiga dari haiwan, unta,kambing dan lembu dan dari tumbuhan adalah gandum, barli, kurma dan kismis.”

Sumber: Al-Sadūq, al-Khiṣāl,  (Qum: Mu`assasah al-Nashr al-Islāmī, Edisi 2, 1403), Bab. 9, hal. 421, ḥadis # 19. Hadis ini sahih, semua sanadnya bersambung dan perawinya mazhab Imamiyah)

Hadis kedua

ِعَّدةٌ ِمن َٔاصحاِبَنا عن سيِل بِن ِزياٍد و ٔاَحمَد بِن محَّمٍد جِميعًا عِن ابِن محبوٍب عن عبِد المَِّو بِن ِسَناٍن َقاَل َقاَل َٔابو عبِد المَِّو ع لَّما ٔاُنِزلت ٓاية الَّزكاِة خذ ِمن ٔاَموالِِيم صدقة تطيِّرىم و تزِّكيِيم بِيا و ُٔانِزلت ِفي شيِر رمضان فَٔامر رسول المَِّو ص مناِديو  َ ف َ ن ا َ د ى ِ ف ي ا ل َّ ن ا ِس ٔا َ َّ ن ا ل م َّ َ و َ ف َ ر َض َ ع َ م ْ ي ُ ك ُ م ا ل َّ ز َ ك ا ة َ َ ك َ م ا َ ف َ ر َض َ ع َ م ْ ي ُ ك ُ م ا ل َّص َ ال ة َ َ ف َ ف َ ر َض ا ل م َّ ُ و َ ع َّ ز َ و َ ج َّ ل َ ع َ م ْ ي ِ ي ْ م ِ م َ ن ا ل َّ ذ َ ى ِ ب َ و ا ْ ل ِ ف َّض ِ ة َ  َفرضال َّصَدَقَةِمناِْإلِبِلواْلبَقِرواْلَغَنِموِمناْلِحْنَطِةوالَّشِعيِروالتَّمِروالَّزبِيِبَفَناَدىِفيِيمبَِذلَِكِفي َشيِررمضانوعَفا  َليُْم َعَّما سَوى َذل َك

Daripada Abdullah Bin Sinan berkata, Abu Abdillah(as) bersabda: “Apabila ayat al Zakah diturunkan “Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka”(9:103), ia diturunkan di bulan Ramadhan, dan Rasul memerintahkan seorang muazzin untuk menyampaikan kepada manusia bahawa Allah telah memfardhukan zakat sebagaimana Dia telah memfardhukan solat. Maka Allah telah mewajibkan ke atas kalian dari(hasil) emas dan perak, unta,lembu dan kambing, serta gandum, barli, kurma dan kismis. Dan baginda telah memerintahkan mereka dalam bulan Ramadhan dan memaafkan selain daripadanya.”

Sumber: Al-Kulaynī, Al-Kāfī, edisi Alī Akbar al-Ghaffārī, Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, Edisi 3, 1388 H), Jilid. 3, hal. 497, hadis # 2.

Status: Al-Majlisī mengatakan bahawa hadis ini Ṣaḥīḥ. (Mir’āt al-`Uqūl, vol. 16, hal. 6). Al-Bahbūdī juga mengatakan hadis ini Ṣaḥīḥ (al-Bahbūdī, Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, hal. 6)

Hadis Ketiga

Dari Zurarah berkata, aku bertanya kepada Abu Jaafar(as) tentang zakat kekayaan, maka beliau bersabda: “Ia adalah wajib ke atas 9 perkara dan tidak ke atas selainnya. Ianya adalah emas, perak, gandum, barli, kurma, kismis, unta, lembu dan kambing dan adalah pengembalanya. Dan tiada kewajiban ke atas haiwan selain dari haiwan ini sehinggalah setahun berlalu setahun dari hari ia dibeli.”

Sumber: Al-Tūsī, Tahdhīb al-Aḥkām, Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 4th Edition, 1407H, vol. 4, bab. 1, hal. 2, hadis # 2. Al-Majlisī mengatakan hadis ini Muwaththaq (Baca: al-Majlisī, Milādh al-Akhyār, (Qum: Maktabah Ayatollah al-Mar`ashī al-Najafī, 1406H, vol. 7, hal. 7)

Hadis Keempat

Dari Abu Basir dan al Hassan Bin Shihab dari Abu Abdullah(as) berkata: “Rasulullah telah mewajibkan zakat ke atas 9 perkara, iaitu emas, perak, gandum, barli, kurma, kismis, unta, lembu dan kambing.”

Sumber: Al-Tūsī, Tahdhīb al-Aḥkām, vol. 4, bab. 1, hal. 3, hadis # 3. Al-Majlisī mengatakan hadis ini Muwaththaq (al-Majlisī, Milādh al-Akhyār, vol. 6, hal. 7)

Mungkin selepas ini akan ada orang yang akan mengatakan bahawa Syiah sememangnya telah menyelewengkan agama kerana tidak mahu mengeluarkan wang yang banyak untuk zakat. Maka jawaban kami ini adalah satu tuduhan yang meleset.

Kami Syiah telah diwajibkan ke atas kami Khumus, iaitu bayaran 20% dari jumlah lebihan pendapatan dari sumber-sumber tertentu, sedangkan kalian menetapkan kadar 2.5% sahaja, dan itu pun masih lagi wujud pengecualian-pengecualian yang lain. Jumlah besar untuk kewajiban khumus lantas menafikan tuduhan-tuduhan ini. InsyaAllah.

Wallahualam.

www.visitaceh2013.multiply.com

http://www.visitaceh2013.multiply.com mempromosikan wisata aceh

.

.::. Gallery Foto + Fotografi tentang Pariwisata dan Budaya Aceh .::.

Jun 14, 2012
d d d
d Thumbnail d
d d d

Visit Aceh 2013
1 Foto

d d d
d Thumbnail d
d d d

Gallery Foto : Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
1 Foto

d d d
d Thumbnail d
d d d

Gallery Foto : tempat jenderal kohler tewas di banda aceh
1 Foto

d d d
d Thumbnail d
d d d

Gallery Foto : Tugu Cot Plieng bayu, aceh utara
1 Foto

.

Jun 21, 2012

Melongok Tsunami di Museum

SENIN, 28 MEI 2012 | 14:03 WIB sumber kutipan :  http://www.tempo.co/read/news/2012/05/28/199406642/Melongok-Tsunami-di-Museum Museum Tsunami di Banda Aceh. TEMPO/Adi Warsidi TEMPO.CO ,  Banda Aceh  –  Bangunan itu… lagi

Sebelumnya blog entri:
Jun 20 - pesona pariwisata aceh utara
Jun 20 - Peucut Kherkof
Jun 20 - Banda Aceh: Ancient Visual Journey ..

Cadangan Minyak Iran Terbesar Ketiga di Dunia

Senin, 2012 Juni  18

Seorang pejabat Kementerian Perminyakan Iran mengatakan negara itu memiliki cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Venezuela, dengan kapasitas 156 miliar barel.
Mohsen Khojasteh-Mehr, wakil menteri perminyakan urusan perencanaan dan pengawasan atas sumber daya hidrokarbon, Ahad (17/6) mengatakan selain minyak cadangan gas alam Iran menempati peringkat terbesar kedua di dunia setelah Rusia.

Terkait posisi Iran di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Khojasteh-Mehr menyatakan bahwa Iran menempati urutan kedua di organisasi itu, dan outputnya saat ini sesuai dengan kuota.

“Iran saat ini memproduksi sekitar 670 juta meter kubik gas per hari, sekitar 30 persennya diekspor ke Turki dan Azerbaijan,” tambahnya.

Pejabat migas itu juga mencatat bahwa Iran mengatur ekspor gas alam cair (LNG) pada tahun kalender mendatang Iran (dimulai 20 Maret 2013). Gas yang diperlukan untuk produksi LNG akan dipasok oleh fase 11 dan 12 dari ladang gas Pars Selatan.

Ladang gas Pars Selatan dibagi dengan Qatar. Bagian Iran, yang terbagi menjadi 24 tahap, memiliki sekitar 14 triliun meter kubik gas, atau sekitar delapan persen dari cadangan total dunia, dan lebih dari 18 miliar barel sumber gas alam cair

 

Iran Tangkap 20 Pelaku Pembunuh Ilmuwan Nuklir

Senin, 2012 Juni 18 03:55

Menteri Intelijen Republik Islam Iran Heidar Moslehi mengatakan setidaknya 20 orang yang terlibat dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran telah diidentifikasi dan ditangkap.

Moslehi Ahad (17/6) mengatakan penangkapan itu dilakukan setelah mengidentifikasi dua kelompok teroris dan operasi masif di seluruh negeri.
“Informasi lebih lanjut tentang tempat di mana tersangka telah ditahan, akan dirilis menyusul,” tegasnya.

Pada Kamis,14 Juni, Departemen Intelijen Iran mengumumkan penangkapan elemen utama di balik pembunuhan para pakar nuklir Iran.

“Para pelaku utama pembunuhan Majid Shahriari, Mostafa Ahmadi Roshan (dua dari ilmuwan nuklir dibunuh), dan Reza Qashqaei (pengemudi) berhasil diidentifikasi dalam serangkaian operasi cepat, “kata kementerian intelejen dalam sebuah pernyataan pada hari yang sama.

Pernyataan itu menyinggung operasi luas intelijen Iran setelah pembunuhan pertama ilmuwan nuklirnya di tahun 2010. Penyelidikan menunjukkan identifikasi sejumlah petugas intelijen Israel dan tentara bayaran mereka.

Ilmuwan nuklir Iran Mostafa Ahmadi Roshan gugur pada tanggal 11 Januari ketika seorang pengendara sepeda motor tak dikenal menempelkan sebuah bom magnetik di mobilnya dekat sebuah bangunan perguruan tinggi di Tehran. Ia langsung tewas di tempat, sedangkan sopirnya yang mengalami luka-luka, meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit.

Insiden mematikan itu terjadi tidak lama setelah beberapa calon presiden AS pada November 2011 secara terbuka menyerukan melakukan operasi rahasia terhadap Iran untuk menghentikan program energi nuklirnya.

 

Dariush Rezaeinejad dan Profesor Masoud Ali-Mohammadi, seorang ilmuwan nuklir Iran, juga termasuk korban aksi teror.

Serangan teroris juga mengincar Shahriari dan Fereydoun Abbasi, direktur Organisasi Energi Atom Iran, pada tanggal 29 November 2010. Shahriari gugur seketika, tapi Abbasi mengalami cidera.

Iran mengecam Washington dan Tel Aviv yang menjadi dalang serangan mematikan terhadap para ahli nuklirnya

banyak ulama-ulama Al Azhar di antaranya Syeikh Ahmad Al Tayyib Syeikh Al Azhar, Syeikh Al Syarawi dan yang lain mengakui kebenaran fatwa Syeikh Shaltut.

 

Senin, 2012 Juni 18 09:21

Dalam usahanya menangkis gelombang baru serangan kelompok Salafi terhadap komunitas Syiah, kaum muda Mesir mengumumkan bahwa Syeikh Al Azhar membenarkan fatwa yang dikeluarkan Syeikh Shaltut.

 

Menurut laporan FarsNews (17/6) mengutip dari Shada Al Balad, sebuah gerakan yang bernama Gerakan Pemuda Syiah Mesir mengutuk usaha-usaha yang dilakukan kelompok-kelompok Salafi dan Wahabi untuk menghancurkan persatuan Islam.

 

Dalam laporannya, pemuda-pemuda ini membendung konspirasi kaum Salafi dan Wahabi yang berusaha menebarkan keraguan atas kebenaran fatwa yang dikeluarkan Syeikh Shaltut berkenaan dengan mazhab Jafari. Mereka menjelaskan bahwa statemen-statemen seperti bahwa fatwa itu adalah pendapat pribadi Syeikh Shaltut adalah tidak benar dan mengatakan,Syeikh Shaltut adalah Syeikh Al Azhar dan bukanlah salah satu dari dosen-dosen universitas tersebut.

 

Mahmoud Hamed seorang peneliti Mesir yang juga adalah juru bicara gerakan pemuda ini, berkenaan dengan hal ini mengatakan, banyak dari ulama-ulama Al Azhar di antaranya Syeikh Ahmad Al Tayyib Syeikh Al Azhar, Syeikh Al Syarawi dan yang lain mengakui kebenaran fatwa Syeikh Shaltut.

 

Islam Al Radhawi salah seorang aktifis hukum gerakan ini menilai bahwa tindakan yang dilakukan kelompok Salafi dan Wahabi ini adalah tindakan bodoh, ia menegaskan,jika mereka menginginkan kebenaran, carilah di Al Azhar sehingga di sana mereka bisa melakukan penelitian yang memadai berkenaan dengan fatwa tersebut.

 

Fitnah tentang Husainiyah-husainiyah dan serangan-serangan yang dilakukan terhadap orang-orang Syiah Mesir beberapa waktu lalu membuat orang-orang Syiah Mesir saat itu merujuk kepada fatwa Syeikh Shaltut dan menilai bahwa mengikuti madzhab Syiah Itsna Asyari dibenarkan oleh Al Azhar.

 

Respon atas jawaban orang-orang Syiah tersebut adalah munculnya gelombang baru konspirasi menentang orang-orang Syiah Mesir, berusaha menjatuhkan keabsahan fatwa Syeikh Shaltut. (

Intimidasi, tekanan dan represi dilancarkan rezim Abbasiyah terhadap siapa pun yang membantu Imam as dan Ahlulbait Nabi Saw.

Beda antara Akal dan Adab

Abu Hasyim, seorang ahli fiqih di masa Imam Ridha as dan Imam Jawad as berkata, “Suatu hari saya berada di majelis Imam Ridha as bersama orang-orang lainnya. Pembicaraan yang ada tentang akal dan adab. Setiap orang yang hadir menyampaikan pendapatnya.

Ketika Imam Ridha as berkata, “Akal merupakan pemberian Allah Swt. Sementara adab hanya bisa didapatkan dengan usaha dan menghadapi kesulitan. Oleh karenanya, siapa saja yang berusaha keras dalam mendapatkannya, maka adab akan menjadi miliknya. Berbeda dengan akal, barang siapa yang berusaha keras untuk mendapatkannya, maka hanya kebodohan yang bakal diraihnya.”

Penjelasan:Karena akal adalah pemberian dan bukan pencarian, tetapi untuk mendapatkan adab harus melalui kerja keras dan bila itu dilakukan, maka orang yang meraihnya dapat mencapai derajat yang tinggi

.

Mengenang Keutamaan Ahlul Bait:
 Imam Musa Kadzim, Pelita Pencerahan
Madrasah Imam Musa as, sebagai kelanjutan madrasah Imam Shadiq, terus berperan dalam menetapkan dan mengembangkan tradisi intelektual—yang cahayanya memancar dari para ulama dan murid-muridnya-demi meninggikan peradaban Islam di antara peradaban-peradaban lainnya. Bahkan, peradaban-peradaban cemerlang lainnya banyak berutang kepada para sarjana terkemuka dan mujtahid yang lahir dari madrasah Imam Shadiq, yang dilanjutkan Imam Musa.
Imam Musa Kadzim, Pelita PencerahanImam Musa Kadzim bin Ja’far dilahirkan tahun 128 H di akhir akhir masa Dinasti Umayah. Imam menyaksikan periode tumbangnya kekuasaan rezim yang telah banyak membuat kerusakan dan keburukan di negeri Islam dengan mengatasnamakan khalifah Rasulullah. Imam Musa mengalami awal kemunculan Imperium Abbasiah, yang menopang kekuasaannya dengan kebohongan dan propaganda, atas nama restu Ahlul Bait Muhammad Saw, dengan mengibarkan bendera “demi ridha keluarga Muhammad”.Imam Musa hidup di bawah bimbingan langsung sang ayah, Imam Ja’far Shadiq selama dua dekade dari usianya yang penuh keberkahan. Dia menikmati keluasan ilmu sang ayah yang dikenal luas di kalangan umat Islam sebagai gurunya para guru; tempat bertanya manusia; pendiri madrasah; dan pelita penerang bagi dunia keilmuan Islam.

Sang ayah, Imam Shadiq mengalami kekejaman penguasa lalim. Pada 25 Syawal 148 H, Manshur, ikut andil dalam kejadian terbunuhnya Imam Shadiq. Imamah dan kepemimpinan Ilahi pun berganti kepada Imam Musa Kadzim. Terbunuhnya Imam Shadiq membuat situasi dan kondisi yang melingkupi Ahlulbait Nabi menjadi teramat sulit, termasuk semakin terancamnya hidup Imam Musa.

Jauh-jauh hari, sang ayah, Imam Shadiq, telah berpesan kepadanya untuk menjaga dan melanjutkan gerakan risalah Ilahi. Meskipun keadaan politik kian mengancam, pohon kehidupan dan kenabian harus tetap tegak di bumi Tuhan. Udara kebebasan dan ruh kebenaran harus tetap bisa dihirup dan dinikmati umat manusia.

Pada era Harun Rasyid, Imam Musa as hidup selama tiga dekade dari usianya. Tekanan pada periode ini tidaklah surut, melainkan terus dilancarkan rezim Abbasiyah terhadap siapa pun yang membantu Imam as dan Ahlulbait Nabi Saw. Intimidasi dan represi yang sama juga dihadapi mereka yang berani berdiri sebagai oposan Harun Rasyid. Pemenjaraan dan pembunuhan sudah menjadi kebiasaan dan metode standar imperium lalim, yang kerap mencitrakan diri mereka sebagai representasi Allah swt dan Rasulullah Saw.

Riwayat mencatat bagaimana Rasyid, dengan meminta maaf kepada Rasulullah saw, memenjarakan cucundanya, Imam Musa bin Ja’far as dengan dalih bahwa keberadaan Imam yang dicintai rakyat itu telah mengakibatkan perpecahan umat Islam.

Imam Musa dalam menjalankan kepemimpinan Ilahi bergerak sesuai dengan metode Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya, demi menjaga autentisitas risalah Tuhan dari kehancuran dan interpolasi kepentingan politik golongan. Imam pun berjuang menjaga garis tradisi muhammadi agar umat tidak terus terbenam dalam fitnah konflik yang tak berkesudahan ini. Di sisi lain, Imam pun tak lupa menegaskan urgensi dan signifikansi prinsip amar makruf dan nahi mungkar di hadapan penguasa lalim dan sewenang-wenang.

Madrasah Imam Musa as, sebagai kelanjutan madrasah Imam Shadiq, terus berperan dalam menetapkan dan mengembangkan tradisi intelektual—yang cahayanya memancar dari para ulama dan murid-muridnya-demi meninggikan peradaban Islam di antara peradaban-peradaban lainnya. Bahkan, peradaban-peradaban cemerlang lainnya banyak berutang kepada para sarjana terkemuka dan mujtahid yang lahir dari madrasah Imam Shadiq, yang dilanjutkan Imam Musa.

Aktivitas-aktivitas pendidikan Imam Musa terbukti mampu menjaga dan mewariskan metode berpikir yang lurus kepada kelompok orang-orang yang saleh dan mencintai kebenaran. Penataan terus dilakukan demi masa depan umat Islam. Para perintis dari madrasah Ahlulbait ini tak tinggal diam dalam menjaga dan mengembangkan warisan pencerahan Rasulullah saw pada masa yang penuh dengan fitnah dan kecemasan. Terbukti madrasah-madrasah dan aktivitas-aktivitas keilmuan keturunan suci Nabi saw ini melampaui pencapaian sekolah-sekolah mana pun pada masa itu hingga sekarang.

Keteguhan, ketakwaan, dan kesabaran Imam Musa al-Kadzim as dalam merespon intimidasi dan represi rezim Abbasiah telah menjadi gerbang bagi kaum-kaum yang saleh untuk dapat terus mengidentifikasi, mana cahaya dan kegelapan; mana emas dan mana loyang.

Pada tanggal 17 Dzulqa’dah 179 H, Imam Musa diasingkan dari Madinah ke Basrah atas perintah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiah. Beliau tiba di Basrah pada tanggal 7 Dzulhijjah dan langsung dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa lalim ketika itu.

Imam Musa Kadzim as mendekam dalam penjara di era kekuasaan Isa bin Ja’far penguasa Basrah hingga beberapa waktu. Namun, kemudian Isa bin Ja’far menulis surat kepada Harun al-Rashid yang isinya meminta agar Imam dipindahkan ke penjara yang dikelola gubernur lain. Isa bin Ja’far beralasan bahwa setelah memeriksa Imam Kadzim as, ia tidak menemukan bukti yang memberatkannya agar dipenjara.

Membaca surat Isa bin Ja’far, Harun al-Rashid kemudian memerintahkan agar Imam Kadzim as dipindahkan ke Baghdad dan meminta kepada menterinya, Fadhl bin Rabi’ agar membunuh Imam Musa Kadzim as, namun permintaan ini ditolak oleh Fadhl bin Rabi’.

Imam as tidak diperkenankan untuk terus membimbing dan menjaga risalah Rasulullah hingga beliau syahid pada 25 Rajab 184 H akibat racun yang direkayasa oleh pihak-pihak yang menjalin kolusi dengan penguasa imperium Abbasiah. Sindi bin Syahik membunuh Imam Musa Kadzim as atas perintah Yahra bin Khalid Barmaki, seorang menteri yang diperintah oleh Harun al-Rashid.

Salam sejahtera untukmu, wahai Imam Musa bin Ja’far, pada saat hari engkau dilahirkan; pada hari engkau berjihad di jalan Allah Swt; dan pada hari engkau syahid; dan pada hari ketika engkau akan dibangkitkan

Studi Kritis Riwayat Zaid bin Aliy Tentang Fadak : Bantahan Untuk Nashibi


Studi Kritis Riwayat Zaid bin Aliy Tentang Fadak : Bantahan Untuk Nashibi

Tulisan ini hanya sedikit tambahan dari tulisan sebelumnya yang membahas tentang riwayat Zaid bin Ali bin Husain dimana ia menyepakati Abu Bakar dalam masalah Fadak. Pada tulisan sebelumnya kami telah membahas illat [cacat] riwayat tersebut yaitu bahwa riwayat Zaid bin Aliy berasal dari seorang yang majhul. Nashibi yang tidak suka kalau hujjah mereka dipatahkan membuat bantahan ngawur untuk membela riwayat Zaid bin Aliy tersebut. Tulisan ini kami buat sebagai bantahan bagi Nashibi yang dimaksud.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَنَا عَمِّي، قَالَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ نَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَدَكٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hammaad yang berkata telah menceritakan kepada kami pamanku yang berkata telah menceritakan kepada kami Nashr bin ‘Aliy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Dawud dari Fudhail bin Marzuuq yang berkata Zaid bin Ali bin Husain berkata “adapun aku seandainya berada dalam posisi Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] maka aku akan memutuskan seperti keputusan Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] dalam masalah Fadak” [Fadhail Ash Shahabah Daruquthniy no 52]

Riwayat ini juga disebutkan Hammad bin Ishaq dalam Tirkatun Nabiy 1/86  oleh Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 6/302, Dalaail An Nubuwwah 7/281 dan Al I’tiqaad 1/279 semuanya dengan jalan sanad dari Ismail bin Ishaq Al Qadhiy [pamannya Ibrahim bin Hammaad] dari Nashr bin Ali dari ‘Abdullah bin Dawud dari Fudhail bin Marzuuq.

Atsar ini dhaif karena Fudhail bin Marzuq tidak meriwayatkan langsung dari Zaid bin Aliy bin Husain. Ia terbukti melakukan tadlis, atsar ini diambil Fudhail bin Marzuq dari An Numairy bin Hassaan dari Zaid bin Aliy bin Husain. An Numairiy bin Hassaan adalah seorang yang majhul. Inilah buktinya

 حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا فضيل ابن مرزوق قال حدثني النميري بن حسان قال قلت لزيد بن علي رحمة الله عليه وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر إن أبا بكر رضي الله عنه انتزع من فاطمة رضي الله عنها فدك فقال إن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا رحيما وكان يكره أن يغير شئيا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال لها هل لك على هذا بينة ؟ فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن فقالت أليس تشهد أني من أهل الجنة ؟ قال بلى قال أبو أحمد يعني أنها قالت ذاك لابي بكر وعمر رضي الله عنهما – قالت فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك فقال أبو بكر رضي الله عنه: فبرجل وامرأة تستحقينها أو تستحقين بها القضية ؟ قال زيد بن علي وأيم الله لو رجع الامر إلى لقضيت فيها بقضاء أبي بكر رضي الله عنه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Zubair yang berkata telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuuq yang berkata telah menceritakan kepadaku An Numairiy bin Hassaan yang berkata aku berkata kepada Zaid bin Aliy [rahmat Allah atasnya] dan aku ingin merendahkan Abu Bakar bahwa Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] merampas Fadak dari Fathimah [radiallahu ‘anha]. Maka Zaid berkata “Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] adalah seorang yang penyayang dan ia tidak menyukai mengubah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam], kemudian datanglah Fathimah [radiallahu ‘anha] dan berkata “Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] telah memberikan Fadak kepadaku”. Abu Bakar berkata kepadanya “apakah ada yang bisa membuktikannya?” maka datanglah Aliy [radiallahu ‘anhu] dan bersaksi untuknya kemudian datang Ummu Aiman yang berkata “tidakkah kalian bersaksi bahwa aku termasuk ahli surga?”. Abu Bakar menjawab “benar” [Abu Ahmad berkata bahwa Ummu Aiman mengatakan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar]. Ummu Aiman berkata “maka aku bersaksi bahwa Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] telah memberikan fadak kepadanya”. Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] kemudian berkata “maka apakah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan bersaksi atasnya hal ini bisa diputuskan?”. Zaid bin Ali berkata “demi Allah seandainya perkara ini terjadi padaku maka aku akan memutuskan tentangnya dengan keputusan Abu Bakar [radiallahu ‘anhu] [Tarikh Al Madinah Ibnu Syabbah 1/199-200]

Riwayat Ibnu Syabbah dalam Tarikh Madinah ini adalah riwayat yang shahih sanadnya hingga Fudhail bin Marzuq. Maka riwayat ini melengkapi riwayat Daruquthniy sebelumnya. Riwayat Daruquthni dkk memuat sanad dimana “Fudhail bin Marzuq berkata Zaid bin Aliy berkata” sedangkan riwayat Ibnu Syabbah memuat sanad yaitu “Fudhail bin Marzuq berkata telah mengabarkan kepadaku An Numairiy bin Hassaan bahwa Zaid bin Aliy berkata”. Maka ini menjadi bukti Fudhail bin Marzuq tidak meriwayatkan langsung dari Zaid bin Aliy melainkan melalui perantara yang majhul. Kesimpulannya riwayat tersebut dhaif.

Ada seorang nashibi yang berusaha membela riwayat ini dengan pembelaan yang mengada-ada. Ia seolah-olah menunjukkan bantahan ilmiah padahal bantahannya ngawur dan tidak sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Pada pembahasannya ia mengatakan apakah tambahan Numairiy bin Hassaan itu mahfuudh?. Ia mengatakan bahwa riwayat Ibnu Syabbah tidak mahfuudh dan yang mahfuudh adalah riwayat tanpa tambahan sanad Numairiy bin Hassaan. Mari kita lihat satu persatu alasannya

Nashibi itu mengatakan bahwa riwayat Ibnu Syabbah sangat gharib karena hanya dibawakan Ibnu Syabbah dalam Tarikh Madinah dan dalam riwayat itu saja. Kami katakan ini alasan yang mengada-ada. Apa riwayat Daruquthni dkk yang ia bawakan itu adalah riwayat yang masyhur?. Jelas sekali bahwa semua riwayat yang ia nukil itu berujung pada Ismaail bin Ishaq Al Qadhiy dari Nashr bin Aliy dari Ibnu Dawud dari Fudhail bin Marzuq. Hanya sanad ini saja, tidak ada sanad lain. Jadi kedudukan riwayat Daruquthni dan riwayat Ibnu Syabbah dari sisi ini adalah sama yaitu sama-sama diriwayatkan dengan satu jalan sanad. Walaupun atsar Zaid bin Aliy ini diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah saja, itu tidak menjadi alasan untuk melemahkan atau menyatakan riwayat tersebut gharib. Mengapa riwayat Ibnu Syabbah yang dikatakan gharib?. Mengapa bukan riwayat Ismail bin Ishaq Al Qadhiy yang dikatakan gharib?. Kalau riwayat Ibnu Syabbah dikatakan gharib maka riwayat Ismail bin Ishaq Al Qaadhiy pun bisa dikatakan gharib.

Sebenarnya jika kita teliti dengan baik riwayat Ibnu Syabbah itu sanadnya lebih tinggi dari riwayat Daruquthni, Baihaqi dan Hammad bin Ishaq karena sebelum mereka [Daruquthni, Baihaqi dan Hammad bin Ishaq] itu lahir, Ibnu Syabbah telah meriwayatkan atsar Zaid bin Aliy tersebut.

Kemudian nashibi yang dimaksud juga menyatakan riwayat Ibnu Syabbah tidak mahfuudh karena diriwayatkan oleh An Numairiy yang majhul. Ini jelas cara penarikan kesimpulan yang ngawur. An Numairiy itu terletak diantara Fudhail bin Marzuq dan Zaid bin Aliy, justru riwayat Ibnu Syabbah menunjukkan illat [cacat] riwayat Ismail bin Ishaaq Al Qaadhiy yaitu Fudhail bin Marzuq melakukan tadlis dalam riwayat tersebut. Lain halnya jika perawi majhul tersebut terletak diantara Ibnu Syabbah dan Fudhail bin Marzuq maka beralasan untuk menyatakan riwayat Ibnu Syabbah itu tidak mahfuudh karena sanadnya tidak shahih sampai Fudhail bin Marzuuq. Lha ini jelas-jelas riwayat Ibnu Syabbah tersebut sanadnya shahih hingga Fudhail bin Marzuq. Sungguh kami dibuat terheran-heran dengan ilmu hadis ala nashibi.

Nashibi itu menyebarkan Syubhat lain yaitu Ibnu Syabbah walaupun seorang tsiqat tetapi bukan dalam derajat ketsiqahan yang tinggi, Nashibi itu mengutip Ibnu Hajar yang mengkritik riwayatnya dan hal ini membuat Ibnu Hajar menurunkan kredibilitasnya kedalam derajat shaduq.

Kami katakan Ibnu Syabbah itu seorang yang tsiqat. Kritikan terhadapnya itu tidak beralasan alias hanya perkiraan yang tidak menafikan perkiraan lainnya. Daruquthni berkata “tsiqat”. Ibnu Abi Hatim berkata “shaduq”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “mustaqiim al hadits”. Al Khatib berkata “tsiqat”. Al Marzabaaniy berkata “shaduq tsiqat”. Maslamah bin Qasim berkata “tsiqat”. Muhammad bin Sahl berkata “shaduq cerdas”. [At Tahdzib juz 7 no 768]. Ibnu Hajar berkata “shaduq” [At Taqrib 1/719] tetapi Ibnu Hajar dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa Ibnu Syabbah seorang yang tsiqat. Adz Dzahabi menyatakan “tsiqat” [Al Kasyf no 4071]

Nashibi itu mengutip Al Bazzar, Ibnu Asakir dan Ibnu Hajar yang mengkritik salah satu riwayat Ibnu Syabbah dimana ia meriwayatkan dari Hushain bin Hafsh dari Sufyan Ats Tsawriy dari Zubaid dari Murrah dari Ibnu Mas’ud secara marfu’. Ibnu Syabbah dikatakan keliru karena riwayat yang masyhur adalah dari Ats Tsawriy dari Mughhirah bin Nu’man dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu’.

Kritikan terhadap Ibnu Syabbah ini perlu ditinjau kembali, Ibnu Hibban memasukkan hadis Ibnu Mas’ud tersebut dalam kitab Shahih-nya. Artinya Ibnu Hibban tidak sependapat dengan yang mengatakan riwayat tersebut khata’

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحٍسْيَنُ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا ، وَأَوَّلُ الْخَلائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Husain Al Jaraadiy di Maushulliy yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Syabbah yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zubaid dari Murrah dari ‘Abdullah yang berkata Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] bersabda “sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Dan makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim [Shahih Ibnu Hibban no 7284]

Seandainya pun hadis Ibnu Mas’ud ini khata’ karena telah diriwayatkan banyak perawi tsiqat dari Ats Tsawriy dengan jalan sanad dari Mughirah bin Nu’man dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu’ maka perawi yang patut dinyatakan melakukan kekeliruan adalah Husain bin Hafsh Al Ashbahaniy karena ia yang meriwayatkan dari Ats Tsawriy dan telah menyelisihi para perawi tsiqat.

Husain bin Hafsh Al Ashbahaniy biografinya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At Tahdzib. Abu Hatim berkata “mahallahu shidqu”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 2 no 597]. Melihat perkataan Abu Hatim tentangnya maka bisa dimpulkan bahwa Husain bin Hafsh bukan termasuk perawi yang kuat dhabitnya. Kedudukan Husain bin Hafsh jelas dibawah dari kedudukan Ibnu Syabbah dan Husain bin Hafsh adalah perawi yang menyelisihi perawi tsiqat dalam riwayatnya dari Ats Tsawriy. Kesimpulannya kritikan terhadap Ibnu Syabbah itu keliru.

Kemudian nashibi tersebut menyebarkan syubhat soal Abu Ahmad Az Zubairiy yang melakukan banyak kesalahan dari riwayat Ats Tsawriy.

وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل كان كثير الخطأ في حديث سفيان

Hanbal bin Ishaq berkata dari Ahmad bin Hanbal “ia banyak melakukan kesalahan dalam hadis Sufyan” [At Tahdzib juz 9 no 422]

وقال أبو حاتم عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام

Abu Hatim berkata “ahli ibadah, mujtahid, hafiz dalam hadis, memiliki beberapa keraguan” [At Tahdzib juz 9 no 422]

Jika memang terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Abu Ahmad Az Zubairiy maka itupun hanya terbatas pada sebagian riwayatnya dari Sufyan Ats Tsawriy. Pernyataan ini tidaklah mutlak melainkan hanya terbatas pada riwayatnya dari Tsawriy, itupun tidak mutlak untuk semua riwayatnya dari Ats Tsawriy melainkan hanya sebagian. Hal ini dikuatkan oleh beberapa petunjuk yang menguatkan

Riwayat Abu Ahmad Az Zubairiy dari Sufyan telah dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih. Kemudian sebagian ulama justru menguatkan riwayatnya dari Sufyan

نا عبد الرحمن حدثنى ابى حدثنى أبو بكر بن ابى عتاب الاعين قال سمعت احمد بن حنبل وسألته عن اصحاب سفيان قلت له الزبيري ومعاوية بن هشام ايهما احب اليك ؟ قال الزبيري، قلت له زيد بن الحباب أو الزبيري ؟ قال الزبيري

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman yang berkata telah menceritakan kepadaku ayahku yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abi Itaab Al A’yan yang berkata aku mendengar Ahmad bin Hanbal dan aku bertanya kepadanya tentang sahabat Sufyan. Aku berkata kepadanya “Az Zubairiy dan Muawiyah bin Hisyaam yang mana diantara keduanya yang lebih engkau sukai?”. Ia berkata Az Zubairiy. Aku berkata kepadanya “Zaid bin Hubab atau Az Zubairiy?”. Ia berkata “Az Zubairiy” [Al Jarh Wat Ta’dil 7/297 no 1211]

قال أبو نعيم في أصحاب سفيان: ليس منهم أحد مثل أبي أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير

Abu Nu’aim berkata tentang para sahabat Sufyan “tidak ada diantara mereka seorangpun yang menyerupai Abu Ahmad Az Zubairiy, Muhammad bin ‘Abdullah bin Zubair” [Ats Tsiqat Ibnu Syahiin no 1262]

قال نصر بن علي سمعت أحمد الزبيري يقول لا أبالي أن يسرق مني كتاب سفيان أني أحفظه كله

Nashr bin ‘Aliy berkata aku mendengar Ahmad Az Zubairiy mengatakan “aku tidak peduli jika seseorang mencuri dariku Kitab Sufyan karena aku telah menghafal semuanya” [At Tahdzib juz 9 no 422]

Abu Ahmad Az Zubairiy adalah seorang yang tsiqat tsabit hanya saja ia dikatakan melakukan kesalahan dalam sebagian riwayatnya dari Ats Tsawriy. Tentu saja hal ini tidaklah melemahkan riwayatnya dari selain Ats Tsawriy. Para perawi sekaliber Malik bin Anas dan Syu’bah saja pernah melakukan beberapa kesalahan dalam meriwayatkan hadis dan tidaklah itu menjatuhkan kedudukan mereka dalam riwayatnya yang lain. Karena sebagai seorang manusia tidak peduli seberapa tinggi kedudukan tsiqat yang ia miliki tetap bisa saja melakukan kesalahan.

Nashibi itu menyatakan bahwa Ismail bin Ishaq, Nashr bin Aliy dan Ibnu Dawud adalah tiga orang perawi yang memiliki martabat ketsiqahan yang tinggi. Kami katakan setinggi apapun tingkat ketsiqatan mereka, hal itu tidak membuat riwayat Ibnu Syabbah itu menjadi lemah, gharib ataupun tidak mahfuudh. Ibnu Syabbah adalah seorang yang tsiqat dan Abu Ahmad Az Zubairiy adalah seorang yang tsiqat lagi tsabit. Bahkan riwayat Ibnu Syabbah lebih tinggi sanadnya dan matannya lebih lengkap dari riwayat Ismail bin Ishaq Al Qaadhiy.

Kedua riwayat, yaitu riwayat Ismail bin Ishaq Al Qaadhiy dan riwayat Ibnu Syabbah adalah benar. Tidak ada dari kedua riwayat tersebut sesuatu yang perlu ditarjih sehingga riwayat yang satu diterima dan riwayat yang lain harus ditolak. Kedua riwayat tersebut sanadnya shahih sampai Fudhail bin Marzuq dan menunjukkan bahwa Fudhail bin Marzuq melakukan tadlis dalam perkataan Zaid bin Aliy dimana sebenarnya ia mengambil perkataan tersebut dari An Numairiy bin Hassaan seorang yang majhul.

Aneh sekali jika nashibi tersebut mempermasalahkan tingkat ketsiqatan para perawi yang ia jadikan hujjah mengingat Fudhail bin Marzuq sendiri adalah seorang yang hadisnya hanya bertaraf hasan dan tidak mencapai derajat ketsiqatan tinggi seperti yang ia katakan pada tiga perawi lain.

Nashibi tersebut kemudian menyatakan bahwa matan riwayat Ibnu Syabbah kontradiktif dengan riwayat shahih. Kami katakan hal itu jika memang benar maka tidaklah berpengaruh sedikitpun pada kedudukan riwayat Zaid bin Aliy disisi kami. Bukankah dari pembahasan sebelumnya kami katakan kalau riwayat Zaid bin Aliy tersebut dhaif maka jika matannya dikatakan nashibi itu bertentangan dengan riwayat shahih, hal itu justru menguatkan kedhaifan riwayat Zaid bin Aliy.

Kemudian nashibi itu mengatakan perkataan Zaid bin Aliy seandainya ia dalam posisi Abu Bakar maka ia akan menetapkan keputusan seperti Abu Bakar dalam masalah Fadak, tidaklah cocok diterapkan dalam konteks riwayat Ibnu Syabbah. Alasan nashibi itu adalah jika memang Zaid bin Aliy tahu persaksian Ali dan Ummu Aiman maka apakah mungkin ia akan menahan tanah Fadak?. Kami katakan kalau melihat secara utuh matan riwayat Ibnu Syabbah maka Abu Bakar tidak menerima kesaksian satu orang laki-laki [Ali bin Abi Thalib] dan satu orang perempuan [Ummu Aiman] sehingga ia menolak bahwa tanah Fadak itu adalah milik Sayyidah Fathimah. Inilah yang disepakati oleh Zaid bin Aliy bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidaklah cukup dan yang menjadi hujjah adalah kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau kesaksian dua orang laki-laki.

Nashibi ini telah mencampuradukkan antara hujjah riwayat dengan asumsinya sendiri. Tidak ada keterangan dalam riwayat Ismail bin Ishaaq Al Qaadhiy bahwa yang disepakati oleh Zaid bin Aliy adalah hadis Abu Bakar bahwa Nabi tidak mewariskan. Ini adalah asumsi nashibi itu sendiri. Riwayat Ismaail bin Ishaaq Al Qaadhiy adalah ringkasan dari riwayat Ibnu Syabbah, hal ini terlihat dari sanadnya yang berujung pada Fudhail bin Marzuq dan matannya yang serupa sehingga penjelasannya pun harus merujuk pada riwayat Ibnu Syabbah yang lebih lengkap baik sanad maupun matannya.

Kami pribadi juga tidak yakin Zaid bin Aliy akan menyepakati hadis Abu Bakar bahwa Nabi tidak mewariskan mengingat Sayyidah Fathimah sendiri mengingkari hadis tersebut dan Imam Ali setelah Sayyidah Fathimah wafat tetap mengakui di hadapan kaum muslimin bahwa Ahlul bait berhak akan tanah Fadak. Bukankah atsar Zaid bin Aliy dari sisi ini kontradiktif dengan pendirian Ahlul Bait. Maka sederhananya bisa saja dikatakan riwayat tersebut tertolak, apalagi Fudhail bin Marzuuq [meminjam bahasa nashibi itu] bukan perawi yang memiliki derajat ketsiqatan yang tinggi. Aneh bin ajaib nashibi tersebut tidak mengambil kesimpulan seperti ini mungkin karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ia lebih suka melemahkan riwayat lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan telah kami tunjukkan di atas betapa menyedihkannya hujjah nashibi. Kesimpulannya baik dari segi sanad maupun matan, riwayat Zaid bin Aliy itu tertolak.

Apakah Ibnu Budail Al Khuza’iy Termasuk Sahabat Yang Mengepung Utsman?


Apakah Ibnu Budail Al Khuza’iy Termasuk Sahabat Yang Mengepung Utsman?

Tulisan ini sekaligus merevisi tulisan kami sebelumnya dan membantah syubhat nashibi. Dalam tulisan kami dahulu, kami pernah menyatakan bahwa sahabat yang bernama ‘Amru bin Budail Al Khuza’iy termasuk diantara orang-orang yang mengepung khalifah Utsman

Sebelumnya kami mengutip riwayat Ibnu Syabbah dalam kitabnya Tarikh Al Madinah yaitu riwayat berikut

حدثنا عفان قال، حدثنا أبو محصن قال، حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال، حدثني جُهيم قال: أنا شاهدٌ، دَخَلَ عليه عمروُ بن بُدَيل الخزاعي واليُّجِيبي يطعنه أحدهما بمشقصٍ في أوداجه، وعلاهُ الآخر بالسيف فقتلوه

Telah menceritakan kepada kami Affan yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muhsin yang berkata telah menceritakan kepada kami Hushain bin Abdurrahman yang berkata telah menceritakan kepadaku Juhaim yang berkata “aku menyaksikan bahwa Amru bin Budail Al Khuza’i dan At Tajiby masuk ke dalam rumah Usman. Salah satu dari mereka menusuknya dengan pisau dan yang lain memukulnya dengan pedang dan mereka membunuhnya” [Tarikh Al Madinah 4/1303]

Riwayat Juhaim Al Fihriy ini juga disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 8/690-691, Al Bukhari dalam Tarikh Al Awsath 1/109 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 39/398-399 dimana ketiganya menyebutkan “Abu ‘Amru bin Budail Al Khuzaa’iy”. Jadi sebenarnya orang yang dimaksud adalah Abu ‘Amru bin Budail Al Khuzaa’iy. Riwayat Juhaim Al Fihriy ini mengandung kelemahan karena Juhaim tidak dikenal kredibilitasnya dan hanya disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats Tsiqat. Tetapi Juhaim adalah seorang tabiin maka hadisnya bisa dijadikan i’tibar.

المدائني عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: جاء ابن بديل إلى عثمان، وكان بينهما شحناء، ومعه السيف وهو يقول: لأقتلنه،

Al Mada’iniy dari Abi Hilaal dari Ibnu Siriin yang berkata Ibnu Budail datang kepada Utsman dan diantara keduanya terdapat permusuhan, ia membawa pedang dan berkata “aku akan membunuhnya” [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 2/296]

Al Mada’iniy disebutkan Adz Dzahabi bahwa ia Allamah Hafizh shaduq. Ibnu Main berkata “tsiqat tsiqat tsiqat” [As Siyar Adz Dzahabi 10/400]. Ibnu Sirin adalah tabiin yang tsiqat tsabit ahli ibadah [At Taqrib 2/85]

Abu Hilaal adalah Muhammad bin Sulaim Ar Rasibiy perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari dan Ashabus Sunan. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan darinya yang berarti ia menganggap Muhammad bin Sulaim tsiqat. Ibnu Ma’in terkadang berkata shaduq terkadang berkata tidak ada masalah padanya. Abu Dawud menyatakan ia tsiqat. Yahya bin Sa’id tidak meriwayatkan darinya. Nasa’i berkata “tidak kuat”. Ibnu Sa’ad berkata ada kelemahan padanya. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia mudhtharib al hadis dari Qatadah. [At Tahdzib juz 9 no 303].

Ibnu Hajar menyatakan “shaduq ada kelemahan padanya” [At Taqrib 2/81]. Adz Dzahabi menyatakan ia shalih al hadits [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 301]. Pada dasarnya ia seorang yang shaduq tetapi ada kelemahan padanya yaitu riwayatnya dari Qatadah yang mudhtharib sehingga sebagian ulama membicarakannya. Tetapi disini bukan riwayatnya dari Qatadah maka riwayatnya baik.

Riwayat Ibnu Sirin ini mengandung kelemahan yaitu Ibnu Sirin lahir dua tahun sebelum berakhirnya masa khalifah Utsman maka ketika terjadi pengepungan terhadap Utsman usianya lebih kurang dua tahun dan ia tidak mungkin menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Tetapi riwayat ini dapat dijadikan i’tibar.

حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أبي داود عن حزم القطعي عن أبي الأسود عن طلق بن خشاف قال: قدمت المدينة بعد مقتل عثمان فسألت عائشة عن قتله فقالت: لعن الله قتلته فقد قتل مظلوماً، أقاد الله من ابن أبي بكر وأهدى إلى الأشتر سهماً من سهامه وهراق دم ابني بديل، فوالله ما من القوم أحد إلا أصابته دعوتها

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim dari Abu Dawud dari Hazm Al Qutha’iy dari Abil ‘Aswad dari Thalq bin Khusysyaaf yang berkata aku datang ke Madinah setelah terbunuhnya Utsman maka aku bertanya kepada Aisyah tentang orang yang membunuhnya. Maka ia berkata “laknat Allah terhadap para pembunuhnya sungguh ia terbunuh secara zalim, Allah akan menghukum Ibnu Abi Bakar, menimpakan kepada Al Asytar panah dari panah-panahnya dan mengalirkan darah kedua anak Budail” [Thalq berkata] demi Allah tidak seorangpun dari mereka kecuali menimpa dirinya keburukan [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 2/298]

Riwayat Thalq ini disebutkan juga oleh Al Bukhari dalam Tarikh Al Awsath 1/121, Ath Thabraniy dalam Mu’jam Al Kabir 1/57, dan Ibnu Syabbah dalam Tarikh Al Madinah 4/1244. Riwayat tersebut sanadnya shahih berikut keterangan para perawinya

 • Ahmad bin Ibrahim Ad Dawraqiy termasuk perawi Muslim. Abu Hatim berkata “shaduq”. Al Uqaili berkata “tsiqat”. Al Khaliliy berkata “tsiqat muttafaq ‘alaih”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 3]
 • Abu Dawud Ath Thayalisiy termasuk perawi Bukhari dalam At Ta’liq  dan perawi Muslim. Amru bin ‘Aliy menyatakan tsiqat. Ibnu Madini berkata “aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafizh darinya”. Ibnu Mahdi berkata “Abu Dawud orang yang paling shaduq”. Nu’man bin ‘Abdus Salaam berkata “tsiqat ma’mun”. Al Ijli, Nasa’i dan Al Khatib menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 316]
 • Hazm bin Abi Hazm Al Qutha’iy termasuk perawi Bukhari. Ahmad dan Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “shaduq tidak ada masalah padanya dan ia termasuk orang yang tsiqat diantara sahabat Hasan”. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya” [At Tahdzib juz 2 no 442]
 • Abul Aswad Al Bashriy termasuk perawi Muslim. Ahmad berkata “aku tidak melihat ada masalah padanya”. Abu Hatim berkata “syaikh”. Nasa’i berkata “tsiqat”. Al Ijliy menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 251]

Thalq bin Khusysyaaf adalah salah seorang sahabat Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] sebagaimana yang dinyatakan oleh Abul Aswad Al Bashriy dalam riwayat yang shahih

نا مسلم نا سوادة نا أبي أنهم دخلوا على طلق بن خشاف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

Telah menceritakan kepada kami Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami Sawaadah yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku bahwa mereka menemui Thalq bin Khusysyaaf seorang sahabat Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 4 no 3137]

Muslim bin Ibrahim Al Azdiy perawi Bukhari dan Muslim seorang yang tsiqat ma’mun [At Taqrib 2/177]. Sawaadah bin Abul Aswad perawi Muslim seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/402]. Abul Aswad telah disebutkan sebelumnya bahwa ia perawi Muslim yang tsiqat.

Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa kedua anak Budail bin Warqa’a Al Khuza’iy termasuk diantara orang-orang yang mengepung khalifah Utsman [radiallahu ‘anhu]. Disebutkan bahwa salah satunya memiliki kuniyah Abu ‘Amru. Diantara anak Budail bin Warqa’a Al Khuza’iy yang kuniyahnya Abu ‘Amru adalah ‘Abdullah bin Budail bin Warqa’a Al Khuza’iy

Adz Dzahabi menyebutkan biografi ‘Abdullah bin Budail bin Warqa’a Al Khuza’iy dalam kitabnya Tarikh Al Islam dan ia menyebutkan bahwa kuniyahnya adalah Abu ‘Amru, ia yang disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa ia menyerang Utsman dan disebutkan bahwa ia memeluk islam bersama ayahnya sebelum Fathul Makkah [Tarikh Al Islam 3/567].

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz “Sesungguhnya Kamu Termasuk Ahliku”

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz “Sesungguhnya Kamu Termasuk Ahliku”

Berikutnya hadis kedua yang sering dijadikan hujjah oleh para nashibi adalah hadis kisa’ yang memuat lafaz “innaki min ahliy” artinya “sesungguhnya kamu termasuk ahliku”. Sama seperti tulisan sebelumnya, kami tidak akan membahas matan hadis tersebut tetapi menilai sejauh mana kekuatan hadis yang dijadikan hujjah oleh para nashibi.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثني هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلِيًّا وَالْحَسَنَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ جَأَرَ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ” هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي “، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخِلْنِي مَعَهُمْ، قَالَ: ” إِنَّكِ مِنْ أَهْلِي”

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib yang berkata telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin Ya’qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Haasyim bin Haasyim bin Utbah bin Abi Waqqash dari ‘Abdullah bin Wahb bin Zam’ah yang berkata telah mengabarkan kepadaku Ummu Salamah bahwa Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] mengumpulkan Ali, Hasan dan Husain dan menyelimuti mereka dengan kain kemudian memohon kepada Allah “mereka adalah ahlul baitku”. Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah, masukkan aku bersama mereka?. Beliau berkata “engkau termasuk ahli-ku” [Tafsir Ath Thabariy 20/266]

Diriwayatkan oleh Ath Thahawiy dalam Musykil Al Atsar no 763, Ath Thabraniy dalam Mu’jam Al Kabir 19207 dengan jalan sanad Musa bin Ya’qub dari Haasyim bin Haasyim dari Abdullah bin Wahb bin Zam’ah dari Ummu Salamah. Diriwayatkan pula oleh Ath Thabraniy dalam Mu’jam Al Kabir no 2597 dengan jalan sanad Musa bin Ya’qub dari Haasyim bin Haasyim dari Wahb bin ‘Abdullah bin Zam’ah dari Ummu Salamah.

Hadis ini mengandung illat [cacat] yaitu Musa bin Ya’qub Az Zam’iy adalah seorang yang diperbincangkan. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ali bin Madini berkata “dhaif al hadis mungkar al hadits”. Abu Dawud berkata “shalih, telah meriwayatkan darinya Ibnu Mahdiy, ia memiliki guru guru yang majhul”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Nasa’i berkata “tidak kuat”. Ahmad melemahkannya. Ibnu Qaththan berkata “tsiqat” [At Tahdzib juz 10 no 672].

Ibnu Hajar berkata “shaduq buruk hafalannya” [At Taqrib 2/230]. Adz Dzahabiy berkata “ada kelemahan padanya” [Al Kasyf no 5744]. Daruquthni berkata “tidak dapat dijadikan hujjah” [Al Ilal Daruquthni 1/195]

Hadis ini mengandung illat lain [cacat lain]. Terkadang Musa bin Ya’qub menyebutkan Abdullah bin Wahb bin Zam’ah dan terkadang ia menyebutkan Wahb bin ‘Abdullah bin Zam’ah. Ibnu Hibban membedakan keduanya

عبد الله بن وهب بن زمعة القرشي الأسدي يروى عن أم سلمة روى عنه الزهري

‘Abdullah bin Wahb bin Zam’ah Al Qurasy Al Asdiy meriwayatkan dari Ummu Salamah dan telah meriwayatkan darinya Az Zuhriy [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 3794]

وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن عبد العزى قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين

Wahb bin ‘Abdullah bin Zam’ah bin Aswad bin ‘Abdul Muthalib terbunuh saat peristiwa Al Harra tahun 63 H [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 5867]

Ibnu Hajar menyebutkan biografi Wahb bin ‘Abdu bin Zam’ah bahwa ia perawi Ibnu Majah. Ia meriwayatkan dari Ummu Salamah dan telah meriwayatkan darinya Az Zuhriy. Dikatakan pula bahwa Az Zuhriy meriwayatkan dengan lafaz dari Abdullah bin Wahb bin Zam’ah dari Ummu Salamah. Ibnu Hajar juga mengutip Ibnu Hibban bahwa ia terbunuh saat peristiwa Al Harra [At Tahdzib juz 11 no 282].

Nampak disini keduanya adalah orang yang sama, perbedaan nama itu muncul dari para perawinya, Adz Dzahabi dalam Al Kasyf menyatakan keduanya adalah orang yang sama. Terdapat petunjuk lain bahwa keduanya adalah orang yang sama yaitu disebutkan dalam Ansab Al Asyraf bahwa Abdullah bin Wahb bin Zam’ah terbunuh saat peristiwa Al Harra [Ansab Al Asyraf 3/288].

Abdullah bin Wahb bin Zam’ah ini adalah seorang tabiin [beda dengan saudaranya yang termasuk sahabat dan memiliki nama yang sama dengannya], diantara ulama mutaqaddimin hanya Ibnu Hibban yang memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar keduanya menyatakan ia tsiqat. Bagi para nashibi yang suka merendahkan Ibnu Hibban maka patutlah kita bertanya apa dasarnya Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat?. Bukankah mereka tergolong muta’akhirin yang menukil jarh dan ta’dil dari ulama mutaqaddimin Nampak bagi kami bahwa keduanya menerima tautsiq Ibnu Hibban terhadap Abdullah bin Wahb bin Zam’ah

Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Wahb bin Zam’ah adalah Haasyim bin Haasyim bin Utbah. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ia wafat tahun 144 H [Ats Tsiqat juz 7 no 11586]. Jika memang Abdullah bin Wahb bin Zam’ah terbunuh saat peristiwa Al Harra tahun 63 H maka diantara wafat keduanya ada jarak 81 tahun.

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Haasyim mendengar langsung dari Abdullah tetapi itu diriwayatkan oleh Musa bin Ya’qub yang diperbincangkan dan buruk hafalannya. Jadi disini terdapat illat bahwa sanadnya mungkin inqitha’ antara Haasyim dan Abdullah bin Wahb.

Kesimpulannya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahan Musa bin Ya’qub dalam dhabit-nya sehingga hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah jika tafarrud ditambah lagi dengan adanya illat kemungkinan inqitha’ antara Haasyim dan Abdullah bin Wahb. Salam Damai    

Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab

Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab

Tulisan ini kami buat untuk menguji validitas atsar Imam Ali radiallahu ‘anhu yang memuat pujian terhadap Umar bin Khaththab yaitu “ketenangan ada pada lisan Umar”. Atsar ini telah dishahihkan oleh sebagian salafy nashibi. Diriwayatkan bahwa tabiin yang meriwayatkan ini dari Ali yaitu Asy Sya’biy, Zirr bin Hubaisy, ‘Amru bin Maimun, Zadzan dan Thariq bin Syihab.

.

.

Riwayat Asy Sya’biy dari Aliy

حدثنا جعفر قثنا وهب بن بقية قثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي ما كنا نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر

Telah menceritakan kepada kami Ja’far yang berkata telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah yang berkata telah menceritakan kepada kami Khalid bin ‘Abdullah dari Ismaiil bin Abi Khaliid dari Asy Sya’bi yang berkata Ali berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadhail Ash Shahabah no 523]

Diriwayatkan dalam Fadhail Ash Shahabah no 310, 601, 614, 627, diriwayatkan dalam Ma’rifat Wal Tarikh Al Fasawiy 1/461, Musnad Aliy bin Ja’d 1/348 no 2403, Juz Abu Aruubah [riwayat Abu Ahmad Al Hakim] no 35, Amaaliy Ibnu Busyraan no 176, Amaaliy Ibnu Bakhtariy no 92, Asy Syari’ah Al Ajurry 3/96, Al Madkhal Baihaqiy no 67, Al Ahadits Al Mukhtarah Al Maqdisiy no 549 & 550, Syarh Sunnah Al Baghawiy 14/86 no 3877, Hilyatul Auliya Abu Nu’aim 4/328 & 8/211 semuanya dengan jalan sanad Ismail bin Abi Khalid dari Asy Sya’bi dari Aliy.

Ismail bin Abi Khalid dalam periwayatan dari Asy Sya’biy memiliki mutaba’ah diantaranya dari Asy Syaibaniy sebagaimana tampak dalam riwayat berikut

حدثنا يحيى بن محمد قثنا يعقوب بن إبراهيم نا عبد الله بن إدريس عن الشيباني وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي ما كنا نبعد أن السكينة تكون على لسان عمر

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahiim yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idriis dari Asy Syaibani dan Ismail bin Abi Khalid dari Asy Sya’bi yang berkata Ali berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadha’il Ash Shahabah no 634].

Diriwayatkan juga dalam Fadhail Ash Shahabah no 707 dan Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 12/23 no 32637 dengan jalan sanad Asy Syaibani dan Ismail dari Asy Sya’bi dari Ali. Selain itu Ismail bin Abi Khalid mempunyai mutaba’ah yaitu Bayaan bin Bisyr Al Ahmasiy

حدثنا عبد الله قال حدثني هارون بن سفيان نا معاوية نا زائدة نا بيان عن عامر عن علي قال ان كنا لنتحدث ان السكينة تنطق على لسان عمر

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Haruun bin Sufyaan yang berkata telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah dari Zaidah dari Bayaan dari ‘Aamir dari ‘Aliy yang berkata “kami dulu berkata bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadha’il Ash Shahabah no 470]

Riwayat Zaa’idah ini juga disebutkan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 44/108.  Zaa’idah dalam riwayat di atas memiliki mutaba’ah dari Jarir sebagaimana disebutkan Amaaliy Al Muhaamiliy [riwayat Ibnu Mahdiy] no 34 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 44/108 dengan jalan sanad Yusuf bin Musa dari Jarir dari Bayaan dari Asy Sya’biy dari Aliy. Ismaiil bin Abi Khalid juga memiliki mutaba’ah dari Mujalid bin Sa’id Al Hamdaniy sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Al Mathaalib Al ‘Aliyyah no 3883 dengan jalan sanad dari Hammad dan ‘Abbad bin ‘Abbad dari Mujalid dari Asy Sya’biy dari Aliy. Dan dari Abu Ismaiil Katsir An Nawaa’ sebagaimana disebutkan dalam Fadha’il Ash Shahabah no 711. Sejauh ini diketahui bahwa ada lima perawi yang meriwayatkan dari Asy Sya’biy dari Ali yaitu

 1. Ismaiil bin Abi Khalid perawi Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/93]
 2. Abu Ishaq Asy Syaibaniy atau Sulaiman bin Abi Sulaiman termasuk perawi Bukhari Muslim yang tsiqat [At Taqrib 1/386]
 3. Bayaan bin Bisyr Al Ahmasiy termasuk perawi Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/141]
 4. Mujalid bin Sa’id Al Hamdaniy termasuk perawi Muslim, dikatakan Ibnu Hajar “tidak kuat mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya” [At Taqrib 2/159]
 5. Katsir An Nawaa’ termasuk perawi Tirmidzi yang dhaif [At Taqrib 2/37]

Riwayat Asy Sya’biy dari Ali ini kedudukannya dhaif karena inqitha’ [terputus]. Asy Sya’biy tidak mendengar dari Aliy. Al Hakim berkata

وأن الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من علي

Dan Asy Sya’biy tidak mendengar dari Aisyah, tidak dari Abdullah bin Mas’ud, tidak dari Usamah bin Zaid dan tidak dari Aliy [Ma’rifat Ulumul Hadis 1/164]

Pernyataan Al Hakim ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/348 bahwa Asy Sya’biy tidak mendengar dari Aliy. Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Hibban sebagaimana dinukil Ibnu Jauzi dalam Al Maudhu’at 2/264. Al Qurthubiy berkata “Asy Sya’bi tidak bertemu dengan Aliy [Tafsir Al Qurthubiy 2/248]. Ibnu Abdil Barr juga berkata “Asy Sya’biy tidak bertemu dengan Aliy” [Al Istidzkar 8/168]

Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Asy Sya’biy meriwayatkan atsar Ali ini dari Abu Juhaifah Wahb As Suwaa’iy sebagaimana yang tampak dalam riwayat berikut

حدثنا عبد الله قال حدثني هدية بن عبد الوهاب أبو صالح بمكة قثنا محمد بن عبيد الطنافسي قثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال خطبنا علي فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلنا أنت يا أمير المؤمنين فقال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Hadiyyah bin ‘Abdul Wahaab Abu Shalih di Mekkah yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid Ath Thanaafisiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya’biy dari Wahb As Suwaa’iy yang berkata Ali berkhutbah kepada kami dan berkata “siapakah sebaik-baik umat setelah Nabi-Nya?”. Kami berkata “engkau wahai amirul mukminin”. Beliau berkata “tidak sebaik-baik umat setelah Nabi-Nya Abu Bakar kemudian Umar dan kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadhail Ash Shahabah no 50]

Atsar Yahya bin Ayub dari Asy Sya’biy di atas juga diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaaid Musnad Ahmad 1/106 no 834 dan dalam As Sunnah no 1374. Diriwayatkan secara ringkas oleh Abu Nu’aim yaitu dengan matan berikut

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نافع، حدثنا مروان بن معاوية، عن يحيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي، عن أبي حجيفة، قال: قال على كرم الله وجهه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Aliy bin Waaliid yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Naafi’ yang berkata telah menceritakan kepada kami Marwaan bin Muawiyah dari Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya’biy dari Abu Juhaifah yang berkata Ali berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Hilyatul Auliyaa Abu Nu’aim 1/42]

أخبرنا الحسن بن مروان بقيسارية ثنا إبراهيم بن معاوية بن ذكوان ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كنا لنعد ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه

Telah mengabarkan kepada kami Hasan bin Marwaan di Qaisariyah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mu’awiyah bin Dzakwaan yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuusuf Al Faryaabiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya’biy dari Abu Juhaifah dari Aliy bin Abi Thalib bahwa ia berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar radiallahu‘anhu” [Fawaid Ibnu Mandah no 51]

Riwayat Abdullah sanadnya shahih sampai ke Yahya bin Ayuub Al Bajalliy sedangkan riwayat Abu Nu’aim dan Ibnu Mandah tidak tsabit sanadnya hingga Yahya bin Ayuub. Riwayat Abu Nu’aim lemah karena Marwan bin Muawiyiah mudallis martabat ketiga [Thabaqat Al Mudallisin no 105] dan ia membawakan riwayatnya dengan ‘an anah. Sedangkan riwayat Ibnu Mandah lemah karena Hasan bin Marwan dan Ibrahim bin Muawiyah majhul tidak dikenal kredibilitasnya.

Atsar Asy Sya’bi dari Abu Juhaifah dari Aliy ini sanadnya khata’ karena Yahya bin Ayuub yang dikatakan Ibnu Hajar “tidak ada masalah padanya” [At Taqrib 2/297] telah menyelisihi para perawi yang lebih tsiqat darinya yaitu Ismail bin Abi Khalid, Asy Syaibaniy dan Bayaan bin Bisyr Al Ahmasiy dimana ketiganya meriwayatkan atsar tersebut dari Asy Sya’biy dari Aliy. Daruquthni juga mengisyaratkan kesalahan Yahya bin Ayuub dimana ia berkata bahwa yang shahih dari sanad tersebut adalah sanad dengan riwayat irsal Asy Sya’biy dari Aliy [Al Ilal Daruquthni no 471]. Dari segi matan, riwayat Yahya bin Ayuub juga menyelisihi perawi lain yang lebih tsiqat darinya. Perhatikan riwayat berikut

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي نا سفيان بن عيينة عن بن أبي خالد عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت لحدثتكم بالثالث

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Khalid dari Asy Sya’biy dari Abu Juhaifah yang berkata aku mendengar Ali berkata “sebaik-baik umat setelah Nabi-Nya Abu Bakar dan Umar dan jika aku menghendaki maka akan aku kabarkan kepadamu yang ketiga”[Fadha’il Ash Shahabah no 260]

Ismail bin Abi Khalid dalam riwayat di atas memiliki mutaba’ah yaitu Abu Ishaq Asy Syaibani [Fadhail Ash Shahabah no 409], Bayaan bin Bisyr [Fadhail Ash Shahabah no 406, 547], dan Mutharrif bin Tharif [Fadha’il Ash Shahabah no 130]. Semuanya meriwayatkan dengan matan seperti di atas tanpa tambahan lafaz “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar”.

Yahya bin Ayuub Al Bajalliy telah melakukan kesalahan dengan mencampuradukkan kedua riwayat Asy Sya’bi. Yaitu riwayat Asy Sya’biy dari Abu Juhaifah dari Ali tentang sebaik-baik umat dan riwayat Asy Sya’biy dari Ali tentang ketenangan pada lisan Umar. Isma’il bin Abi Khalid, Asy Syaibani dan Bayaan bin Bisyr perawi yang lebih tsiqat dan lebih tsabit darinya telah memisahkan kedua riwayat tersebut.

.

.

Riwayat ‘Amru bin Maimun Dari Aliy

حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو اسرائيل الملائي عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي قال اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر ما كنا نبعد اصحاب محمد عليه السلام ان السكينة تنطق على لسان عمر

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Israiil Al Malaa’iy dari Waliid bin Aizaar dari ‘Amru bin Maimun dari Aliy yang berkata “Jika disebutkan orang-orang shalih maka penuhilah dengan Umar, kami sahabat Muhammad tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Mu’jam Al Awsath Thabraniy 5/359 no 5549]

Riwayat ‘Amru bin Maimun ini disebutkan Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya 1/42 dan 4/152, juga dalam Tatsbiitul Imamah no 65. Ahmad bin Yunus dalam periwayatan dari Abu Israiil memiliki mutaba’ah dari Ubaidillah bin Musa sebagaimana yang disebutkan Al Fasawi dalam Ma’rifat Wal Tarikh 1/462 dan Baihaqi dalam Dala’il An Nubuwah 6/369-370.

Riwayat ‘Amru bin Maimun ini dhaif karena Abu Israiil. Abu Israiil Al Malaa’iy Al Kufiyadalah Ismaiil bin Abu Ishaq Al ‘Absiy termasuk perawi Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad mengatakan ia ditulis hadisnya dan telah meriwayatkan hadis mungkar. Ibnu Ma’in terkadang berkata “shalih” terkadang berkata “dhaif”. Bukhari berkata Ibnu Mahdi meninggalkannya dan ia dihaifkan Abu Waliid. Abu Zur’ah berkata shaduq. Abu Hatim berkata hasanul hadis tetapi tidak bisa dijadikan hujjah ditulis hadisnya dan buruk hafalannya. Nasa’i berkata “tidak tsiqat” dan terkadang berkata “dhaif”. Al Uqailiy berkata “dalam hadisnya terdapat waham dan idhthirab”. At Tirmidzi berkata “tidak kuat disisi ahli hadis”. Abu Ahmad Al Hakim berkata “matruk al hadits”. Ibnu Hibban menyatakan ia mungkar al hadits. Abu Israiil dikenal sebagai perawi yang mencela dan mengkafirkan Utsman bin ‘Affan [At Tahdzib juz 1 no 545].

Daruquthni berkata “dhaif” [Al Ilal no 1043] dan Daruquthni memasukkan namanya dalam Adh Dhu’afa [Adh Dhu’afa Daruquthni no 74]. Ibnu Hajar berkata “shaduq buruk hafalannya” [At Taqrib 1/93] tetapi dalam Talkhis Al Habir, Ibnu Hajar berkata “dhaif” [Talkhiish Al Habiir 1/502 no 296]. Adz Dzahabi berkata “dhaif” [Al Kasyf no 370]. Riwayat ini mengandung illat [cacat] lain yaitu Abu Israiil Al Malaa’iy disebutkan Ibnu Hajar sebagai mudallis martabat kelima [Thabaqat Al Mudallisin no 130] dan riwayatnya di atas dibawakan dengan ‘an anah maka kedudukannya dhaif.

Sebagian nashibi mengira bahwa Abu Israiil Al Kufiy dalam sanad di atas adalah Yunus bin Abi Ishaq, hal ini sangat jelas keliru. Dalam sanad tersebut Abu Israiil yang dimaksud adalah Abu Israiil Al Malaa’iy dan ia adalah Ismaiil bin Abu Ishaq bukannya Yunus bin Abi Ishaaq. Selain itu nashibi tersebut mengatakan kalau Daruquthni menshahihkan riwayat ‘Amru bin Maimun dari Aliy di atas. Inipun juga keliru, inilah yang dikatakan Daruquthni

وروي هذا الحديث عمرو بن ميمون الأودي عن علي حدث به أبو إسرائيل الملائي واختلف عنه فقال أبو فروة الرهاوي عن أبي غسان عن أبي إسرائيل عن العيزار بن حريث عن عمرو بن ميمون عن علي وخالفه محمد بن إسحاق بن سابق فرواه عن أبي إسرائيل عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي وهو الصحيح

Dan diriwayatkan hadis ini oleh ‘Amru bin Maimun Al Awdiy dari Aliy, yaitu diceritakan oleh Abu Israiil Al Malaa’iy dimana terdapat perselisihan tentang riwayatnya. Berkata Abu Farwah Ar Rahaawiy dari Abu Ghassaan dari Abu Israiil dari Aizaar bin Huraits dari ‘Amru bin Maimun dari Aliy dan riwayat ini diselisihi oleh Muhammad bin Ishaq bin Saabiq, dimana riwayatnya adalah dari Abi Israail dari Waliid bin Aizaar dari ‘Amru bin Maimun dari Ali, dan inilah yang shahih. [Al Ilal Daruquthni no 471]

Jadi yang dimaksud perkataan Daruquthni “inilah yang shahih” adalah riwayat Abu Israiil yang tsabit itu adalah riwayat Abu Israail dari Walid bin Aizaar bukan riwayat Abu Israail dari Aizaar bin Huraits. Jadi perkataan shahih Daruquthni itu adalah untuk merajihkan salah satu riwayat yang bertentangan dengan riwayat lain. Bagaimana mungkin dikatakan Daruquthni menshahihkan riwayat Abu Israail Al Malaa’iy jika ia sendiri menyatakan Abu Israail dhaif [Al Ilal Daruquthni no 1043]. Ini kesalahan yang timbul dari ketidakmampuan memahami apa yang dibaca.

.

.

Riwayat Zirr bin Hubaisy Dari Aliy

أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdurrazaq yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari ‘Aashim dari Zirr bin Hubaisy dari Aliy yang berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Mushannaf ‘Abdurrazaq 11/222 no 20380]

Riwayat Zirr bin Hubaisy ini juga diriwayatkan dalam Fadahail Ash Shahabah no 522 dan Asy Syari’ah Al Ajjuriy no 1327. Riwayat ini mengandung illat [cacat] yaitu ‘Ashim bin Abi Najud dikatakan sebagian ulama mengalami ikhtilath di akhir umurnya. Hammad bin Salamah berkata “Ashim mengalami ikhtilath di akhir umurnya” [At Tahdzib juz 5 no 67]. Ibnu Hibban dalam Al Majruhin yaitu biografi Umar bin Ghiyaats mengutip bahwa ‘Aashim mengalami ikhtilath di akhir umurnya [Al Majruhin 2/88]  dan tidak diketahui apakah Ma’mar meriwayatkan darinya sebelum atau sesudah ‘Ashim mengalami ikhtilath.

Riwayat ini juga dhaif karena mengandung illat lain yaitu sebagaimana dikatakan Ibnu Ma’in riwayat Ma’mar dari ‘Aashim idhthirab dan banyak mengandung kesalahan

قال يحيى وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام

Yahya berkata “dan hadis Ma’mar dari Tsabit, ‘Aashim bin Abi Najuud, Hisyaam bin Urwah mudhtharib banyak mengandung kesalahan” [At Tahdzib juz 10 no 441]

Ma’mar dalam periwayatan dari ‘Aashim telah menyelisihi Syarik yang meriwayatkan atsar ini dari ‘Aashim dari Musayyab bin Raafi’ dari Abdullah bin Mas’udsebagaimana disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 6/354 no 31981 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 44/111. Syarik Al Qadhiy adalah perawi yang tsiqat shaduq tetapi diperbincangkan hafalannya, pada dasarnya riwayat Syarik dan Ma’mar dari ‘Aashim masing-masing mengandung kelemahan tetapi riwayat Syarik didahulukan dari riwayat Ma’mar karena ‘Aashim termasuk orang Kufah dan Syarik dikatakan sebagian ulama bahwa ia lebih alim dalam riwayat dari orang-orang Kufah. Jadi Ma’mar dalam riwayatnya dari ‘Aashim telah melakukan kesalahan dalam menisbatkan riwayat ini kepada Aliy bin Abi Thalib.

.

Riwayat Zaadzan dari Aliy

 Atsar Aliy [radiallahu 'anhu] ini juga diriwayatkan oleh Zaadzan Al Kindiy sebagaimana yang disebutkan Daruquthni dalam Al Ilal dengan sanad berikut

حدثنا أبو وهب الأبلي يحيى بن موسى قال ثنا موسى بن سفيان ثنا عبد الله بن الجهم قال ثنا عمرو بن أبي قيس عن أعين بن عبد الله عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي

Telah menceritakan kepada kami Abu Wahb Al ‘Abliy Yahya bin Musa yang berkata telah menceritakan kepada kami Muusa bin Sufyaan yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Jahm yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Abi Qais dari A’yan bin ‘Abdullah dari Abi Yaqzhaan dari Zadzaan dari Aliy. [Al Ilal Daruquthni no 471]

Riwayat ini sanadnya shahih sampai ‘Abdullah bin Jahm. Daruquthni telah berhujjah dengan para perawi riwayat ini sampai Abdullah bin Jahm. Daruquthni berkata

وروي هذا الحديث عن زاذان أبي عمر عن علي حدث به عمرو بن أبي قيس واختلف عنه فرواه محمد بن سعيد بن سابق عن عرمو بن أبي قيس عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي وخالفه عبد الله بن الجهم فرواه عن عمرو بن أبي قيس عن أعين بن عبد الله قاضي الري عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي وهو الصحيح

Dan diriwayatkan hadis ini dari Zaadzaan Abi Umar dari Aliy, hal ini diceritakan oleh ‘Amru bin Abi Qais dan terdapat perselisihan dalam riwayatnya. Telah meriwayatkan Muhammad bin Sa’id bin Saabiq dari ‘Amru bin Abi Qais dari Abul Yaqzhaan dari Zaadzaan dari Aliy. Dan Abdullah bin Jahm menyelisihinya dimana ia meriwayatkan dari ‘Amru bin Abi Qais dari A’yan bin ‘Abdullah Qadhi Ray dari Abul Yaqzhaan dari Zaadzaan dari Aliy dan inilah yang shahih [Al Ilal Daruquthni no 471]

Penshahihan Daruquthni terhadap riwayat Abdullah bin Jahm menunjukkan bahwa di sisi Daruquthni, Abul Wahb Yahya bin Musa, Musa bin Sufyan dan Abdullah bin Jahm adalah para perawi tsiqat. Musa bin Sufyaan adalah Musa bin Sufyan bin Ziyad Al Askariy biografinya disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 9/163 no 15787]. Telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat diantaranya Abu Awanah yang memasukkan hadisnya dalam Shahih Abu Awanah.

Riwayat Muhammad bin Sa’id bin Saabiq yang disebutkan Daruquthni diriwayatkan oleh Ibnu Busyraan dalam Amaliy Ibnu Busyraan no 913 dengan jalan sanad dari Abu Aliy Ahmad bin Fadhl bin Khuzaimah dari Ya’qub bin Yusuf Al Qazwainiy dari Muhammad bin Sa’id bin Saabiq dari ‘Amru bin Abi Qais dari Abul Yaqzhaan dari Zaadzaan dari Aliy. Daruquthni merajihkan riwayat Abdullah bin Jahm yaitu dimana‘Amru bin Abi Qais meriwayatkan dari A’yan bin ‘Abdullah dari Abul Yaqzhaan.  Dari sini dapat disimpulkan bahwa Amru bin Abi Qais terkadang meriwayatkan langsung dari Abul Yaqzhaan dan terkadang meriwayatkan melalui perantara A’yan bin Abdullah seorang yang majhul. Maka disini terdapat illat [cacat] bahwa ‘Amru bin Abi Qais tidak mendengar langsung hadis ini dari Abul Yaqzhaan.

Selain itu riwayat Zaadzaan ini dhaif karena Abul Yaqzhaan, dia adalah Utsman bin Umair Al Bajalliy. Ahmad berkata “dhaif al hadits”. Ibnu Mahdi meninggalkannya. Muhammad bin Abdullah bin Numair mendhaifkannya. Abu Hatim berkata “dhaif al hadits mungkar al hadits”. Daruquthni berkata “matruk”. Ibnu Abdil Barr mendhaifkannya. Ibnu Hibban mendhaifkannya dan menyatakan ia mengalami ikhtilath dan tidak boleh berhujjah dengannya [At Tahdzib juz 7 no 293]. Ibnu Hajar menyatakan ia dhaif mengalami ikhtilath dan sering melakukan tadlis [At Taqrib no 4539]. Maka riwayat Abul Yaqzhaan ini dhaif karena ia sendiri seorang yang dhaif ditambah lagi ia mengalami ikhtilath sering melakukan tadlis dan riwayatnya di atas dibawakan dengan ‘an anah maka hal ini lebih menguatkan kedhaifan riwayat tersebut.

.

.

Riwayat Thariq bin Syihaab dari Aliy

حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد ثنا محمد بن يونس ثنا عمر بن حفص ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال علي رضي الله عنه كنا نتحدث أن ملكاً ينطق على لسان عمر رضي الله عنه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Aliy bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihaab yang berkata Ali radiallahu ‘anhu berkata kami dahulu berkata bahwa Malaikat berbicara pada lisan Umar radiallahu ‘anhu [Al Imamah Wal Rad 'Ala Raafidhah Abu Nu'aim no 92]

Abu Nu’aim Al Ashbahaaniy juga meriwayatkan atsar Imam Ali ini dalam kitabnya Hilyatul Auliya 1/42 dan Tasbiitul Imamah Wa Tartib Al Khilaafah no 90 dengan jalan sanad dari Muhammad bin Ahmad bin Makhlad dari Muhammad bin Yunus dari Utsman bin Umar dari Syu’bah dari Qais bin Muslim dari Thaariq bin Syihaab dari Aliy radiallahu ‘anhu. Riwayat ini sanadnya dhaif karena Muhammad bin Yuunus Al Kadiimiy. Adz Dzahabiy menyatakan bahwa ia salah seorang yang matruk. Ibnu Adiy, Ibnu Hibban dan Daruquthni menuduhnya memalsukan hadis. Abu Dawud, Musa bin Haruun dan Qaasim bin Zakariya menyatakan ia pendusta. [Mizan Al I'tidal Adz Dzahabiy 4/74-75 no 8353]

Riwayat Muhammad bin Yunus Al Kadiimiy dari Utsman bin Umar dari Syu’bah diselisihi oleh riwayat Yahya bin Abi Bukair, Muslim bin Ibrahiim, Asad bin Musa dan ‘Aashim bin Aliy dimana mereka meriwayatkan dari Syu’bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihaab tanpa menyebutkan dari Aliy. Riwayat Thariq bin Syihaab [tanpa menyebutkan dari Aliy] disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 6/358 no 32011 [riwayat Yahya bin Bukair], Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 44/111 [riwayat Muslim bin Ibrahiim], Ya’qub Al Fasawiy dalam Ma’rifat Wal Tarikh 1/241 [riwayat Muslim bin Ibrahiim] dan Ath Thabraniy dalam Mu’jam Al Kabir 8/320 no 8202 [riwayat Asad bin Musa dan 'Aashim bin Aliy].

.

.

Secara ringkas riwayat Imam Ali di atas yang memuji Umar bahwa “ketenangan ada pada lisan Umar” terdiri atas beberapa jalan yang dhaif yaitu

 1. Riwayat Asy Sya’biy dari Aliy kedudukannya dhaif karena inqitha’ atau sanadnya terputus. Apalagi Asy Sya’biy dikenal sering memursalkan hadis dari Aliy yang sebenarnya ia ambil dari Harits Al A’war seorang yang dhaif dan pendusta. Maka terdapat kemungkinan riwayat ini diambil Asy Sya’bi dari Al Harits.
 2. Riwayat ‘Amru bin Maimun dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga ‘Amru bin Maimun karena kelemahan Abu Israail Al Mala’iy. Selain itu riwayat ‘Amru dhaif karena Abu Israail seorang mudallis dan riwayatnya disini dengan ‘an anah.
 3. Riwayat Zirr bin Hubaisy dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga Zirr bin Hubaisy karena ‘Aashim dikatakan ikhtilath dan tidak diketahui Ma’mar meriwayatkan darinya sebelum atau sesudah ‘Aashim ikhtilath. Selain itu riwayat Zirr lemah karena kelemahan riwayat Ma’mar dari ‘Aashim yang Idhthirab dan banyak mengandung kesalahan.
 4. Riwayat Zaadzaan dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga Zaadzaan karena kelemahan Abul Yaqzhaan seorang yang dhaif matruk, mengalami ikhtilath dan sering melakukan tadlis. Jadi selain riwayat Zaadzaan lemah karena ia seorang yang matruk juga karena tidak diketahui apakah riwayat Zaadzaan ini diriwayatkan sebelum atau sesudah ia mengalami ikhtilath dan lemah karena Zaadzaan seorang mudallis dan riwayatnya ini dengan ‘an anah.
 5. Riwayat Thariq bin Syihaab dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya dari Aliy karena Muhammad bin Yunus Al Kadiimiy seorang yang dituduh pemalsu hadis dan pendusta. Apalagi terbukti bahwa riwayat yang tsabit adalah perkataan Thariq bin Syihaab bukan perkataan Aliy.

Satu-satunya sanad terkuat dari Atsar Aliy di atas adalah riwayat Asy Sya’biy dari Ali dan inipun kedudukannya dhaif apalagi seperti yang kami katakan Asy Sya’biy seringkali memursalkan hadis Aliy yang sebenarnya ia riwayatkan dari Al Harits Al A’waar seorang yang dhaif baik dari segi ‘adalah maupun dhabitnya. Maka terdapat kemungkinan Asy Sya’biy meriwayatkan atsar ini dari Al Harits dari Aliy. Kesimpulannya riwayat Imam Aliy ini dhaif dengan keseluruhan jalan-jalannya.

Wahabi Salafi kaki tangan AS dan Israel dibalik gerakan anti syi’ah

KAMIS, 14 JUNI 2012 10:50
.
EmailCetakPDF
web http://syiahindonesia.com milik Wahabi Salafi kaki tangan AS dan Israel dibalik gerakan anti syi’ah
.
Seorang analis politik terkemuka Amerika menyatakan bahwa Israel akan beraksi dengan melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional menyusul para pejabat Zionis adalah klien dari Amerika Serikat dan oleh karena itu mereka menikmati kekebalan total. Demikian dilaporkan Press TV
.

“… Itu (Israel) adalah negara klien Amerika Serikat; Amerika Serikat memiliki kekebalan total dan yang diwariskan kepada sekutu dan kliennya,” kata filsuf dan ahli linguistik Amerika, Noam Chomsky dalam wawancaranya dengan Press TV Rabu (13/6)

.

Pernyataan itu dikemukakan Chomsky menyinggung komitmen Presiden AS Barack Obama pada 5 Juni yang kembali menyatakan dukungan tak tergoyahkan Washington terhadap Tel Aviv. Ditambahkannya bahwa jelas Washington lebih perhatian terhadap Israel ketimbang Palestina

.

Obama, mengemukakan pernyataannya itu dalam pertemuan antara Kepala Staf Gedung Putih, Jack Lew dan delegasi komunitas Ortodoks Yahudi AS. Bahkan Obama juga meminta audiens untuk tidak meragukan loyalitasnya kepada Israel

.

“Seperti itulah kekuatan,” tutur Chomsky seraya menegaskan, “Jadi Amerika Serikat tidak mungkin diseret ke pengadilan internasional. Upaya pihak yang ingin melakukannya, akan diabaikan oleh Mahkamah Internasional-AS.”

.

Chomsky lebih lanjut menjelaskan bahwa apa yang dimaksud AS ketika menyinggung masyarakat internasional berbeda dari istilah yang dipahami pada umumnya

.

“Ketika istilah (masyarakat internasional) digunakan di Barat, masyarakat internasional mengacu pada Amerika Serikat dan siapa saja yang kebetulan bersamanya. Jika seandainya sebagian besar dunia menentang, maka [menurut Amerika Serikat] mereka bukan bagian dari masyarakat internasional,” ungkap Chomsky.

Potret Ketaqwa’an Raja Arab Saudi Yang Wahhabi nan Salafy

.
George Bush, Presiden Cina Hu Jintao, dan Raja Salafy Wahhabi Lagi Asyik Ber-Toast-ria.
.
Beginilah “Khadimul Haramain”, Raja Abdullah ibn Abdil Aziz memperagakan pengalaman yang tepat dan kâffah dalam “berpegang teguh” dengan syari’at Islam yang melarang meniru dan bertasyabbuh dengan kaum Yahdi, Nashrani dan orang-orang kafir!!
.
Wahai saudaraku pemegang hak paten Mazhab Salaf Shaleh (PS2) apakah Anda berprasangka baik/husnudzdzan bahwa yang sedang ditenggak raja kebanggaan ulama mazhab Wahabi-Salafy bersama penjahat perang yang tangannya berlumuran darah-darah suci umat Islam itu adalah air Zamzam?! Bukan wisky?!
.
Baiklah, mari kita berhusnudzdzan bahwa itu adalah menimun yang halal, terus bagaimana dengan budaya “Toast” yang diperagakan Raja Salafy-Wahabi itu, bukankah itu  budaya orang kafir?, yang tidak dikenal dalam syariat Nabi Muhammad Saw? bukankah seorang ulama besar dan mantan mufti dinasti al-Saud Bin Baz kebanggaan wahhabi-salafy pernah mengharamkan bertepuk tangan dengan alasan bertasyabuh dengan orang-oramg kafir, lalu mana fatwa Dewan Fatwa Kerajaan Wahhabi-Salafy Saudi Arabia (Hai’ah al Kibar al Ulama) tentang hukum ber-”Toast”yang jelas-jelas bertasyabuh dengan orang-0rang kafir itu?!
.
Apakah Nabi Muhammad saw.pernah mencontohkan prilaku “miring” tradisi “Toast”atau “Ting Tung” alias minum bareng seperti itu apalagi dengan penjahat perang?
.
Di manakah ulama Wahabi-Salafy Arab itu sehingga membiarkan rajanya melakukan adegan bermesraan dengan penjahat perang, dan ber-toast-ria?! Apakah semua ulama Wahhâbi itu buta? Atau pura-pura buta? Atau mereka adalah sekawanan para penjilat yang berkedok agamis? Atau memang mereka juga alat Imprialisme Barat/Amerika dan kaki tangan Zionis?
.
Mengapakah kaum Salafi-wahhabi di tanah air juga menjadi tuli dan buta dari menyaksikan kenyataan ini?!
.
Wahai saudaraku kaum Muslimin, tanah suci kaum Muslimin harus dibebaskan dari cengkeraman kaum yang tidak memelihara kesucian Haramain!
Kota suci Mekkah dan Madinah bukan milik kaum Wahhabi Salafy bukan pula milik keluarga kerajaan Arab Saudi! Berdasarkan ayat Al Qur’an, Allah SWT menjadikannya untuk umat manusia yang mukmin guna menegakkan penghambaan kepada Allah!
***********************
.
Galery Foto Keluarga Kerajaan Saudi Al Wahhabi Al Salafy
.
Raja Abdullah bin Abdul Aziz  dengan Paus Bennedict
.
Raja Abdullah bin Abdul Aziz dengan Tokoh Yahudi
.
Cipika-cipiki Raja Abdullah dengan Sang Tuan George Bush
.
Raja Abdullah memberikan medali penghargaan untuk sang boss Mr. Bush
.
Raja Abdullah bin Abdul Aziz,…Thank you Bos !
.
Lagi medali penghargaan untuk sang Tuan Baru Mr. Obama, dari Raja Abdullah bin Abdul Aziz -Amir wahabiyyun Salafiyyun-
.
Tuan Bush dan Abdullah bin Abdul Aziz bergandengan tangan
.
Bergandengan Tangan Raja Abdullah dengan sang Tuan Mr. Bush Senior dan Staf Dick Cheney dan Jenderal Perang Teluk Colin Powell
.
Raja Abdullah dan Obama dan di Belakang Lukisan Mendiang Raja-Raja Saudi Yang Telah Al Marhum, Bagaimana dengan Fatwa ulama Wahhabi-Salafy yang mengharamkan lukisan dan foto?
.
Dari kiri, Raja Abdullah (Saudi), Menlu Arab Saudi, Saud Al-faisal, Raja Abdullah (Jordan), dan Tuan Mereka Mr.George Bush
.
Amir  Al Waleed bin Talal bin Abdul Aziz dan Istri, mana jilbabnya Ya?
.
Amir  Al Waleed bin Talal bin Abdul Aziz dan Istri, lagi mana jilbabnya Ya?
.
Amir  Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz dengan Tuannya Mr Bush
.
Amir Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz dengan seorang “Teman” mungkin para Wahabiyyun Salafiyyun mengetahui siapa dia?
.
Jenderal Khalid Bin Sultan Bin Abdul Aziz (menteri Pertahanan Kerajaan Islam Salafy Saudi), dengan “teman-teman” wanitanya